Ze života: Jak se d?lá arbitráž12.August

Web JohnChow.com asi není zkušeným internetovým moneymaker?m t?eba p?edstavovat. Vtipný Asiat žijící ve Vancouveru jenom díky jeho populárnímu blogu vyd?lává p?es 10 tisíc dolar? m?sí?n?. M?l jsem s ním dokonce smluvenou sch?zku ohledn? jednoho partnerského projektu když jsem byl ve Vancouveru, ale nakonec z toho sešlo, musel jsem se vrátit zpátky do ?R a všechno vy?ídit p?es email. To je ale na jiný p?íb?h. Poslední novinkou, kterou John Chow ud?lal je nabídka reklamní plochy na jeho blogu.

Nabídnutá reklamní plocha se sestává z dvou ?tvercových ploch o velikosti 300×250 pixel? na všech stránkách blogu. John p?edtím na této pozici zobrazoval reklamy z Google AdSense. B?hem posledních m?síc? však výd?lky z tohoto programu stále klesaly a tak se rozhodl pro jinou metodu: prodání reklamní plochy p?ímo, n?jakému inzerentovi. Zatímco s AdSense v posledním m?síci vyd?lal n?co málo p?es 600 dolar?, prodejní cenu nasadil na $1000, takže si p?kn? vyd?lal a navíc se nemusel o AdSense v?bec starat.

To, co se ale stalo, pravd?podobn? ani sám pan Chow ne?ekal. B?hem hodiny od vyhlášení této nabídky na prodej reklamní plochy ho kontaktoval jakýsi Ryan Stewart, neznámá osoba provozující vlastní blog o vyd?lávání pen?z na internetu a okamžit? mu on?ch tisíc dolar? zaplatil. Šel na to ale více než chyt?e: místo zobrazení vlastních reklam vytvo?il na svém blogu nabídku na odprodej této plochy, tentokrát však již za minimální cenu $1500!

Celý vtip je dále v tom, že zároveň spustil na eBayi aukci, kde tuto plochu nabízí. Jenom b?hem n?kolika prvních hodin se cena vyšplhala z 0 na 150 dolar? a to zbývá ješt? celých 7 dn?. Nedivil bych se, kdyby kone?ná ?ástka pro tuto akci hluboce p?esáhla 2 tisíce dolar? nebo možná ješt? mnohem více. Za minimum práce tak tento blogger získá velice zajímavé množství pen?z, což se m?že klidn? opakovat další m?síc. Zájemci, kte?í se na jeho blog p?ijdou jenom podívat a reklamu si nekoupí mu také vygenerují n?jakou tu provizi práv? skrze AdSense nebo další affiliate programy, které Ryan propaguje. Jednoduché, že? Sta?í mít ten nápad…

Revoluce: Google rozjíždí kampaň proti MFA web?m24.May

Systém Google AdSense se za?íná pomalu ot?ásat v základech a mnoho internetových zbohatlík? pravd?podobn? velice rychle p?ijde o svojí jedinou živnost. Google se totiž rozhodl za?ít boj proti všem MFA web?m. To jsou stránky, které zobrazují pouze minimum textu, za to však velké množství velice výrazných reklamních banner? AdSense. Více o fenoménu MFA web? (Made For AdSense) v jednom z p?edchozích ?lánk?.

Co se vlastn? stalo? Vždy? Google n?kolik let všechny MFA weby tiše akceptoval, p?estože naprosto jasn? porušovaly pravidla systému. Google ale z takových proklik? také získával nemalé sumy, a tak nebyl d?vod zbavit se tohoto ziskového kanálu. Nyní ale i velkému G došla trp?livost: v n?kolika posledních dnech rozeslal obrovskému množství majitel? MFA web? emaily varující o nelegálnímu provozu AdSense na jejich stránkách. Žádné oficiální prohlášení krom? t?chto email? však nebylo vydáno, jedná se vícemén? o insider informace.

