Slovn�ek k AdSense28.December

P?ed tím než se pustíte k samotnému umíst?ní reklamních banner? na váš web ?i blog, bylo by vhodné porozum?t n?kolika termín?m, které se p?i administraci a správ? ú?tu v AdSense používají. V?tšina výraz? je ve?ejn? známá, existuje ale i pár takových, které nejsou až tolik jasné. Ty nyní zkusím vysv?tlit:CTR – ?esky se p?ekládá jako Míra prokliku, z anglického Click Through Ratio. Toto ?íslo vyjad?uje v procentech úsp?šnost jednotlivého reklamního bloku – dojde se k n?mu vyd?lením po?tu zobrazení a po?tu kliknutí.CPC – cena za kliknutí, anglicky Cost Per Click. Vyjad?uje ?ástku, kterou inzerent zaplatí za jedno kliknutí na reklamní odkaz.CPM – pochází z anglického Cost Per Mile a obvykle vyjad?uje cenu za 1000 zobrazení reklamního banneru. V AdSense se tudíž využívá pouze minimáln?, protože se jedná hlavn? o PPC reklamu.PPC – Pay Per Click – zp?sob reklamy, kde inzerent platí majiteli reklamního prostoru pouze za prokliknutí reklamy, ne za její zobrazování. Google AdSense je tém?? výhradn? PPC služba.eCPM – efektivní CPM. Jedná se o skute?nou cenu za 1000 zobrazení – ideální hodnota pro srovnání výd?le?nosti jednotlivých reklamních blok?. V AdSense se dá eCPM m??it bu? pro celý ú?et, nebo pro jednotlivé kanály. Vypo?ítá se jako celkové výd?lky d?leno po?tem zobrazení v tisících. P?i výd?lku $40 za 10 000 zobrazení je tedy eCPM rovno 40/10 = $4.kanál – v anglické verzi AdSense channel. Kanál je ur?itá skupina stránek nebo reklamních blok?, kterou specifikuje majitel ú?tu. Každý uživatel AdSense si m?že vytvo?it až 200 takovýchto kanál?. Vedle ru?n? vytvo?ených kanál? existují ješt? takzvané URL kanály, kde sta?í zadat ur?itou URL a Google už za vás automaticky rozd?lí všechny zobrazení a prokliky.PSA – do ?eštiny p?ekládáno jako Nekomer?ní reklamy, v originále Public Service Ads. Jedná se o speciální reklamy, kterou jsou zobrazeny když AdSense nenajde žádný vhodný odkaz pro váš reklamní prostor. Za kliknutí na takovouto reklamu nedostává majitel webu žádnou odm?nu. Odkazy ve v?tšin? p?ípad? sm??ují na neutrální informa?ní zdroje (Wikipedia), nebo r?zné charitativní organizace (?ervený k?íž).PIN – speciální ?íselný kód, nutný k aktivaci vašich plateb. Když majitel ú?tu dosáhne výd?lku ve výši prvních 50 dolar?, Google odešle na adresu uvedenou v registraci dopis s tímto kódem. Doru?ení dopisu trvá obvykle 2 až 4 týdny v závislosti na vaší lokaci. Od doby odeslání máte 6 m?síc? na p?epsání tohoto kódu do administra?ního rozhraní AdSense. Pokud b?hem této doby kód nezadáte, dojde k zablokování vašeho ú?tu a vaše výd?lky budou stornovány.Referral – v ?eštin? p?ekládáno jako Doporu?ení – zvláštní možnost získání bonusu za p?ivedení nového zákazníka. V sou?asnosti lze obdržet bonus za p?ivedení nového uživatele AdSense ($100 když tento uživatel vyd?lá do 6 m?síc? $100), Google AdWords ($20), instalaci prohlíže?e Firefox ($0.1-$1) nebo správce fotek Google Picassa (stejn? jako Firefox). K získání referralu je pot?eba vygenerovat speciální kód v administraci ú?tu. Za kliknutí na takovýto banner se platí až v moment? instalace softwaru nebo aktivace ú?tu.Filtr konkuren?ních reklam – tato položka v nastavení ú?tu umožÅˆuje p?idat až 200 URL na váš blacklist. Reklamy odkazující takovouto adresu pak nebudou zobrazovány. Používá se hlavn? pokud zároveň inzerujete a nechcete zobrazovat na svých stránkách odkaz sami na sebe, nebo jako ochrana p?ed MFA.MFA – speciální ozna?ení pro Made For AdSense. Jedná se rozší?ený zp?sob pololegálního vyd?lávání pen?z p?es AdSense, kdy majitel na web umístí pouze naprosté minimum textu a k tomu velké množství reklamních blok? s výrazným designem. Snaží se tak nalákat návšt?vníka ke kliknutí. Takovéto stránky mohou mít CTR v ?ádu desítek procent. Používá se obvzlášt? u klí?ových slov s vysokým CPC.Crawler – také bot, spider. Automatizovaný robot systému AdSense, který navštíví vaší stránku p?ed zobrazením prvních reklam a zaindexuje její obsah. Podle toho se pak odvozují klí?ová slova pro zobrazení reklam. Návšt?va tohoto bota probíhá v ?ádu n?kolika desítek minut nebo maximáln? hodin od umíst?ní reklamního kódu na nový web.

2 komentářů

  1. Nejlepší blog v ?eštin? o adsense co jsem našel.
    4lánky tady jsou lepší než v nápov?d? adsense.

  2. A i mezi zahrani?ními pat?í mezi lepší.

  3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.