D?ležitost kontakt? a stránky “O webu”16.October

Tém?? každý den narážím na nové zajímavé projekty. Nemusí to být nutn? vlastní blogy, ?asto se jedná pouze o projekt hostovaný na n?jaké blgoovací platform? nabízené zadarmo (lide.cz, bloguj.cz a další). A stejn? ?asto vidím tu samou chybu, po?ád a po?ád dokola: auto?i blogu zapomínají p?idat na takový projekt kontaktní informace, cíle projektu a pár slov o autorovi.

P?estože to tak možná nevypadá, takováto “About” stránka je velice d?ležitým elementem vašeho projektu. Pokud se dostanete do fáze, kdy je váš web slušn? navšt?vován, ur?it? se najde n?kdo, kdo vás bude chtít kontaktovat, nebo se na n?co zeptat. Pokud žádnou stránku o sob? a o svých stránkách nemáte, o tuto možnost prost? p?ijdete. A když dodám, že spousta majitel? blog? již našlo díky svým projekt?m nové partnery, p?átele nebo t?eba i nové zam?stnání, není nad ?ím váhat.

I úsp?šný blog má v horním menu odkaz “O webu”, který supluje p?esn? tuto funkci. Nezabíhám sice p?íliš do detail?, ale základní informace na této stránce nalezenete. Co by tedy taková informa?ní záložka, viditelná z každé stránky vašeho blogu m?la obsahovat?

1. pár osobních informací – kdo jste, co jste vystudoval, kolik vám je zhruba let

2. vaše zkušenosti – v ?em se vyznáte, ?eho jste již dosáhli, od kdy se problematice v?nujete

3. cíl stránek – každý projekt by m?l vzniknout za n?jakým ú?elem, který byste zde m?li popsat. Je také vhodné p?idat n?jaký cíl, kam chcete váš web dotáhnout a ?eho chcete dosáhnout – a? už v po?tu návšt?vník? nebo množství vyd?laných pen?z.

4. kontakt – bez pochyby nejd?ležit?jší ?ást, m?la by obsahovat p?inejmenším email, hodí se p?idat i kontakt pro instatn messaging (ICQ), nebo t?eba uživatelské jméno pro skype.

U nás tomu tak pravd?podobn? moc není, protože ?eská nátura nemá zrovna ráda prozrazovat na sebe n?jaké osobní informace, natožpak zve?ejňovat fotky ?i se p?íliš chlubit, ale v zahrani?í je to zcela b?žné. Tato osobní strána pak slouží jako ur?ité spojení mezi autorem webu a ?tená?em, který se pak cítí jaksi pohodln?ji a ví, s kým má tu ?est. Znovu ale dodávám, že se to nesmí p?ehán?t, sta?í krátké a stru?né informace – nikoho totiž nezajímá, že máte doma 3 pejsky a dvoumetrové akvárium s malým žralokem…

Kdy je ten správný ?as na p?idání reklamy?14.October

Mnoho za?ínajících bloger? se ?asto trápí otázkou, kdy je ten správný ?as pro nasazení reklamních banner? na jejich stránky. Zatímco u nás to není až tak ožehavé téma, v zahrani?í se m?žete stát internetovou hv?zdou docela snadno a ne?ekan?, a tak se nad tímto problémem vyplatí trošku zauvažovat. Existují v zásad? dva p?ístupy – nasazení reklam hned od za?átku vašich stránek, nebo jejich pozd?jší p?idání v moment?, kdy už blog dosáhl slušné návšt?vnosti a vytvo?il kolem sebe komunitu stálých návšt?vník?.