“Pro?išt?ní” od reklamních chytrák? má oficiáln? za?ít prvního ?ervna. V tento termín má údajn? dojít ke zav?ení velké v?tšiny web?, které vyd?lávají na p?eprodávání reklamy. Sou?asn? má pokra?ovat rozesílání email? s žádostí o odstran?ní AdSense kód? ze závadných stránek. Zajímavým faktem je skute?nost, že všechny výd?lky získané do 1.?ervna mají být majitel?m Made For AdSense web? beze zbytku vyplaceny, pak bude ale jejich ú?et uzav?en.

Hlavním d?vodem pro tento nový a ve svém zp?sobu revolu?ní postup je nespokojenost zadavatel? inzerce s takovými weby. P?estože si mohou p?i zadávání reklam skrze Google AdWords zacílit pouze na výsledky vyhledávání, mohou i kvalitní weby znamenat výborný zdroj nových zákazník?. Pokud se ale vaše placené odkazy zobrazují na MFA webu, možnost zisk? je velice nízká.

CTR na takových stránkách je podstatn? nižší než na obsahov? kvalitních a ?ádn? udžovaných webech. Není t?ké vyvodit, že inzerenti nebudou pokra?ovat v zadávání reklamy, pokud za své peníze nedostanou kvalitní reklamní prostor. Není až takovým problémem najít alternativní reklamní sí?, ve které se reklamy zobrazují pouze na ov??ených a populárních webech.

Nep?íjemným postranním efektem i pro poctivé uživatele AdSense m?že být však snížení ceny za proklik. MFA web? je totiž obrovské množství a díky arbitráži p?i zadávání AdWords kampaní stojí také za zvýšením ceny za kliknutí na ur?itá slova. S jejich možným odchodem pochopiteln? minimální cena za proklik m?že snadno poklesnout, což sice pot?ší ?ádné zadavatele reklamy, ale již mén? vás jako vlastníka reklam AdSense na vašem webu.

Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet, Google pravd?podobn? ?asem vydá n?jaké oficiální prohlášení, ze kterého budeme moud?ejší. Dlouho o?ekávaná událost se ale velice pravd?podobn? práv? stala skute?ností a mnoho uživatel? AdSense m?že o?ekávat nemále problémy s vysv?tlováním umíst?ní jejich AdSense banner?.

únorové zm?ny v AdSense25.February

Od posledního p?ísp?vku uplynul již n?jaký ten ?as, a tak je zde dobrá p?íležitost krátce p?ipomenout to nejd?ležit?jší, co se za uplynulý m?síc ve vztahu k AdSense událo. Bylo to totiž na události docela bohaté období.

Obrázky vedle reklam AdSense

Oblíbeným trikem ke zvýšení CTR na n?kterých webech bylo umíst?ní malých obrázk? p?ímo vedle reklamního bloku AdSense. Ve finále to na mnoha stránkách vypadalo tak, že obrázek byl na první pohled sou?ástí reklamy a dokázal p?ilákat pozornost mnoha návšt?vník?, kte?í by si normáln? reklamy ani nevšimnuli. Nemusím asi p?ipomínat, že nej?ast?jším “lákadlem” byly nap?íklad pon?kud odvážné fotky sli?ných sle?en.

P?i použití této techniky jste ale mohli narazit na ?adu problém?: tak p?edn?, nikdy nevíte, kolik se zrovna zobrazí reklamních odkaz?. Po?et obrázk? vedle reklamního banneru nijak dynamicky m?nit nem?žete, a tak bylo ?asto k vid?ní stránky, kde byly t?eba 4 malé obrázky vedle populárního ?tverce s ší?kou 336 pixel?, ale v n?m se místo 4 odkaz? zobrazily jenom dva, a výsledek tak nebyl moc p?sobivý. Pokud se ale poda?í trefit do stejného po?tu obrázk? a odkaz?, m?že se jednat o výrazné zlepšení.

Tomu všemu je ale nyní ?áste?n? konec. