únorové zm?ny v AdSense25.February

Od posledního p?ísp?vku uplynul již n?jaký ten ?as, a tak je zde dobrá p?íležitost krátce p?ipomenout to nejd?ležit?jší, co se za uplynulý m?síc ve vztahu k AdSense událo. Bylo to totiž na události docela bohaté období.

Obrázky vedle reklam AdSense

Oblíbeným trikem ke zvýšení CTR na n?kterých webech bylo umíst?ní malých obrázk? p?ímo vedle reklamního bloku AdSense. Ve finále to na mnoha stránkách vypadalo tak, že obrázek byl na první pohled sou?ástí reklamy a dokázal p?ilákat pozornost mnoha návšt?vník?, kte?í by si normáln? reklamy ani nevšimnuli. Nemusím asi p?ipomínat, že nej?ast?jším “lákadlem” byly nap?íklad pon?kud odvážné fotky sli?ných sle?en.

P?i použití této techniky jste ale mohli narazit na ?adu problém?: tak p?edn?, nikdy nevíte, kolik se zrovna zobrazí reklamních odkaz?. Po?et obrázk? vedle reklamního banneru nijak dynamicky m?nit nem?žete, a tak bylo ?asto k vid?ní stránky, kde byly t?eba 4 malé obrázky vedle populárního ?tverce s ší?kou 336 pixel?, ale v n?m se místo 4 odkaz? zobrazily jenom dva, a výsledek tak nebyl moc p?sobivý. Pokud se ale poda?í trefit do stejného po?tu obrázk? a odkaz?, m?že se jednat o výrazné zlepšení.

Tomu všemu je ale nyní ?áste?n? konec. Google totiž v poslední aktualizaci pravidel AdSense tuto techniku zakázal. P?esn?ji ?e?eno, omezil jí tím, že mezi obrázkem a reklamním blokem musí být svislá ?ára z?eteln? odd?lující tyto dva elementy. I p?esto lze ale stále potkat mnoho stránek, které toto pravidlo porušují a riskují tak postih ze strany Googlu.

AdSense s jinými kontextovými programy

O této významné zm?n? jsem psal v samostatném ?lánku, kde najdete podrobn?jší informace. Nyní tak m?žete využívat nap?íklad programu AdFox a AdSense na jedné stránce.

YouTube bude odm?ňovat autory videí

Tato zm?na nesouvisí p?ímo s AdSense jako s produktem pro váš web, ale zprost?edkovan? se ho také týká. Google totiž oznámil, že pracuje na novém systému, který bude odm?ňovat autory videí, kte?í nahrávají svojí tvorbu na web YouTube.com. Detailní informace zatím nejsou známy, ale odm?na bude ur?ité procento z kliknutí na reklamní bannery na YouTube, pokud se vaše video dostane mezi tzv. Featured videos.

$250 za doporu?ení uživatele

Na za?átku února Google p?edstavil nový model doporu?ení AdSense. Tento pon?kud opomíjený zp?sob výd?lk? dokáže p?i vhodném nasazení vyd?lat také pom?rn? dost pen?z. S rostoucí popularitou a všeobecnou známostí Googlu ale tato možnost klesá, a tak ur?it? v?tšina administrátor? tuto zm?nu ocení. Detailn? jsem nový model popsal v samostatném ?lánku.

Google Checkout p?ímo v reklamách

Odpov?? Googlu na sv?tovou dominanci PayPalu v podob? Google Checkouts dostává novou injekci. Google totiž za?al p?ed n?kolika dny experimentovat se zobrazováním malých nákupních vozí?k? p?ímo vedle titulku inzerátu. Tato ikonka ve zkratce znamená, že daný inzerent je majitelem n?jakého elektronického obchodu, ve kterém m?žete platit práv? pomocí služby Google Checkout.

Služba Google Checkout je v?bec zajímavá. Pro nové uživatele nabízí do za?átku 10 dolar? jako vstupní bonus. Pak je pot?eba nahrát další peníze, nej?ast?ji pomocí kreditní karty. Nyní už vám nic nebrání vesele utrácet ve stále se rozši?ujícím portfoliu eshop? podporujících tuto službu. Na Google Checkout je sympatické to, že sdružuje vy?izování všech objednávek na jednom míst? – vidíte tak jaké zboží jste již obdrželi, jaké je na cest?, a jaké se zrovna hledá ve skladu. PayPal má zatím stále mnohem v?tší oblast p?sobnosti, ?asem se ale pravd?podobn? do?káme zna?ného rozší?ení i této služby.

Co se ?eských luh a háj? tý?e, ikonku nákupního vozíku asi jen tak neuvidíte. Je to samoz?ejm? dáno tém?? (nebo možná úpln?) nulovou podporou obchodník? této služby. I to se ale m?že snadno postupem ?asu zm?nit. Ikonky Google Checkout m?žete nyní vid?t i p?ímo ve výsledcích hledání Googlu.

AdSense v hebrejštin?

Nakonec pon?kud mén? významná novinka – Google p?ed n?kolika dny spustil AdSense pro obsah pro weby psané v hebrejštin?. Mnoho lidí z Izraele a dalších zemí tak pravd?podobn? nyní zažívá stejné vzrušení, jako jste zažívali vy po p?íchodu AdSense na ?eský trh. Seznam podporovaných jazyk? AdSense pro obsah se tak rozší?il již na úctyhodných 24.

16 komentářů

 1. Etarget ve spojení s AdSense si moc lidí neužije, možná už nastala zm?na, ale ješt? p?ed lety smlouva s Etarget vylu?ovala použití jiné služby fungující na obdobném principu.

 2. Hned to první pravidlo o obrázkách porušuje podle m? linkuj.cz

 3. Ano, tady se jedna o poruseni pravidel, meli by to odstranit.

 4. Jak je to tedy s tím etargetem, mohu ho také nasadit?

  Jinak tyto stránky nedosahují 30000 zobrazení/ m?síc a etarget mají – ?ím to?

 5. iku: vsechno je to jenom o znamostech 🙂 jinak u etargetu opravdu podle vseho plati, ze ho nelze nasadit spolu s ostatnimi systemy, takze musite zustat treba u toho adfoxu.

 6. iku: Když budete mít obecný webík pod nutnou návšt?vností, nebude se s vámi etarget bavit (nemá d?vod, má dost tisíckrát v?tších obecných portál?).
  Když mu však ?eknete, že púete p?esn? pro ty uživatele Internetu, které etarget pot?ebujete, p?istoupí etarget i na menší ?íslo.

 7. Jarek: to je sice fakt, jenže jak jsem se díval, tak velké servery od nich n?jak utíkají a hlavn? se reklamy zobrazují i na minoritních pidistránkách…

  Hannes: V tom p?ípad? si s kontrolou pravidel hlavu nelámou…

 8. s kontrolou pravidel si hlavu nelame ani google – denne prichazim na desitky stranek, ktere naprosto zretelne porusuji pravidla, nejcasteji obsahem (warez) nebo navadenim ke klikani. google to ale asi bere tak, ze tyto stranky ac proti pravidlum tak presto vytvareji zisk i jim, takze s tim zakazovanim a hlidanim pravidel moc nespechaji…

 9. 2 Hannes : Sak oni zablokuji web, az mu budou muset poslat cash 😀

 10. Jasn?, jenže je rozdíl v po?tu partner? etargetu a adsense…

  Mohl bys poskytnout obrázky z administrace etargetu, nebo alespoň napsat, co vše zobrazují? Dík.

 11. Pisete: “Je to samoz?ejm? dáno tém?? (nebo možná úpln?) nulovou podporou obchodník? této služby.”

  Znie to, akoby obchody mohli za to, ze Google CheckOut nepodporuju. Ale nie je to tak. Google CheckOut funguje len pre USA a Kanadu, ceski a slovenski obchodnici sa jednoducho nemozu do CheckOutu zaregistrovat. Co je velka skoda, pretoze podmienky ake poskytoju Google, na to nema nijaka podobna sluzba, ktora poskytuje Internet Merchant Account + Payment Service Processor.

 12. Ja si vsimnul jeste jedne zmeny. Na mem webu je “grafika” inzeratu rozdilna. Jina je ve ctverci pod headerem respektive je tam Italic a jina v sloupci v sidebaru kde je puvodni jak ji clovek zna..

 13. 2 Peter: to je pravda, na prichod Checkoutu do nasi zemicky si asi jeste dlouho pockame – co jsem ale tak porovnaval treba s PayPalem pro obchodniky, jsou to opravdu docela znacne rozdily.

  2 iku: bohuzel jsem cetl smlouvu etargetu a vynaseni techto informaci je tam primo zakazano 😐

  2 Mirek Novotny: pravda, toto se v posledni dobe taky obcas objevi. dalsi drobna zmena je zobrazovani male ikonky Googlu ve spojeni “Ads by G” u anglickych reklam.

 14. Obrázky vedle reklam AdSense – up?esn?ní. No v pravidlech se nyní nep?ipouští uvád?ní jakýchkoliv matoucích obrázk? vedle reklam, takže je fuk, jestli budou ?i nebudou odd?leny ?árou. I když jsem je odd?leny ?árou m?l, p?išlo mi na to nedávno upozorn?ní, tak jsem to radši stáhl.

 15. Hannes

  To je škoda, ale opravdu by nešlo napsat, jaké všechny výstupy administrace má?

 16. 2 iku: promin ale nechci riskovat nejake komplikace. jestli si napises na podporu etargetu, urcite ti to radi reknou – na rozdil od googlu reaguji temer vzdy do 24 hodin nebo rychleji.

 17.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.