První p?ihlášení do AdSense28.December

V p?ípad? úsp?šného procesu podání žádosti do AdSense vám p?ijde pozitivní email s více informacemi, a vám už nic nebrání se poprvé p?ihlásit do Google AdSense. P?ed samotným provozem ú?tu je ale pot?eba provést n?kolik nastavení, která si nyní projdeme.

K zalogování sta?í kliknout na odkaz v emailu, nebo využít adresy google.com/adsense. Zde už sta?í zadat váš email jako uživatelské jméno, spolu s heslem které jste zvolili p?i podávání žádosti o registraci do AdSense.

adsense4.gif

Jako úpln? první na vás vysko?í anglický dokument, který je nutno p?e?íst a to pak potvrdit. Jedná se o kompletní podmínky služby Google AdSense – bohužel p?estože jste podávali žádost na ?eský web a zbytek administrace bude v ?eštin?, tento jediný dokument je kompletn? anglicky. Up?ímn? ?e?eno, mnoho lidí ho asi pro?ítat nebude, a netrp?liv? odskroluje ke konci stránky.

Zde sta?í zaškrtnout polí?ko, že jste si tento text p?e?etli a budete se podle n?j ?ídit a následn? kliknout na tla?ítko “I Accept”. Tímto se kone?n? dostanete do svého ú?tu.

adsense3.gif

P?ed samotným nasazením reklamních kód? je ješt? vhodné doplnit pot?ebné informace a nastavení. To vám signalizuje r?žový ráme?ek “Vaše platby jsou momentáln? pozdrženy” v horní ?ásti statistik.

adsense5.gif

První d?ležitou v?cí je odeslání daňového formulá?e. Nemusíte se bát, všechno probíhá zcela bez problém? a pro uživatele v ?eské republice naprosto automaticky. Menší povinnosti mohou nastat pouze v p?ípad? že využíváte nap?íklad n?jaký americký webhosting nebo zam?stnáváte n?koho ve Spojených státech Amerických. Interaktivní formulá? vám podle vašich odpov?dí bude zobrazovat další otázky a odkáže na pot?ebné dokumenty – v?tšin? ?eských uživatel? ale sta?í zvolit t?ikrát ne a formulá? odeslat. Tím vaše daňové povinnosti v??i Googlu jako americké spole?nosti kon?í.

adsense6.gif

Nyní zbývá už pouze zvolit jakým zp?sobem budete chtít zasílat platby, a máte všechno p?ipraveno.

2 komentářů

 1. Ahoj,

  cht?l bych se zeptat, jak mám odpov?d?t na tuto otázku p?i vyplňování daňového formulá?e:

  “Máte v USA n?jaké vybavení, které souvisí s vaší ú?astí v programu AdSense?

  To zahrnuje vlastnictví hostitelské služby nebo webového serveru na území USA. Pokud pouze využíváte pronájem od hostitelské spole?nosti z USA, m?žete na tento dotaz odpov?d?t “Ne”.”

  Hostuju sv?j web na americkém serveru, který se nachází v Los Angeles, mám tedy zvolit ANO nebo NE? Abych to n?jak nepokazil, však vú :-).

 2. jestli mas jenom webhosting tak “ne”. pokud se jedna o vlatni server tak ano

 3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.