P?ichází Dot Com Bubble 2.0?7.December

Mezi zahrani?ními bloggery se pomalu za?íná hovo?it o internetové bublin? ?íslo dv?. Ti z vás, kte?í o tomto termínu ješt? neslyšeli, pravd?podobn? nebudou p?íliš nadšení. První Dot Com Bubble vyvrcholila v roce 2000 po intenzivním zvyšováním cen internetových spole?ností a projekt?. Ceny b?hem n?kolika p?edchozích let p?ed rokem 2000 narostly do nereálné výšky, což muselo jednou prost? prasknout – celá bublina by se tak dala p?irovnat k ?ernému pátku na New Yorkské burze.

Události n?kolika posledních m?síc? pomalu nasv?d?ují tomu, že se brzy do?káme dalšího takového kolapsu, který je ozna?ován jako Bubble 2.0. Miliardové ?ástky za odprodej YouTube, Skypu a mnoha dalších webových aplikací a projekt? nyní vrcholí šílenstvím ohledn? Facebook – webu, který sice ješt? tém?? nevyd?lává, ale jeho hodnota už se odhaduje na neuv??itelných 15 miliard amerických dolar?, což je na první pohled opravdu nadhodnocená cena.

Jelikož se v poslední dob? objevilo n?kolik spekulativních ?lánk? ohledn? tohoto problému a momentáln? je to jedno ze žhavých témat, bylo jenom otázkou ?asu až o webové bublin? 2.0 nato?í n?kdo video nebo n?jaký song. Autor webu Richter Scales tak u?inil a nutno uznat že se jedná o povedenou a chytlavou záležitost.

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.