D?ležitost kontakt? a stránky “O webu”16.October

Tém?? každý den narážím na nové zajímavé projekty. Nemusí to být nutn? vlastní blogy, ?asto se jedná pouze o projekt hostovaný na n?jaké blgoovací platform? nabízené zadarmo (lide.cz, bloguj.cz a další). A stejn? ?asto vidím tu samou chybu, po?ád a po?ád dokola: auto?i blogu zapomínají p?idat na takový projekt kontaktní informace, cíle projektu a pár slov o autorovi.

P?estože to tak možná nevypadá, takováto “About” stránka je velice d?ležitým elementem vašeho projektu. Pokud se dostanete do fáze, kdy je váš web slušn? navšt?vován, ur?it? se najde n?kdo, kdo vás bude chtít kontaktovat, nebo se na n?co zeptat. Pokud žádnou stránku o sob? a o svých stránkách nemáte, o tuto možnost prost? p?ijdete. A když dodám, že spousta majitel? blog? již našlo díky svým projekt?m nové partnery, p?átele nebo t?eba i nové zam?stnání, není nad ?ím váhat.

I úsp?šný blog má v horním menu odkaz “O webu”, který supluje p?esn? tuto funkci. Nezabíhám sice p?íliš do detail?, ale základní informace na této stránce nalezenete. Co by tedy taková informa?ní záložka, viditelná z každé stránky vašeho blogu m?la obsahovat?

1. pár osobních informací – kdo jste, co jste vystudoval, kolik vám je zhruba let

2. vaše zkušenosti – v ?em se vyznáte, ?eho jste již dosáhli, od kdy se problematice v?nujete

3. cíl stránek – každý projekt by m?l vzniknout za n?jakým ú?elem, který byste zde m?li popsat. Je také vhodné p?idat n?jaký cíl, kam chcete váš web dotáhnout a ?eho chcete dosáhnout – a? už v po?tu návšt?vník? nebo množství vyd?laných pen?z.

4. kontakt – bez pochyby nejd?ležit?jší ?ást, m?la by obsahovat p?inejmenším email, hodí se p?idat i kontakt pro instatn messaging (ICQ), nebo t?eba uživatelské jméno pro skype.

U nás tomu tak pravd?podobn? moc není, protože ?eská nátura nemá zrovna ráda prozrazovat na sebe n?jaké osobní informace, natožpak zve?ejňovat fotky ?i se p?íliš chlubit, ale v zahrani?í je to zcela b?žné. Tato osobní strána pak slouží jako ur?ité spojení mezi autorem webu a ?tená?em, který se pak cítí jaksi pohodln?ji a ví, s kým má tu ?est. Znovu ale dodávám, že se to nesmí p?ehán?t, sta?í krátké a stru?né informace – nikoho totiž nezajímá, že máte doma 3 pejsky a dvoumetrové akvárium s malým žralokem…

4 komentářů

  1. Svojí stránku (o webu) jsem si vytvo?il pom?rn? dávno, ale te? m? napadá, jestli tam opravdu ta fotka autora chybí ?i nikoliv? Sám jí tam nemáš, p?esto se o ní zmiňuješ

  2. jak jsem napsal, prispiva to k pocitu familiernosti mezi navstevnikem a autorem, ale v ceskych internetovych vodach to neni zrovna zvykem. moji fotku kazdopadne mam na game blogu, jestli po ni opravdu touzis 😉

  3. Práv?, že to má smysl až když máš hodn? návštevník? takže jsem ji zatím taky zrušil. Rád bych poukázal na jeden p?íklad http://www.happiness-project.com/about.html púe o sob? “negativa” a fakt to zabírá prokoukl jsem to až tak za minutu 🙂 možna už to trochu zm?nila je to už dýl co jsem to ?etl…

  4. Je hezké, jak je u nás zvykem pou?ovat a mít bordel (pardon) p?ed vlastním prahem. T?ch p?eklep? v textu… tohle má p?sobit seriózn??

  5.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.