Kolik procent Google vyplácí administrátor?m v AdSense?31.December

Jedna z velice kontroverzních otázek ohledn? programu Google AdSense je oficiální procento p?íjm?, které Google vyplácí ú?astník?m v tomto partnerském programu. Dle komentá?? zde na úsp?šném blogu m?že být pro n?koho i tato skute?nost jedním z d?vod? mírné nespokojenosti a chladného vztahu k AdSense.

Procento vyplácené webmaster?m bylo opravdu docela dlouhou dobu velkou neznámou. Google ho nikde v podmínkách služby nezmiňuje a žádné oficiální stranovisko tak ani neexixtuje. Od po?átku fungování služby AdSense v roce 2003 se tato hodnota pravd?podobn? n?kolikrát zm?nila, a to bez v?tšího v?domí samotných ú?astník? programu.

U v?tšiny zahrani?ních affiliate program? se zisk vyplácený majiteli webové prezenta b?žn? pohybuje p?ibližn? mezi 50 a 70%. Zbytek této ?ástky pak p?ipadá majiteli reklamního systému. V ?eských podmínkách je tato hodnota nastavena obvykle mnohem níže – d?kazem m?že být dost sm?šných 30% u pravd?podobn? nejpoužívan?jšího ?eského reklamního systému AdFox.

Všechny zisky Googlu plynou z reklamního systému AdWords, který je s AdSense úzce provázán – poskytuje mu totiž všechny reklamy tak, jak si je zadají jednotliví inzerenti. Pomyslná vlna tajemství kolem procentra vyplácená na mzdách byla odtajn?na letos v lednu, kdy na americkém webu New York Times vyšel ?lánek o AdSense, který poodkryl tuto hodnotu. ?lánek je b?žn? dostupný pouze pro platící zákazníky NY Times, díky popularit? ale auto?i umožnili i náhlednutí pro b?žné, neplatící návšt?vníky.

Google.com and the company’s foreign search sites contribute more to Google’s bottom line than AdSense, because for every dollar the company brings in through AdSense and other places that distribute its ads, it pays roughly 78.5 cents back to sites like Digital Point that display the ads. 

Z tohoto odstave?ku lze tedy usoudit, že Google vyplácí uživatel?m AdSense plných 78.5 %. To je i v pom?rech internetové reklamy suma pom?rn? nadstandardní, která se jenom t?žko p?ekonává.

Konkétn? ?lánek obsahuje rozhovor s majitelem jednoho z nejv?tších diskuzních fór o internetu v?bec – Digitalpoint.com. Vzhledem k návšt?vnosti tohoto webu lze p?edpokládat, že má s Googlem dohodnuté mírn? nadstandardní detaily stejn? jako mnoho dalších “prémiových” web?, a b?žný webmaster tak dostává z jednoho dolaru o n?co mén? než uvedených 78 a p?l centu.

Hojn? navšt?vované weby mohou krom? vyšších výd?lk? t?žit i ze speciální podoby reklamního banneru – ?asto m?žete narazit na mírn? nestandardní vzhled, který ve vašem ú?tu nem?žete nijak nastavit. V??te, že v takovém p?ípad? se jedná o výsledek pozitivních vztah? mezi majitelem takého webu a spole?ností Google. Podle dalších vyjád?ení Googlu ale rozdíly nejsou nijak extrémn? veliké a váš podíl se tak v naprosté v?tšin? p?ípad? drží nad 70%. Což je alespoň dle mého názoru velice p?íjemná hodnota…

3 komentářů

 1. D?kuji za posbírání dat a sepsání tohoto ?lánku. Pravda je, že AdFox vyplácí n?jakých sm?šných 30 procent. Jsou sice ješt? další ?eské systémy, které by mohly proplácet vyšší provizi, ale zase nemají tolik inzerent?. Jediné, co tak zbývá, je nad?je, že se Centrum pustí do konkuren?ního boje a za?ne se v otázce provizí a statistik p?ibližovat Googlu.

  Na AdSense mi totiž vadí 4 v?ci: dolarová m?na, nejenom ?eské reklamy (na normálních ?eských, tedy netechnických stránkách je to nepoužitelné), neznalost p?esných pravidel (což jste nyní alespoň trochu poodkryl) a skute?nost, že je to od Googlu, který asi trpí komplexem mén?cennosti a proto vymýšlí pravidla taková, jaká vymýšlí, pro p?íklad absolutní exkluzivitu, p?ísné bru?ení “já t? opravdu vyhodím!!!” apod.
  Na našem trhu proto ješt? stále z?stává místo pro kvalitní PPC systém, protože zatím to jsou pouze hra?ky, které neberou inzerenty a “partnery” jako partnery…

 2. Percento je len jedna ?as? vzorca. Tou druhou je cena za preklik, ktorú zaplatil inzerent. Takže aj ke? 70% znie hovadsky závratne a povzbudivo, pokia?¾ nebude poriadna konkurencia inzerentov a teda vyššia cena za prekliknutý inzerát ako minimálnych 0,30 SKK (predpokladám, že CZK je na tom podobne), ani zo 70% za nikto nenave?eriame, aj keby sme mali návštevnos? ako…

  Inak mimochodom, ke? si dám dohromady 2+2 tak mi tých 70% ani náhodou vyjs? nemí´že. Takže re?i sa vedú, ale chlieb sa je.

 3. Thnx a lot for your splendid site.
  I learned a lot of interesting things from it
  alles gute 🙂

 4.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.