Revoluce: Google rozjíždí kampaň proti MFA web?m24.May

Systém Google AdSense se za?íná pomalu ot?ásat v základech a mnoho internetových zbohatlík? pravd?podobn? velice rychle p?ijde o svojí jedinou živnost. Google se totiž rozhodl za?ít boj proti všem MFA web?m. To jsou stránky, které zobrazují pouze minimum textu, za to však velké množství velice výrazných reklamních banner? AdSense. Více o fenoménu MFA web? (Made For AdSense) v jednom z p?edchozích ?lánk?.

Co se vlastn? stalo? Vždy? Google n?kolik let všechny MFA weby tiše akceptoval, p?estože naprosto jasn? porušovaly pravidla systému. Google ale z takových proklik? také získával nemalé sumy, a tak nebyl d?vod zbavit se tohoto ziskového kanálu. Nyní ale i velkému G došla trp?livost: v n?kolika posledních dnech rozeslal obrovskému množství majitel? MFA web? emaily varující o nelegálnímu provozu AdSense na jejich stránkách. Žádné oficiální prohlášení krom? t?chto email? však nebylo vydáno, jedná se vícemén? o insider informace.

“Pro?išt?ní” od reklamních chytrák? má oficiáln? za?ít prvního ?ervna. V tento termín má údajn? dojít ke zav?ení velké v?tšiny web?, které vyd?lávají na p?eprodávání reklamy. Sou?asn? má pokra?ovat rozesílání email? s žádostí o odstran?ní AdSense kód? ze závadných stránek. Zajímavým faktem je skute?nost, že všechny výd?lky získané do 1.?ervna mají být majitel?m Made For AdSense web? beze zbytku vyplaceny, pak bude ale jejich ú?et uzav?en.

Hlavním d?vodem pro tento nový a ve svém zp?sobu revolu?ní postup je nespokojenost zadavatel? inzerce s takovými weby. P?estože si mohou p?i zadávání reklam skrze Google AdWords zacílit pouze na výsledky vyhledávání, mohou i kvalitní weby znamenat výborný zdroj nových zákazník?. Pokud se ale vaše placené odkazy zobrazují na MFA webu, možnost zisk? je velice nízká.

CTR na takových stránkách je podstatn? nižší než na obsahov? kvalitních a ?ádn? udžovaných webech. Není t?ké vyvodit, že inzerenti nebudou pokra?ovat v zadávání reklamy, pokud za své peníze nedostanou kvalitní reklamní prostor. Není až takovým problémem najít alternativní reklamní sí?, ve které se reklamy zobrazují pouze na ov??ených a populárních webech.

Nep?íjemným postranním efektem i pro poctivé uživatele AdSense m?že být však snížení ceny za proklik. MFA web? je totiž obrovské množství a díky arbitráži p?i zadávání AdWords kampaní stojí také za zvýšením ceny za kliknutí na ur?itá slova. S jejich možným odchodem pochopiteln? minimální cena za proklik m?že snadno poklesnout, což sice pot?ší ?ádné zadavatele reklamy, ale již mén? vás jako vlastníka reklam AdSense na vašem webu.

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, Google pravd?podobn? ?asem vydá n?jaké oficiální prohlášení, ze kterého budeme moud?ejší. Dlouho o?ekávaná událost se ale velice pravd?podobn? práv? stala skute?ností a mnoho uživatel? AdSense m?že o?ekávat nemále problémy s vysv?tlováním umíst?ní jejich AdSense banner?.

6 komentářů

 1. Musím nesouhlasit s názorem, že MFA jsou pro inzerenty nevýhodné. Naopak, pokud MFA získává návšt?vníky pomocí SEO, pak je podle mne inzerce na takovéto stránce ideální. Cena za proklik je nižší než, kdyby návšt?vník p?išel p?ímo ze stránky s výsledky vyhledávání a zároveň se jedna ziskov? o stejn? hodnotného návšt?vníka. Naopak problémová bývá inzerce na populárních, sice obsahov? kvalitních, ale ne zcela relevantních webech. Hr?za jsou blogy. Na takové stránky návšt?vníci chodí za obsahem, do?tou ?lánek, pak je další titulek a v ?lánku pak na n?co kliknou – jen tak brouzdají – baví se, pravd?podobnost že n?co koupí je mizivá. Ale zadá-li n?kdo do Google „prodej ledni?ek“ a proklikem p?ez MFA se dostane do on-line shopu, pak je situace zcela jiná.

  Další v?c se kterou nesouhlasím je tvrzení, že CTR je na MFA stránkách nižší. Opak je pravdou – MFA se vysokou mírou proklik? p?ímo vyzna?ují.

  MFA samoz?ejm? pro b?žné uživatele internetu žádný p?ínos nemají. Nyní z?ejm? ztrácí význam i pro Google. Jen jsem cht?l nazna?it, že pro inzerenty jsou n?které typy t?chto stránek zajímavé.

 2. Nevidím jediný d?vod, pro? by m?l uživatel hledající n?co ve vyhledáva?i nap?ed obdržet jako výsledky MFA weby a až pak stránky výrobc?, obchodník? ?i t?eba recenzent? daných produkt?.

  Doufám, že pokud se skute?n? ceny za proklik kv?li chvályhodnému odstran?ní MFA web? sníží, zvýší se následn? ú?innost inzerce a zadavatelé pak budou ochotni platit za klik více.

 3. Petr: problemem MFA webu je casto jejich tema. to ze uzivatel prijde na takovy web z vyhledavace se casto stane diky tomu, ze majitele tohoto podvodneho webu zacili na nejake levne, neprilis vydelecne slovo. kdyz se ale navstevnik dostane na takovy web, zjisti, ze je obsahove o necem sice vzdalene pribuznem, ale presto zcela odlisnem.

  prikladem muze byt treba banner ktery jsem zahledl nedavno kdesi na webu. atraktivni podoba slibovala “Ty nejlepsi obrazky aut” coz je okruh velice zajimavy a popularni. kdyz ale navstevnik na takovy banner kliknul, dostal se na stranku nabizejici povinne ruceni vozidel a pripojisteni, coz je hlavne v americe velice lukrativni byznys s vysokou cenou za proklik, ale se slibovanym obsahem ma pramalo spolecneho…

 4. k JAREK: hranice mezi MFA webem a stránkou obchodníka je sice opticky velmi z?etelná, principiáln? už je to trochu problém. P?ekupníkem jsou totiž provozovatelé obou typu webu a ?ist? teoreticky je p?ekupníkem i výrobce. Zjednodušen? by rozdíl šlo možná definovat p?idanou hodnotou vyjád?enou množstvím odvedené práce, ale práci vkládá i majitel MFA a naopak on-line shop p?estože platby za zboží jdou p?es jeho ú?et m?že být ve skute?nosti /a ?asto bývá/ pouze
  jakoby affiliate sko?ápka jejíž majitel se fyzicky se zbožím žádným zp?sobem nedostane do kontaktu. Jinak samoz?ejm? souhlasím s tím, že pro uživatele netu MFA = žádný p?ínos.

  k HANNES: p?ipomínka sm??ující k „slabým“ klí?ovým slov?m je p?esná, s tím nejde nesouhlasit

  Do této diskuse jsem se vrátil, ale kv?li n??emu jinému. Nejsem si stoprocentn? jistý, ale mi z materiálu které jsem k tématu na netu našel spú vyznívá, že sou?asné „tažení“ Google se netýká MFA obecn?, ale je prvotn? zam??eno proti „arbitráži“. A to je zase trochu o n??em jiném. Mimo jiné se zmnohonásobuje síla argumentu, který použil Hannes

 5. Kone?ne :), keby aspoň mali nejakú hodnotu, ale ví¤?šinou to sú len prestupné stanice (?es? výnimkám), ktoré zabíjajú ?as a oberajú inzerentov o peniaze.

 6. Já si myslím, že jde o takovou malou bou?i ve sklenici vody. Nevím jak chce Google od sebe odlišit MFA weby od b?žných web?, kde je hodn? Adsense, protože ta hranice je podle m? velmi tenká. Když ud?lám jednostránkový web o o Komer?ní bance, kde bude pár základních informací a pak 10 produkt? KB, na které budu p?ímo odkazovat, m?že být konverze pro KB velmi slušná, p?estože je to v podstat? MFA. Já osobn? sice také nemusím MFA weby, ale mohou být užite?né (pokud se nejedná o vyložené MFA, kde jsou všechny odkazy reklamy Adsense nebo AdBrite).

 7.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.