Reklama po ?esku – co nejvíc a nejd?ív

P?evažující p?ístup majitel? web? u nás v ?R je metoda první, kdy se reklama objevuje hned od po?átku webu. Já osobn? se k tomuto p?ístupu také kloním, má to ale n?kolik há?k?. Nasazení reklamy by m?lo prob?hnout až v moment?, kdy máte na vašich stránkách ur?ité množství obsahu a ?lánk?. Není nic otravn?jšího než ?erstvý blog s jedním p?ísp?vkem ve stylu “Tak jsem to kone?n? rozjel, ?ekejte ne?ekané” a t?emi megabannery kolem dokola. Takovýto p?ísp?vek je ve v?tšin? p?ípad? i p?ísp?vkem posledním a pozitivní ohlasy u ?tená?? zaru?en? nevzbudíte.

Když ale na web nejd?íve p?idáte t?i zajímavé a relativn? obsáhlé ?lánky a budete se držet pravidelných aktualizací, ur?itá forma reklamy je více než p?ijatelná a m?že být i vhodným doplňkem obsahu (t?eba v p?ípad? kontextuálních textových odkaz?). P?idání reklamy hned od startu vám také usnadní život v tom smyslu, že nebudete muset pozd?ji m?nit design a implementovat ony reklamní bloky.

Nejd?ív traffic, pak peníze

Druhý p?ístup je mén? obvyklý, mnoho p?evážn? zahrani?ních bloger? ho ale stále používá. Taktika p?idání reklamy v okamžiku, kdy se vaše stránky stanou populárními je mnohem více logická: dokava? nemáte n?jaké ty stovky ?tená??, výd?lky z reklamy jsou vícemén? nulové a tak není d?vod ?tená?e zbyte?n? zat?žovat. T?žko vás také bude kontaktovat n?jaký inzerent, když uvidí, že váš blog se dosud nedostal p?es pár IP za den a komentá?e u p?ísp?vk? zejí prázdnotou.

Mnoho webmaster? se také obává toho, že p?íliš mnoho reklamy jim odradí návšt?vníky. Tento mýtus byl již mnohokrát p?ekonán a nejznám?jší sv?tové blogy jsou toho d?kazem – schváln? si spo?ítejte, kolik reklam najdete t?eba na webu TMZ.com, což je americký blog o celebritách. Když máte dostatek kvalitního obsahu, pravidelné aktualizace a po?ádnou uživatelskou základnu, n?jaká ta reklama navíc prost? nikoho nezabije. Samoz?ejm? se nesmí jednat o n?jak extrémn? otravné rozbalovací flashové h?í?ky p?es celou stránku nebo 5 popup oken, ale vhodn? implementované a kontextov? odpovídající reklamy.

Google Trends s denními aktualizacemi13.October

Jednou z nejdr?ležit?jších v?cí p?ed spušt?ním n?jakého blogu je d?kladné promyšlení téma, o kterém hodláte psát. Znít to asi jako pouhá fráze, ale v??te, že díky správnému rozhodnutí se m?žete stát bu? velice úsp?šným bloggerem, nebo také velice rychle skon?it v propadlišti internetových d?jin. Detailn?ji jsem tuto myšlenku spolu s dalšími ?innostmi, které je dobré promyslet p?ed spušt?ním blogu, prezentoval v tomto starším ?lánku.

Každý zkušenejší majitel weblogu vám ?ekne, že je t?eba držet krok s vývojem ve vašem oboru. Púete-li o mobilních telefonech, ignorování zprávy o uvedení iPhone na trh by bylo opravdu trestuhodné. Stejn? tak stránky o po?íta?ových hrách prost? musí uvád?t informace o demoverzích hlavních herních titul?, protože na n? ?ekají tisíce hrá??. Když ale žádný specifický obor nebo zam??ení nemáte, je na ?ase vyhledat to zaru?en? pravé téma: a práv? tady vám m?že královsky pomoci aplikace Google Trends.

