Pravidla programu Google AdSense17.December

Jak jsem psal v p?edchozím ?lánku, s AdSense si není radno p?íliš zahrávat. Riziko ztráty ú?tu není úpln? malé a t?žko se s tím n?co d?lá. Abyste o váš ú?et nep?išli, p?e?t?te si velice dob?e Pravidla programu, uve?ejn?né na webu AdSense. K dispozici jsou samoz?ejmé také smluvní podmínky, které jsou ale již pon?kud delší a hlavn? v angli?tin?, jejich nastudováním ale také rozhodn? neprohloupíte.

Co se tý?e možnosti p?enášet ú?et, je to výslovn? zakázáno, každý uživatel by tak m?l mít sv?j ú?et.

ú?ty AdSense jsou nep?enositelné, nep?evoditelné a neprodejné, ani ve spojení s prodejem vašich stránek ani za jiných okolností. Když se nap?íklad zm?ní vlastnictví nebo manažment stránek, p?edchozí majitel nebo manažer musí sv?j ú?et AdSense pro tyto stránky uzav?ít a nový majitel nebo manažer m?že požádat o nový ú?et AdSense na svoje vlastní jméno.

D?ležitá je ?ást o umíst?ní reklam na vašem webu. P?i nedodržení t?chto podmínek budete velice brzy kontaktování Googlem – v lepším p?ípad? s žádostí o nápravu, v tom horším vám rovnou zablokují celou doménu / adresu pro zobrazování reklam, p?i t?žkém porušení pravidel pak m?žete p?ijít rovnou o celý ú?et.

Pozor si musíte dát hlavn? na po?ty reklamních blok? – dovoleny jsou celkem t?i na stránky, plus dv? pole pro vyhledávání. Vedle toho si m?žete na web dát ješt? 1 “link unit”, tedy proužek odkaz? a 1 tla?ítko doporu?ení (odkazuje na registraci do AdSense).

  • Žádná reklama Google nesmí být umíst?na na stránce bez obsahu.
  • Žádné reklamy Google ani vyhledávací pole Google nesm?jí být zobrazeny na parkovacích stránkách domén, na vyskakovacích pop-up nebo pop-under oknech ani v žádné emailové zpráv?.
  • Žádná reklama Google nesmí být umíst?na na stránkách vytvo?ených pouze za ú?elem zobrazování reklam, a? už je obsah stránky relevantní ?i nikoliv.
  • Prvky stránky nesm?jí zakrývat žádnou ?ást reklam a barvy reklamy musejí být nastaveny tak, aby byly všechny ?ásti reklamy, v?etn? textu a URL, viditelné.
  • Kliknutí na reklamy Google nesm?jí vést k otev?ení nového okna webového prohlíže?e.

Pozor si dejte hlavn? na umíst?ní stránek bez obsahu – v zahrani?í celkem b?žná praxe vytvá?et speciální stránky zobrazují vícemén? pouze reklamu je sice trestána celkem mírn?, nemá cenu ale zbyte?n? riskovat. O takzvaných Made For Adsense (MFA) webech ur?it? ješt? n?co napúi.

Problémy mohou nastat i v p?ípad? zobrazování více reklam na jednom webu – spolu s AdSense nesmíte zobrazovat žádné iné kontextuální produkty. Pokud tedy používáte nap?íklad oblíbený ?eský reklamní systém AdFox, s implementací AdSense byste museli všechny tyto reklamní bloky odstranit.

Nedovolujeme umístit reklamy Google nebo vyhledávací pole p?istupující k vyhledávacím službám Google na webových stránkách, které také obsahují prvky, které by se daly považovat za konkuren?ní reklamy nebo konkuren?ní služby. V to spadají reklamy na celých vašich stránkách (na celém website), které vypadají jako reklamy Google nebo se zdají být n?jak s Google asociované. Pokud jste si zvolili p?íjímání reklam Google cílených na obsah, po?ítají se pod konkuren?ní reklamy všechny ostatní na obsah cílené reklamy.

Asi nejrychlejší cestou, jak p?ijít o váš u?et v AdSense, je klikání na vlastní reklamy. Nemusí se jednat o desítky nebo stovky proklik?, sta?í se párkrát ukliknout a už k vám m?že od Googlu putovat váš poslední email. Tohoto jednání se tak rozhodn? vyvarujte!

Každá metoda, která um?le generuje prokliky nebo zobrazení, je p?ísn? zakázána. Mezi tyto zakázané metody pat?í (mimo jiné): opakované ru?ní klikání nebo zobrazení, stimuly na klikání nebo generování zobrazení, použití robot?, automatizovaných klikacích a zobrazení generujících nástroj, služby jiných t?etích stran (third-party services), generujících kliknutí nebo zobrazení (nap?. paid-to-click, paid-to-surf, autosurf a také programy na vým?nu kliknutí tzv. click-exchange programs) nebo jiného nekalého softwaru. Pamatujte prosím, že klikání na své vlastní reklamy, a? už z jakýchkoli d?vod?, je zakázané, protože vede k možnému zvýšení inzerentových náklad?.

Co se tý?e obecných kvalit vašeho webu, musí se jednat o legální obsah v souladu s evropskými a americkými zákony. Nesmíte tak propagovat nap?íklad ani pivo, tabák, léky na p?edpis, zbran?, nože, repliky známých zna?ek a další. Web také musí mít n?jaký rozumný vlastní obsah – nepo?ítejte s tím, že vám Google schválí vaši žádost, když zadáte URL weblogu, na kterém jsou akorát stovky ukradených text? nebo obrázk? (a že jich je u nás opravdu dost). O pornografii, gamblingu, warezu a dalších nelegálnostech už ani nemluvím.

Pravidla AdSense se mohou zdát pro n?koho p?iliš tvrdá, ale pouze d?kladností a pe?livou kontrolou obsahu m?že Google zaru?it kvalitní reklamní prost?edí pro inzerenty. Neriskujte proto zbyte?n? ztrátu ú?tu n?jakými pochybými aktivitami, v p?ípad? nejasností se ptejte, a výd?lky z AdSense vám za to budou bohatou odm?nou…

2 komentářů

  1. No neklikal jsem na reklamy i tak mi p?išel e-mail, že google zaznamenal ne?estné / podvodné jednání. Jak mohu zabránit n?komu v internetové kavárn?, aby 150x kliknul na stejný banner?? Nijak. Když se ukliknu ?? Ok 4x za p?l roku?? Volim ústup…. než budu dlužit za penále více, než mam na ú?tu ….. good bye adsense. T?ch 30$ n?jak oželím…

  2. To Chosse: Tak si vloz skript, že na tvem pocitaci to pojede v testovacim modu a uz se nestane, ze si omylem (ci schvalne) kliknes na svou reklamu.
    I na kontrolu zda nekdo neklika 150 krat na tvou reklamu existuje, zaznamena to jeho adresu a tu pak staci poslat googlu at vi ze to myslis cestne.

  3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.