Prosincové novinky v Google AdSense6.December

B?hem n?kolika posledních dn? rozesla Google všem svým registrovaným uživatelem systému Google AdSense newsletter s n?kolika zajímavými tipy a novinkami. Dnes dorazil tento email i do schránek ?eských uživatel? a tak ho zde otiskuji:

Nové a vylepšené funkce služby AdSense

Své inzerenty si vyberte na základ? Doporu?ení 2.0

Nyní mohou všichni ú?astníci využít nového vylepšení našeho programu doporu?ení: reklamy s cenou za akci od našich inzerent? AdWords. Krom? odkazování Vašich uživatel? na produkty Google si m?žete vybrat z mnoha skv?lých produkt? a služeb, které nabízí naši inzerenti. Obsah svých stránek a zájmy uživatel? m?žete propojit tak, že vyberete ur?ité reklamy, které chcete na stránce zobrazit. A navíc, ke stávajícím standardním jednotkám AdSense pro obsah m?žete na své stránce umístit až t?i doporu?ující reklamy.

Doporu?ení AdSense

Chcete-li za?ít, sta?í p?ejít na kartu Nastavení služby AdSense, zvolit produkt Doporu?ení a za?ít vybírat ty nejvhodn?jší reklamy pro Vaše stránky. O výhodách doporu?ení si m?žete p?e?íst další informace v našem p?ísp?vku na blogu Inside AdSense.

Upravte tvar svých reklam pomocí zaoblených roh?

S nejv?tší pravd?podobností jste si všimli, že jsme letos provedli zm?ny reklamních formát?. Víte ale, že tvar Vaší reklamní jednotky si m?žete p?izp?sobit volbou mezi hranatými, mírn? zaoblenými a velmi zaoblenými rohy? Pokud chcete za?ít používat tyto nové tvary, p?ejd?te ve svém ú?tu na kartu Nastavení služby AdSense. Doporu?ujeme Vám, abyste si vybrali takový styl zaoblení roh?, který se bude nejlépe hodit ke stylu Vašich stránek.

Mírn? zaoblené Velmi zaoblené
zaoblené rohy

Od aktualizovaných reklam Vás d?lí jediné kliknutí

Všechny ú?ty AdSense, v?etn? toho Vašeho, byly nedávno aktualizovány tak, aby bylo možné využít novou funkci pro správu reklam. Tato nová funkce Vám umožÅˆuje uložit na našich serverech podrobnosti o Vaší jednotce AdSense, v?etn? nastavení velikosti a barvy reklamy a nastavení kanálu. Znamená to, že ze svého ú?tu m?žete jednotku AdSense aktualizovat a m?nit její nastavení, aniž by bylo nutné m?nit kód reklamy na Vaší stránce. Chcete zm?nit barvu ohrani?ení banneru na svých stránkách? Sta?í použít naši novou funkci pro správu reklam a zm?nit barvu, kliknout na tla?ítko Uložit a hotovo – daná jednotka AdSense má na Vašich stránkách úpln? nové ohrani?ení.

Chcete-li za?ít tuto novou funkci využívat, sta?í si p?e?íst našeho pr?vodce ovládáním správy reklam, nebo p?ejít na kartu Získat reklamy, kterou naleznete ve svém ú?tu na kart? Nastavení služby AdSense.

Nové jazyky ve služb? AdSense: ?e?tina a rumunština

S pot?šením oznamujeme, že služba AdSense pro obsah je nyní k dispozici v ?e?tin? a rumunštin?. Máte-li stránky v ?e?tin? ?i rumunštin?, m?žete za?ít používat službu AdSense pro obsah. Sta?í se p?ihlásit do svého ú?tu, kliknout na kartu Nastavení služby AdSense a vybrat možnost AdSense pro obsah.

Rumunští ú?astníci mohou rovn?ž používat AdSense pro vyhledávání, což umožní uživatel?m jejich webových stránek vyhledávat ur?itá témata na webu ?i v rámci jejich vlastních stránek.

Další informace o t?chto dvou produktech naleznete v našem Centru nápov?dy.

Zdroje AdSense

Stránka Optimaliza?ní tipy – zjistíte, jak zlepšit ú?innost služby AdSense pomocí osv?d?ených a zaru?ených tip?.

1 komentář

  1. Zkusil uz to nekdo?

  2.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.