Google navíc v posledních dnech provedl jednu zásadní zm?nu: výsledky jsou nyní aktualizovány každý den, a ne pouze jednou za m?síc, jak tomu bylo d?íve. M?žete si tak s mnohem v?tší p?esností prohlédnout denní trendy ve vyhledávání, s p?ehlednými grafy i geografickým rozložením popularity. Tak t?eba pro dnešek Google Trends zobrazuje termín “Baltimore Marathon” jako nejprogresivn?jší. Výsledky v Google Trends jsou v?tšinou založeny na n?jakých celosv?tových událostech, katastrofách nebo kulturních akcích, lze ale vysledovat i ur?ité dlouhodobé trendy.

Já jsem podle Google Trends založil již n?kolik web?. P?estože se nejedná o n?jaké trháky, sv?j okamžik slávy si ur?it? vydobily a dote? se drží na p?edních p?í?kách výsledk? ve vyhledáva?ích, s pom?rn? stálým po?tem návšt?vník? prakticky bez práce. Pokud používáte službu personalizované homepage iGoogle, m?žete si Hot Trends p?idat i sem pomocí speciálního gadgetu. Ur?it? se vyplatí ?as od ?asu na tuto stránku podívat, a? už pro inspiraci nebo jenom zjišt?ní, co zrovna “fr?í”.

Nepodceňujte sílu RSS!8.January

Jestli se chystáte rozjet n?jaký ten blog, nebo už n?jaký provozujete, nem?li byste rozhodn? podceňovat jednu v?c. Bez RSS feedu dnes nem?že žádný po?ádný weblog v?bec fungovat. Díky této možnosti mají vaši ?tená?i unikátní možnost sledovat krátký výpis posledních ?lánk? na vašem blogu, a i bez fyzického navštívení samotného webu mohou usoudit, zda si daný ?lánek p?e?íst nebo ne.

V dnešní dob? exituje velké množství RSS klient?, stejn? jako webových agregátor?. Nebudu je zde nyní rozebírat, každý ur?it? máte svojí oblíbenou RSS ?te?ku nebo se vám zobrazuje seznam posledních ?lánk? na n?jakém webu. P?i poslední v?tší aktualizaci zahrnul tuto možnost na svojí homepage i nejv?tší ?eský portál Seznam a mnoho lidí tuto službu ur?it? s radostí uvítalo – i já mám Seznam jako homepage a pod hlavi?kou p?idáno n?kolik nej?ten?jších web?, respektive jejich RSS kanál?.

P?ítomnost RSS kanálu na vašem blogu m?že být hlavn? v za?átcích opravdu zásadní. Pokud vytvo?íte nový weblog, který ješt? nedostává moc odkaz? z vyhledáva?? nebo z ostatních web?, je psání zajímavých ?lánk? jediným opravdu funk?ním zp?sobem jak p?ilákat ?tená?e. Bez obsahu to prost? nejde, a u weblog? to platí zvlášt?. Zmiňoval jsem to již v ?lánku “Ješt? než za?nete blogovat” a p?ipomenu to op?t: váš návšt?vník si na web zvykne chodit pouze v p?ípad?, že na n?m bude pravideln? nacházet n?co zajímavého. Pokud napúete jeden ?lánek za m?síc, moc pravidelných ?tená?? asi nezískáte.

Díky RSS lze ale i na nový weblog p?ilákat slušné množství lidí. Nejd?íve je samoz?ejm? nutné p?ipravit podmínky pro n?jaký ten efekt napsání nového ?lánku – to znamená dostate?n? zviditelnit váš RSS kanál, p?idat ho do r?zných webových ?te?ek a agregátor?. Pokud se vše povede, m?že pak efekt napsání nového ?lánku vypadat nap?íklad jako na následujícím grafu. Ten pochází z jednoho z prvních dn? po spušt?ní úsp?šného blogu, kdy již existovalo ur?ité množství ?tená?? a web?, které zaindexovaly místní RSS. Aktualizace pak vyvolala doslova lavinu nových ?tená??…

snap000458.gif

Jak toho využít?

