Rozum vít?zí, Google upravuje zm?ny pro Doporu?ení21.January

Neoby?ejn? silná kritika Googlu za zm?ny, které byly naplánovány pro Google Doporu?ení, nakonec p?inesla své ovoce. Zam?stnanci v Googlu situaci ješt? jednou zvážili a p?edchozí velice nep?íznivé zprávy pro ?eské uživatele hned vypadají o n?co veseleji, alespoň tedy pro ur?itou skupinu webmaster?.

Tou nejd?ležit?jší zm?nou je zrušení geografického omezení uživatele AdSense. Nyní již nemusíte mít adresu v Americe nebo Japonsku, abyste mohli propagovat službu Google Doporu?ení. Namísto toho ale bude záležet, kde se nachází webmaster, kterého do AdSense naverbujete.

Pro majitele ?eských web? je tato zm?na bohužel tém?? nepodstatná, nic se pro n? nem?ní, odm?nu za p?ivedení nových ?eských uživatel? do AdSense nedostanou. Pokud ale mají n?kte?í webmaste?i své weby v angli?tin?, mohou dále v propagaci AdSense pokra?ovat s možností zisku. Ideální je samoz?ejm? mít co nejvíce trafficu z USA, Jižní Ameriky a Japonska.

V p?íprav? na p?vodn? oznámení zrušení Google Doporu?ení pro náš region bylo také mnoho uživatel? AdSense postiženo odstran?ním výsledk? konverzí pro tento program. Toto je však pouze do?asná chyba, na které již Google pracuje a vaše statistiky by se m?ly b?hem n?kolika dn? op?t objevit.

P?edoslední zm?nou je snížení odm?ny za balík aplikací Google Pack z dvou dolar? na jeden. Tento software ale p?íliš popularity stejn? nezískal a na ?eských webech jsem n?jakou výrazn?jší propagaci nezaznamenal. Pravd?podobn? zcela mimo zájem ?eských blogger? pak spadá poslední cenová úprava, a sice snížení odm?ny za instalaci prohlíže?e Firefox uživateli v ?ín?. Tam?jší potenciál internetové populace by pravd?podobn? mohl Google snadno zruinovat. 🙂

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.