Google AdSense – odkazová jednotka29.December

Vedle klasických reklamních blok? nabízí AdSense i možnost vložení takzvané “Odkazové jednotky”, anglicky Link Unit. Postup or použití odkazových jednotek je shodný s instalací b?žných reklamních jednotek, pouze vzhled a fungování je mírn? odlišné.

Na každou svojí stránku si m?žete vedle 3 reklamních blok? umístit také maximálné jednu odkazovou jednotku. Jedná se o 4 nebo 5 klí?ových slov vygenerovaných podle obsahu vašeho webu. Hlavní rozdíl je v odm?ňování za prokliknutí takovéhoto odkazu. Na rozdíl od b?žného reklamního odkazu se po kliknutí dostanete na stránku vyhledáva?e Google s nabídkou n?kolika desítek odkaz?.

Teprve za kliknutí na tyto odkazy dostáváte zaplaceno. V praxi tak m?žete mít mnoho návšt?vník?, kte?í sice kliknou na odkazovou jednotku, ale po p?esm?rování na seznam reklam je nic nezaujme a stránku zav?ou. V tom p?ípad? pro vás z takovéto akce neplyne žádný zisk.
Formáty odkazových jednotek jsou více omezené než u klasických banner?. V zásad? m?žete mít bu? vodorovný banner s 4 respektive 5 odkazy vedle sebe, nebo ?tverec ve form? menu, kdy budou klí?ová slova ?azena pod sebou. Ukázku prvního p?íkladu m?žete vid?t i na tomo webu v horní ?ásti jednotlivých ?lánk?. U odkazové jednotky m?žete stejn? jako u banner? využít možnosti alternativního zobrazení nebo kanál? pro monitorování (channels).

Mnoho lidí se odkazových jednotek bojí kv?li p?evládající myšlence o nevýhodnosti tohoto formátu. V praxi jsem se však již n?kolikrát p?esv?d?il, že p?i vhodném nasazení m?že být tato forma reklamy rovnocenným zdrojem p?íjm? jako klasické reklamní jednotky. Není tedy d?vod tuto možnost alespoň nezkusit, o výsledcích se p?esv?d?íte již sami…

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.