Používání RSS kanálu má ale i své nevýhody. Tou hlavní je fakt, že ?tená? používající RSS namísto b?žného navšt?vování webu a kontroly nových ?lánk? nebo komentá?? prost? jenom zapne jakýsi program a ten mu ukáže jestli p?ibylo n?co nového. To je na jednu stranu hodn? praktické, ale z pohledu zpen?žení blogu dost neš?astné. Takový ?tená? totiž nem?že eventuáln? kliknout na n?jakou tu reklamu, které by ho mohla zaujmout p?i b?žné kontrole webu.

Nic ale není tak špatné jak to vypadá na první pohled, a to je i tento p?ípad. N?kolik chytrých hlav p?išlo na zajímavou myšlenku p?idat reklamy i do RSS kanálu. Technicky to není nic náro?ného: zobrazí se vám t?eba 5 nadpis? ?lánku na n?jakém webu s n?kolika prvními v?tami a pak se do RSS za?adí reklama. Stejný formát, stejný nadpis, akorát vás po kliknutí nep?esm?ruje na daný web, ale na stránku zadavatele reklamy. V RSS pak m?že klidn? následovat zbýbvajících 5 položek.

V zahrani?í je již tento model díky n?kolika spole?nostem pom?rn? b?žný, i když ho používají spúe menší weblogy. U nás jsem nenarazil na jediný RSS feed, který by podobnou v?c praktikoval, a asi to tak ješt? chvíli z?stane. Nebyl by to ale Google s jeho AdSense, aby nepronikl také do této oblasti. V sou?asné dob? tak probíhá beta testování vkládání reklam do RSS kanál?.

Funguje to úpln? stejn? jako b?žné reklamní bloky AdSense, prost? se na základ? obsahu webu (resp. RSS kanálu) zobrazí kontextov? p?íbuzná reklama. Z kliknutí na takovou položku pak majitel RSS kanálu získává tradi?ní provizi z AdSense. Zní to zajímav?, co ?íkáte? Momentáln? však Google již nep?ibírá žádné další betatestery a p?esné datum nasazení této možnosti pro všechny uživatele AdSense také není známo. Bude se ale nesporn? jednat o další zajímavou možnost zpen?žení vašeho zajisté kvalitního webového obsahu…

Ješt? p?ed tím než za?nete blogovat…29.December

Mírn? se te? odkloním od Google AdSense a pokusím se vám dát pár základních rád, které byste m?li využít ješt? p?ed tím, než v?bec za?nete psát nebo vytvá?et n?jaký blog.

Naplánování si celého blogu dop?edu vám totiž m?že ušet?it p?knou ?ádku starostí a eventuálních problém?. Je zde totiž mnoho faktor?, které byste si m?li vyjasnit ješt? p?ed tím než se v?bec za?nete poohlížet po n?jakém tom blogovacím systému nebo služb?. Zatímco n?kte?í nadšenci se prost? do blogování vrhnou hlava nehlava, vy byste si m?li nejd?íve v?ci trošku rozmyslet. Pokud tedy nehodláte skon?it jako jeden z milion? neaktivních, nenavšt?vovaných a mrtvých projekt? v mo?i internetu.

Následující t?i tipy jsou pouze tím zákadním, nad ?ím byste se m?li chvilku pozastavit. Ve h?e je mnohem více faktor?, ale ty už se tak n?jak odvodí od samostatného pr?b?hu.

1. Zam??ení blogu

Toto je zdaleka nejd?ležit?jší v?c, kterou byste si p?ed napsáním prvního ?lánku m?li dob?e rozmyslet. Jakkoliv to m?že vypadat reálné, psát o všem se prost? nedá. Musíte si vybrat n?jaké zam??ení, n?jaké téma. A u tohoto tématu byste m?li v pr?b?hu psaní blogu z?stat, nebo ho maximáln? nepatrn? rozši?ovat.

