Instalace reklamních blok? AdSense na web29.December

Pokud jste se již seznámili s d?ležitými pojmy por provoz AdSense, máte úsp?šn? zaregistrovaný ú?et a váš web ?i blog la?ní po prvních ziscích, nic vám nebrání ve vložení reklamního kódu AdSense na vaše stránky. To si nyní projdeme v n?kolika krocích.

Díky p?ehlednému a uživatelsky p?ív?tivému rozhraní AdSense není instalace kód? pro AdSense žádným problémem. Pro tento p?ípad budeme p?edpokládat snahu umístit na web klasický textový banner ve standardních rozm?rech. Vedle toho Google nabízí ješt? refferals a AdSense pro vyhledávání které si probereme pozd?ji.

Po p?ihlašení do administrace klikn?te na horní záložku “Nastavení AdSense”. Objeví se výše uvedené 3 možnosti, zvolte tu první, AdSense pro obsah.

adsense01.gif

Nyní je t?eba zvolit položku “Reklamní jednotka”. Tato volba nabízí ješt? 3 možnosti zobrazování: m?žete si vybrat mezi zobrazováním textových reklam, grafických reklam nebo kombinací p?edchozí. V?ele doporu?uji ponechat defualtní nastavení na “Textové a grafické reklamy” – v ?eském prost?edí jsem totiž zatím narazil pouze na absolutní minimum grafických banner?, a tak by se mohlo snadno stát že AdSense nebude mít jednoduše co zobrazit. P?i volb? grafických banner? by mohla být také v?tšina reklam v angli?tin? na absolutn? nerelevantní témata, z?staňte tedy opravdu u textových odkaz? nebo kombinace textových a grafických reklam.

adsense02.gif

Druhou volbou je “Odkazová jednotka”, anglicky Link Unit. Tuto volbu zatím ponecháme stranou a proberem ji pozd?ji.

Po kliknutí na tla?ítko pokra?ovat se dostáváme do nejd?ležit?jší ?ásti tvorby reklamního kódu pro AdSense. Nyní je pot?eba zvolit formát reklamy a pohrát si s barvami. AdSense nabízí velké množství reklamních formát?, jejich úplný p?ehled je dostupný zde. Formáty b?hem let postupn? p?ibývaly a také ubývaly, to podle toho jak jednotlivé rozm?ry využívali inzerenti a majitelé web?. V zásad? se jedná o rozd?lení do t?í skupin na vertikální, horizontální a ?tvercové bannery.

adsense06.gif

Alchymie výb?ru správného formátu vydá na samostatný ?lánek, pro te? vám doporu?uji z?stat u osv?d?ených klasik: velice dob?e funguje “postranní” lišta ve formátu 120×600, dále pak klasický formát banneru 468×60 a nakonec tém?? všechny v?tší ?tvercové formáty. Výb?r té správné varianty se bude pravd?podobn? lišit podle toho kolik místa máte na svém webu, a kam se banner nejvíce hodí – nemá cenu ni?it kompletní design jenom kv?li tomu, aby se vám na web vešel nejv?tší skyscraper, když si m?žete snadno vybrat o pár pixel? užší variantu.

adsense03.gif

Dále musíte vybrat vhodné barvy. Google umožÅˆuje nastavit barvy tém?? všech prvk? reklamního banneru od nadpisu p?es pozadí, text, okraje až po barvu URL odkazovaného webu. Zde op?t existuje velký prostor pro experimentování a zkoušení jaké barevné kombinace lákají nejvíce vaše návšt?vníky ke klikání – o tomto tématu op?t chystám samostatný ?lánek. Pro za?átek je vhodné vybrat barvy ladící s designem vašeho webu, nebo ponechat volbu na “Výchozí paleta Google”. Jedná se o osv?d?enou a funk?ní barevnou kombinaci, kterou ve v?tšin? p?ípad? nemáte co zkazit.

Poslední nemén? d?l?žitou volbou na této stránce jsou takzvané alternativní reklamy. Jedná se o výplň vašeho reklamního bloku v p?ípad? že Google nenajde vhodnou reklamu pro váš web, nebo stránku ješt? nenavštívil crawler. V takovém p?ípad? nedojde k nezobrazení reklamního bloku jak by si mohl n?kdo myslet, ale na celé ploše banneru se provede jedna ze t?í zvolených možností.

adsense04.gif

První volba je zobrazení nekomer?ních reklam. V takovém p?ípad? se místo reklam zobrazí odkaz na r?zné neziskové organizace jako ?ervený k?íž, nebo neutrální informa?ní zdroje jako t?eba encyklopedie Wikipedia. Za prokliky na takovéto odkazy nezískává majitel ú?tu žádné provize.

