Nepodceňujte správné formátování15.October

P?ed pár lety jsem ?etl jakousi studii o tom, že návšt?vník webových stránek se o setrvání nebo odchodu z ur?itého webu rozhoduje v prvních pár sekundách pobytu na takové stránce. Je to logické – když n?kdo poprvé p?ijde na nový web, nechce se mu zdržovat dlouhým zkoumáním jak to všechno funguje, ale podle designu a obsahu si ud?lá rychlý úsudek, zda se mu vyplatí na stránkách z?stat, nebo p?ejít na další.

Podobný p?ístup platí ješt? mnohem více pro uživatele RSS ?te?ek. Tam jde vyložen? a zaujetí na první pohled, využití originálního nadpisu, p?idání chytlavého obrázku nebo videa, nebo další originální prvek. Pokud toto neud?láte, oko potenciálního návšt?vníka už se pravd?podobn? dávno p?esunulo na úpln? jiný RSS feed a k tomu vašemu se vrátí nejd?íve p?i dalším updatu. Získání pozornosti je tak základním kamenem úsp?chu na cest? za vyšší návšt?vností.

Zde je n?kolik metod, které se snažím aplikovat a které p?inášejí zaru?ené výsledky

  • Titulek – musí být výstižný, originální a mít tendenci zaujmout. Velice dob?e fungují titulky obsahující t?eba slovo nejlepší (“10 nejlepších zp?sob? k …”). Jelikož se titulek zobrazuje v RSS ?te?kách, hlavi?ce webu a na dalších místech, je volba toho správného nadpisu opravdu d?ležitá.
  • Krátké odstavce – roz?len?ní textu na odstavce je další nutností. ?lov?k je od p?írody líný tvor a tak se p?ed jakýmkoliv delším textem zna?n? ostýchá a dvakrát si rozmyslí, jestil se mu vyplatí takto “nep?íjemný” ?lánek ?íst. Rozd?lení na krátké odstavce pak nejen zp?ehledňuje, ale také dává jakýsi pocit odleh?enosti textu.
  • Seznamy – velice dobrým prvkem pro strhnutí pozornosti jsou nejr?zn?jší seznamy a jednoduché tabulky. Zvlášt? p?i použití s originální odrážkou se jedná o velice funk?ní prvek v zachycení pozornosti ?tená?ova oka.
  • Citování – nový odstavec obsahující citát m?že být taktéž velice údernou zbraní. Pokud si ješt? trochu vyhrajete s CSS a nastavíte takovému textu t?eba speciální pozadí nebo trošku jiný font, máte úsp?ch zaru?en.
  • R?zné barvy, fonty – tato metoda je pom?rn? riskantní, ale na n?kterých webech funguje velice dob?e. P?estože by vaše stránky m?ly mít jednotný styl a formát, použití mírn? odlišného fontu, velikosti písma nebo dokonce barvy m?že být velice platné. Je zde ale opravdu d?ležité ono zvýrazn?ní nep?ehnat, aby se z vašich stránek nestaly barevné omalovánky.

Pokud se kamarádíte s Photoshopem, je velice snadné pomoci p?edchozím metodám n?jakým zvláštním grafickým prvkem, a? už se jedná o onu zmiňovanou odrážku u seznamu nebo t?eba originálním záhlavím tabulky. Hodn? samoz?ejm? d?lá také samotný design webu, ale to už je zase trochu jiná kapitola…

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.