Témat je spousta. M?žete psát o hrách, o po?íta?ích, o fotografování, o kv?tinách. To je jedna z výhod blog?, m?žete psát tém?? o ?emkoliv. A pokud to budete d?lat dob?e, vždy se najde n?jaký ten zájemce, který se bude rád na váš blog vracet a ?íst vaše p?ísp?vky. Ale m?li byste u tohoto oboru z?stat.

Není nic horšího než po ro?ním blogování o mobilních telefonech za?ít najednou psát o tom jak si skv?le za?izujete nový byt. V?tšina technicky založených jedinc? nemá žádný zájem o takovéto informace a o daném oboru nic neví. Samoz?ejm?, m?žete psaní proložit jedním p?ísp?vkem o tom jak skv?lý jste si po?ídili krb, ale stále byste m?li z?stat u toho jednoho tématu.

Jestli vás nebaví psát o n?jakém konkrétním oboru nebo nemáte dostate?né znalosti o ur?ité problematice, m?žete psát klidn? i o všedním život?. Takovéto rozhodnutí ale pot?ebuje n?co navíc, n?jaký ten bonus, p?idanou hodnotu. Tém?? nikoho totiž nezajímá kolik jste si v?era koupili rohlík? nebo jak strašn? otravný byl dnešní den v práci. Tou užitnou hodnotou myslím bu? n?jaký zvláštní styl psaní, vyt?íbený jazyk nebo prost? n?co jiného ?ím zaujmete. Pamatujte, že konkurence je veliká a hlavn? v za?átcích není až tak snadné získat svoje publikum.

M?li byste si také vybrat takové téma, o kterém se dá dob?e psát. Existují obory o kterých m?žete psát vícemén? neustále, každý den, po?ád n?co nového a stejn? se vám nepovede probrat se k jádru problematiky. Druhým extrémem je úzce specializované téma, o kterém se dá napsat pár ?lánk?. Následn? zjistíte, že jste již pokryli celou problematiku tohoto oboru a dál se nedá nic vymyslet. Ani jedna z t?chto dvou voleb není ideální, m?li byste si tedy vybrat n?co mezi.

A hlavn? by vás psaní m?lo bavit. V??te tomu, že po?áte?ní nadšení jednoho ve?era opadne, a z vaší radosti se postupn? stane spúe povinnost. Nápady musí prost? jednou dojít a vy budete mít chu? se vším prásknout. V takové chvíli je opravdu dobré zvážit, co vám blogování p?ináší, pro? to vlastn? d?láte. A bu? n?co po?ádn? p?ekopat, vykašlat se na to, nebo za?ít úpln? odznova. Se správnou volbou tématu a jeho ší?ky byste se však k tomuto okamžiku m?li dostat až po opravdu dlouhé dob?.

2. Nadšení a energie

Druhým d?ležitým elementem hodným chvilky zamyšlení p?ed startem vlastního blogu je vaše nadšení a energie. K tomuto už jsem se okrajov? dostal v p?edchozím bodu – není ale nic horšího, než po pár dnech blogování zjistit, že vás to vlastn? v?bec nebaví a d?láte to spúe z n?jakého donucení nebo falešného p?esv?d?ení.

V takových situacích se nemá cenu nutit nebo n?jak p?emlouvat – ?tená?e to mimochodem v?tšinou poznají na kvalit? ?lánk? sami. Z vašich p?ísp?vk? by m?lo p?ímo sršet nadšení a chu? psát. M?li byste psát s radostí, s o?ekáváním zajímavých komentá??, se zamyšlením nad daným tématem. Toho se dá nejlépe dosáhnout v p?ípad? že vás dané téma zajímá i v život? skute?ném. Hrajete rádi tenis? Pro? nezaložit blog o tenise: profily hrá??, výsledky turnaj?, techniky hry, vaše vlastní úsp?chy. T?ch možností je opravdu mnoho, chce to jenom zkusit.

