Kdy je ten správný ?as na p?idání reklamy?14.October

Mnoho za?ínajících bloger? se ?asto trápí otázkou, kdy je ten správný ?as pro nasazení reklamních banner? na jejich stránky. Zatímco u nás to není až tak ožehavé téma, v zahrani?í se m?žete stát internetovou hv?zdou docela snadno a ne?ekan?, a tak se nad tímto problémem vyplatí trošku zauvažovat. Existují v zásad? dva p?ístupy – nasazení reklam hned od za?átku vašich stránek, nebo jejich pozd?jší p?idání v moment?, kdy už blog dosáhl slušné návšt?vnosti a vytvo?il kolem sebe komunitu stálých návšt?vník?.

Reklama po ?esku – co nejvíc a nejd?ív

P?evažující p?ístup majitel? web? u nás v ?R je metoda první, kdy se reklama objevuje hned od po?átku webu. Já osobn? se k tomuto p?ístupu také kloním, má to ale n?kolik há?k?. Nasazení reklamy by m?lo prob?hnout až v moment?, kdy máte na vašich stránkách ur?ité množství obsahu a ?lánk?. Není nic otravn?jšího než ?erstvý blog s jedním p?ísp?vkem ve stylu “Tak jsem to kone?n? rozjel, ?ekejte ne?ekané” a t?emi megabannery kolem dokola. Takovýto p?ísp?vek je ve v?tšin? p?ípad? i p?ísp?vkem posledním a pozitivní ohlasy u ?tená?? zaru?en? nevzbudíte.

Když ale na web nejd?íve p?idáte t?i zajímavé a relativn? obsáhlé ?lánky a budete se držet pravidelných aktualizací, ur?itá forma reklamy je více než p?ijatelná a m?že být i vhodným doplňkem obsahu (t?eba v p?ípad? kontextuálních textových odkaz?). P?idání reklamy hned od startu vám také usnadní život v tom smyslu, že nebudete muset pozd?ji m?nit design a implementovat ony reklamní bloky.

Nejd?ív traffic, pak peníze

Druhý p?ístup je mén? obvyklý, mnoho p?evážn? zahrani?ních bloger? ho ale stále používá. Taktika p?idání reklamy v okamžiku, kdy se vaše stránky stanou populárními je mnohem více logická: dokava? nemáte n?jaké ty stovky ?tená??, výd?lky z reklamy jsou vícemén? nulové a tak není d?vod ?tená?e zbyte?n? zat?žovat. T?žko vás také bude kontaktovat n?jaký inzerent, když uvidí, že váš blog se dosud nedostal p?es pár IP za den a komentá?e u p?ísp?vk? zejí prázdnotou.

Mnoho webmaster? se také obává toho, že p?íliš mnoho reklamy jim odradí návšt?vníky. Tento mýtus byl již mnohokrát p?ekonán a nejznám?jší sv?tové blogy jsou toho d?kazem – schváln? si spo?ítejte, kolik reklam najdete t?eba na webu TMZ.com, což je americký blog o celebritách. Když máte dostatek kvalitního obsahu, pravidelné aktualizace a po?ádnou uživatelskou základnu, n?jaká ta reklama navíc prost? nikoho nezabije. Samoz?ejm? se nesmí jednat o n?jak extrémn? otravné rozbalovací flashové h?í?ky p?es celou stránku nebo 5 popup oken, ale vhodn? implementované a kontextov? odpovídající reklamy.

2 komentářů

  1. Mohou být i extrémní reklamy ?i vyskakující okna. Záleží kolik je inzerent schopen investovat.

  2. Tady ale nejde o to kolik je inzerent schopen investovat, najit si nejakou reklamni sit s popup reklamou neni problem, ale takove zobrazeni uz temer urcite odradi nejake ty navstevniky…

  3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.