Osudy slavných: Jeremy Shoemaker18.November

Pokud se alespoň trošku zajímáte o vyd?lávání na internetu, není vám jist? t?eba jméno Jeremy Shoemaker p?edstavit. Momentáln? jeden z nejuznávan?jších odborník? se proslavil p?ed dv?ma lety, kdy na foru Digitalpoint zve?ejnil sv?j šek z Google AdSense. ?ástka uvedená na tomto šeku byla šokující: 132 994 amerických dolar? – v té dob? tedy n?jaké 3 miliony korun, vyd?lané za jeden m?síc.

Tento šek se postupem ?asu stal na internetu ur?itým fenoménem a Jeremy byl a stále ješt? je považován za vzor mnoha za?ínajícím internetovým nadšenc?m. Jeremy ani nyní nijak neskrývá použití ur?itých kontroverzních technik, ale to mu vzhledem k uvedené ?ástce nikdo nem?l za zlé. AdSense samoz?ejm? nebyl jediný zp?sob, kterým tento internetový zbohatlík vyd?lává peníze – screenshot z administrace affiliate systému Commission Junction s více než sedmi sty tisíci dolar? na kont? není o moc mén? impozantní.

Nedávno na svém blogu pan Shoemaker zve?ejnil 7 odpov?dí na nej?ast?jší otázky, které prý tém?? každý den dostává na sv?j mail. Web, který umožnil všechny výd?lky se nachází na adrese nextpimp.com – nyní již v kompletn? p?ed?lané podob?. Hlavní náplní jsou vyzván?ní na mobilní telefony. Pomocí služby Web Archive se m?žete podívat, jak stránka vypadala zhruba p?ed dv?ma lety, tedy v dob? nejvyššího boomu.

V sedmi odpov?dích Jeremy uvádí nap?íklad to, že z celkového výd?lku byly náklady pouze 299 dolar? za hosting, žádná reklama ani propagace v té dob? na web neb?žela. Sedmdesát procent trafficu byly p?ímé p?ístupy, pouhých 15% z vyhledáva?? a zbytek jsou odkazy z jiných web?. Autor také uvádí, že pr?m?rná denní návšt?vnost tvo?ila 75 tisíc unikátních návšt?vník?.

Nezbývá než vyjád?it obdivný respekt, takovýto úsp?ch se poda?í málokomu…

3 komentářů

  1. Tak to by m? zajímalo, jak bez reklamy ud?lal 70% z 75 tis. návštevníkú (tzn. p?es 50 tisíc) denn? ve form? p?ímých p?ístup?. Ne že by se mi ten fígl taky nehodil 😉

  2. P?esn? tak. To m? taky hned zarazilo.

  3. No, on tu stránku provozoval dva roky, než z ní dostal takový šek – takže m?l i takový ?as na vybudování návšt?vnosti, ale i tak je to maso.

  4.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.