Naopak výb?rem tématu o kterém tém?? nic nevíte, respektive které vás až tolik nezajímá dojdete velice rychle k únav? z psaní a nový blog asi nebude mít dlouhé trvání. Nev?št? hlavu, podle posledních pr?zkum? takhle kon?í p?es 80% všech blog?, ale vy p?ece chcete být v t?ch zbývajících 20%! Dobrá volba tématu tedy souvisí i s tímto bodem.

V ?eských podmínkách to m?že vyznít sice trošku zvlášt?, ale zkuste si schváln? položit následující otázky:

  • Dokážete si sami sebe p?edstavit jak púete stejný blog za 2 roky?
  • Je pro téma o kterém chcete psát dostate?n? atraktivní?
  • Cht?li byste být povážování za experte nebo alespoň odborníka v daném tématu?

Pokud na tyto otázky odpovíte ano, pak jste na správn? cest? k úsp?šnému blogu. Pamatujte si, že vybudovat populární a navšt?vovaný weblog je dlouhodobá záležitost, ne akce na dva týdny. V?tšina populárních blog? funguje n?kolik let a svojí popularitu za?ali razantn?ji zvyšovat nap?íklad až po 12 m?sících provozu. Vytvo?ení populárního webu opravdu není chvilková záležitost – a bude vás pravd?podobn? stát dost práce a úsilí. Ale pokud je to práv? to, co chcete d?lat, ?emu chcete zasv?tit sv?j volný ?as (a pozd?ji t?eba i sv?j život – mnoho blogger? získalo díky svým stránkám zajímavou nabídku práce nebo je to v dalším život? výrazn? ovlivnilo), jste pravd?podobn? na správné cest?.

3. ?as

Nakonec další velice d?ležitá položka – množství ?asu, které jste ochotni psaní blogu zasv?tit. Blogy, tak jak je v dnešní podob? známe, jsou v naprost? v?tšin? p?ípad? pravideln? aktualizovány. To je d?lá zajímavý, proto se na n? návšt?vníci vrací.

Pokud spustíte nový blog, kam budete psát každý den jeden nový p?ísp?vek, návšt?vníci si zvyknou na takovýto web chodit a budou i do budoucna o?ekávat pravidelné aktualizace. Když pak najednou p?estanete psát, budou chvíli chodit stále. Po týdnu, kdy se bez n?jakého ohlášení neobjeví žádný nový p?ísp?vek už jim to p?ijde divné. Po dvou týdnech si pravd?podobn? ?eknou že jste se na psaní vykašlali, a když nenapúete m?síc nic nového, velice pravd?podobn? si vás smažou ze záložek a v život? už na blog nevkro?í.

Volba frekvence aktualizací je velice významná – na za?átku je to celkem jedno, ale v pr?b?hu ?asu až se blog trošku zab?hne byste m?li z?stat u stálé frekvence. Je celkem jedno jestli to jsou 4 ?lánky za den nebo jeden krátký ale zajímavý p?ísp?vek b?hem 5 dn?, ale vaše publikum si prost? na tento interval zvykne a bude o?ekávat pokra?ování.

Psaní blogu je alespoň v podob? jaké to znám já docela náro?ná záležitost. Napsání zajímavého ?lánku prost? n?jaký ten ?as vezme, a pokud chcete psát pravideln?ji, n?jakou tu hodinku denn? m?že zabrat. Proto je dobré objektivn? zvážit, zda tento ?as máte a zda byste ho nemohli využít n?jak lépe.

Pokud rozjíždít? jeden blog, dá se ta situace ješt? celkem ustát. V p?ípad? že ale spustít? více stránek najednou, nebo si prost? n?jaký ten nový blog p?iberete k b?žícímu projektu, m?žete se dostat do nep?íjemných ?asových problém?, které se pak musí logicky odrazit n?kde jinde. Vždy si pamatujte, že skute?ný život je po?ád mnohem d?ležit?jší než ten virtuální…

 

Novější příspěvky