Druhou volbou je zobrazení jiné URL. Po vybrání této volby musíte zadat adresu stránky, která se na?te místo odkaz? na AdSense. Na takovoutu stránku m?žete umístit nap?íklad vlastní banner nebo reklamní kód n?kterého konkuren?ního partnerského programu.

Poslední volbou je pak vypln?ní reklamní plochy jednou barvou. Tu m?žete stejn? jako u výb?ru barev pro banner bu? vybrat z n?kolika p?eddefinovaných barvi?ek, nebo zadat hexadecimální kód vaší barvy. Kliknutím na tla?ítko pokra?ovat se dostanete do p?edposledního kroku instalace kódu.

adsense05.gif

Tou je výb?r kanálu pro daný reklamní banner. S pomocí kanál? m?žete m??it úsp?šnost jednotlivých reklamních formát?, nebo jednotlivých web?, pokud používáte AdSense na více webových projektech. Kliknutím na odkaz “P?idat nový kanál” a zadáním jména dojde ke vzniku tohoto kanál?, pod kterým se vám pak budou objevovat vaše výd?lky. Možnost spravovat kanály pak umožÅˆuje detailn?jší nastavení, p?ejmenovávání, mazání a tak dále. Pro tuto ukázku jsem vytvo?il kanál blog a vybral ho (objeví se na pravé stran?).

adsense07.gif

Nyní jsme kone?n? u konce, po kliknutí na Pokra?ovat se dostáváme k poslední stránce se samotným kódem, který je pot?eba umístit do zdrojového kódu vašeho webu. Je p?ísn? zakázáno jakkoliv editovat tento kód, proto ho pouze zkopírujte a vložte do vašeho webu. Jakékoliv modifikace by mohly zp?sobit nefunk?nost nebo nestandardní chování systému.

Nahráním editované stránky na váš web celý proces kon?í, nyní již sta?í vy?ka p?íchodu Google robota a reklamy by se m?ly za?ít bez problém? zobrazovat první reklamy. Do této doby se bude provád?t akce zvolená p?i generování kódu, tudíž bu? zobrazování alternativní stránky, nekomer?ních reklam nebo vypln?ní reklamního bloku jednou barvou.

4 komentářů

  1. Za?al jsem testovat na našem webu AdSense a narazil jsem na problém: používáme Google na fulltext vyhledávání v rámci programu Co-op, kde se také zobrazují reklamy AdSense, ale ne ty z “našeho” AdSense. Te? nevím, jak AdSensu sd?lit, že máme ten fulltext z Co-opu. Každá z t?chto variant používá svou identifikaci, ale natvrdo ji tam nacpat se mi nezdá moc košer. V AdSense jsem žádný odkaz na Google Co-op nenašel. Nemáš s tím n?jakou zkušenost? Díky p?edem.

  2. nevim co presne mate na mysli programem Co-op, nikdy jsem o nem neslysel, kazdopadne Google nabizi moznost prohledavani vaseho webu pres standardni formular se zobrazovanim reklam, z kterych dostavate klasicky provizi. jedna se sice o externi reseni, kteremu asi trva par dnu/hodin nez zaindexuje novy clanek, ale ja to pouzivam bez problemu…

  3. Co-op je realativn? nový, ale byl tu p?eci jen d?íve než ?eské AdSense, takže jsem ho využil. A možnosti nastavení, které má, se mi moc líbí. Po n?kolika dnech se mi poda?ilo docela vychytat výsledky hledání na našich stránkách tak, že se tam již objevují jen opravdu d?ležité stránky (bez p?ehled?, statistik apod.), což dává p?esn?jší výsledky než samotný obecný Google.
    Mrkn?te na http://www.google.com/coop/.

  4. Mam dotaz ohledne instalace vyhledavaciho okynka kod vyhodi na konci, ale vsude se pise v uvozovkach Nazev Vasi domeny, nic mene uz ne zda musi byt komplet s http ci nikoliv at, doplnila jsem to odhadem, ale zda to mam dobre to nevim, navod sem nenasla a nic k tomu nepisou.

  5.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.