Nenavád?jte své návšt?vníky ke klikání na reklamy AdSense!30.December

Jedním z ?astých problém? za?ínajících uživatel? AdSense je snaha trošku popohnat výd?lky. Z tohoto d?vodu je pom?rn? ?asto k vid?ní text navád?jící ke kliknutí na reklamní blok AdSense a tím pádem odevzdání n?jakého toho výd?lku majiteli webu.

Toto jednání je ale jedno z nejzávažn?jších porušení pravidel Google AdSense. Ty výslovn? zakazují takovoutu ?innost vedoucí kvyší mí?e prokliku. A je relativn? jedno, jestli se o “dobro?inném” prokliku jednou denn? zmíníte v textu n?jakého ?lánku, nebo prost? nad reklamní blok p?idáte nápis “prosím klikn?te”.

Je až s obdivem, že se práv? tohoto p?estupku dopustil i pravd?podobn? nejkontroverzn?jší ?eský blogger Radek Hulán, který na svém webu n?kolik dní nabádal ke kliknutí na reklamy AdSense. Pro jeho št?stí si však Google nápisu “Klikn?te si” nesta?il všimnout, respektive ho nesta?il nikdo nabonzovat, a on tento text zm?nil.

Pokud jste si pe?liv? p?e?etli pravidla AdSense, ur?it? byste si všimli d?l?žité ?ásti referující práv? o zákazu podobných praktik:

Webové stránky nesm?jí obsahovat žádné pobídky uživatel?m, aby klikali na reklamy. V to spadá podn?cování uživatel?, aby na reklamy klikali nebo aby navštívili sponzorské stránky nebo to, že budete na reklamy nepat?i?n? odvád?t pozornost. Vaše stránky nap?íklad nesm?jí obsahovat fráze typu “klikn?te zde”, “podpo?te nás”, “navštivte tyto odkazy” nebo jiné podobné výzvy, které se mohou vztahovat k libovolné reklam? bez ohledu na její obsah. Tyto aktivity jsou p?ísn? zakázány z d?vod? možného zvyšování náklad? inzerent?.

Co vám za takovýto p?estupek hrozí? Docela drsný trest – v lepším p?ípad? zablokování zobrazování reklam na dané domén?, v tom horším p?ípad? zav?ení celého ú?tu. Google si prost? nebere servítky a dodržování podmínek programu ?ádn? hlídá.

Pokud by se vám nedejbože povedlo toto pravidlo porušit a Google si toho všimnul (a? už manuálním procházením, robotem, nebo na n??í udání), ?eká vás následující email, respektive jeho ?eská varianta pokud máte jako jazyk nastevnou ?eštinu:

Hello,

While reviewing your account, we noticed that you are currently displaying Google ads in a manner that is not compliant with our policies. For instance, we found violations of AdSense policies on pages such as { URL vašeho webu }.

Publishers are not permitted to encourage users to click on Google ads or bring excessive attention to ad units. For example, your site cannot contain phrases such as “click the ads,” “support our sponsors,” “visit these recommended links,” or other similar language that could apply to the Google ads on your site. Publishers may not use arrows or other symbols to direct attention to the ads on their sites, and publishers may not label the Google ads with text other than “sponsored links” or “advertisements.”

As stated in our program policies, AdSense publishers are not permitted to place Google ads on pages with adult or mature content.

As a result, we have disabled ad serving to the site.

Your AdSense account remains active. However, we strongly suggest that you take the time to review our program policies (https://www.google.com/adsense/policies ) to ensure that all of your remaining pages are in compliance.

Please note that we may disable your account if further violations are found in the future.

Sincerely,

The Google AdSense Team

Ve stru?nosti – jedná se o výňatek z pravidel uvedený o pár ?ádku výše, dopln?ný o p?esnou adresu stránky na které jste se provinili. Jako výsledek tohoto porušení pravidel bylo vypnuto zobrazování reklam pro celou doménu na které web b?ží (a Googlu je celkem jedno že na ní máte 10 kompletn? odlišných web?). Na záb?r Google p?idává varování, že p?i dalším porušení pravidel m?že být váš ú?et kompletn? zablokován – to je pravd?podobn? vaše celoživotní kone?ná v AdSense, jelikož p?i zablokování ú?tu již nejste oprávn?ni zaregistrovat si ú?et nový.

Velice dob?e si proto vaše jednání rozmyslete a p?ípadné nedostatky okamžit? opravte. Op?tovné p?e?tení pravidel AdSense nemusí být také v?bec na škodu…

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.