Prohlédn?te si všechny reklamy AdSense na vašem webu25.January

Pokud na svém webu nebo blogu používáte AdSense, je dost dob?e možné že se vám stále zobrazují ty stejné reklamy. Zvlášt? pokud nep?idáváte nový obsah, je tém?? jisté že se zde nic m?nit nebude. Pokud vás ale zajímá, které reklamy vidí ostatní návšt?vníci, mám zde n?kolik tip?.

AdSense totiž vybírá z dostupných reklam nejenom podle nejvyšší možné ?ástky za proklik, ale také hlavn? podle lokace návšt?vníka. U nás zatím detailn?jší cílení nemá v?tší smysl, ale nap?íklad v Americe je možné zacílit reklamy na konkrétní stát, m?sto i ur?itou ?tvr?. Inzerenti tak mohou snadno dosáhnout detailního zacílení na potenciální zákazníky – pokud máte obchod s kv?tinami v Dallasu, nemá cenu zobrazovat tuto reklamu n?komu kdo práv? te? sedí kdesi ve Washingtonu.

Pro zobrazování reklam na vašich stránek jsem vybral 3 r?zné nástroje. Každý funguje trošku jinak a každý p?ináší mírn? odlišné výsledky, takže je pouze na vás který se vám bude nejvíce zamlouvat.

1. AdSense Preview Tool

Oficiální rozší?ení p?ímo od Googlu, které se instaluje jako plugin do Internet Exploreru. To je jeho asi nejv?tší slabina, v ostatních prohlíže?ích ho nem?žete použít. Po nainstalování pluginu m?žete snadno pomocí n?kolika klik? v novém okn? zobrazit potenciální reklamy na dané stránce, v?etn? možnosti geografického zacílení na jinou oblast, než ve které se práv? nacházíte. Je tedy celkem logické že americký návšt?vník na ?eském webu uvidí anglicky psané reklamy.

Co je na AdSense Preview Tool sympatické je fakt, že za prokliky zobrazené v rámci tohoto nástroje nikdo nedostává zaplaceno, a tak m?žete voln? klikat jak se vám zachce a vyzkoušet tak na jaké stránky reklamy sm??ují. Jedná se ale pouze o reklamy zobrazené v novém okn? Preview Tool. Více informací o tomto nástroji v?etn? instalace lze nalézt zde.

2. AdSense Sandbox

Populární nástroj od tv?rc? jednoho z nejaktivn?jších internetových for Digitalpoint. Prostým zadáním adresy n?jakého webu se vám zobrazí až 20 ukázkových reklam, v závislosti na vaší aktuální geografické pozici. Funguje samoz?ejm? i u web?, které AdSense v?bec nepoužívají.

Použití tohoto nástroje se m?že hodit nap?íklad p?i tvorb? nového weblogu. Pokud pot?ebujete zjistit, jestli je na vaši stránku dostate?né množství kontextov? p?íbuzných reklam, není nic jednoduššího než p?ed ostrým startem stránek pomocí Sandboxu všechno vyzkoušet. Na stejné stránce naleznete také nástroj pro generování graf? vašich výd?lk?, zobrazení a proklik?, o kterém jsem psal již d?íve.

3. Ad Comparison Tool

Poslední stránka nabízí podobné možnosti jako dva p?edchozí nástroje, je ale o n?co p?ehledn?jší a má více nastavení. V jednom formulá?i si snadno m?žete vybrat barevnou paletu, formát a hlavn? lokaci návšt?vníka. Následn? vám bude vygenerována stránka s ukázkou všech dostupných banner?. ?eská republika jako zem? chybí, ponecháním volby na “Auto” ale snadno docílíte zobrazení ?eských reklam.

Zajímavostí tohoto nástroje je možnost porovnání reklam AdSense spolu s výsledky dalších partnerských program? a to Yahoo Publisher Network (YPN) a Chitika. Tyto služby ale nemají pro ?eského uživatele v?tší význam, a? už kv?li nemožnosti registrace (YPN) nebo zobrazování pouze anglických reklam (Chitika). Tento nástroj lze nainstalovat i v mírn? upravené podob? jako plugin do Firefoxu.

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.