Google uvádí AdSense Ad Review Center15.December

Google na oficiálním blogu AdSense oznámil novou, velice zajímavou vlastnost systém Google AdSense. B?hem n?kolika p?útích m?síc? bude do administrace všech uživatel? p?idána záložka AdSense Review Center, která umožní mnohem v?tší kontrolu nad reklamami zobrazovanými na vašich stránkách. Konkrétn? tedy nad reklamami zacílenými práv? na váš web. To vám umožní zajistit korektnost a relevanci takovýchto reklam a v p?ípad? nevhodného obsahu takovou reklamu zablokovat.

Tuto vlastnost nabízí v?tšina pokro?ilých reklamních systém?, mnoho uživatel? ji ale nevyužívá. Možnost zablokovat konkrétní reklamu je sice zajímavá a v jistých situacích velice užite?ná, p?i nesprávném použití si ale takto m?žete velice snadno spúe uškodit. Inzerenti cílící na váš web v?tšinou platí za reklamu nemalé ?ástky, p?evyšující standardní cenovou hladinu. Tím, že je vy?adíte, tak snížíte cenu pro všechny ostatní inzerenty a ve finále m?žete znateln? prod?lat.

AdSense Ad Review Center bude postupn? spoušt?no na jednotlivých ú?tech uživatel?. V zásad? budete mít na výb?r ze dvou možností: “auto-allow”, kdy se nové reklamy automaticky schválí a za?nou zobrazovat a pak možnost manuální kontroly. Tato volba ale znamená, že budete muset pravideln? kontrolovat nové reklamy a povolovat je (nebo naopak zamítat). Po 24 hodinách bude reklama i p?i volb? manuální kontroly automaticky zobrazena.

P?estože asi v?tšina uživatel? AdSense tuto novou možnost p?íliš nevyužije, m?že se hodit na odstran?ní nevhodných reklam, hlavn? u v?tších web?, které tyto cílené inzeráty nej?ast?ji zobrazují.

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.