Google spouští zprávy v ?eštin?22.November

Po n?kolika letech jsme se kone?n? do?kali: zastoupení spole?nosti Google v ?eské republice p?ináší svoje ovoce a tak byla dneska oficiáln? spušt?na služb? Zprávy Google v ?eské lokalizaci. Pro ty, kte?í o Google News nikdy neslyšeli: jedná se o jakýsi agregátor zpravodajství, který v originále sbírá informace z více než 4500 zdroj? a t?ídí je do n?kolika ktegorií.

Celý proces je pln? automatizovaný a p?ekvapiv? efektivní. Zprávy o jedné události jsou vždy združeny dohromady, a tak si m?žete p?e?íst informace z r?zných úhl? pohledu. Je to vícemén? jako kdyby jste procházeli stovky RSS feed? najednou, ovšem s pomocí Google je vše mnohem p?ehledn?jší a uživatelsky p?ív?tiv?jší. Nechybí ani možnost personalizace pod položkou “p?izp?sobené zprávy”, nebo procházení historických výsledk?.

Google News jsem využíval tém?? denn? již v originální, anglické verzi a tak ?eskou modifikace jedin? vítám. Pro za?átek Google indexuje kolem 400 ?eských web?, což je slušné ?íslo. P?ednost ve výsledíchc samoz?ejm? dostávají významné zpravodajské servery jako Novinky, Aktualne nebo ?T24. Další užite?ná služba, která by nem?la chyb?t ve vašich záložkách…

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.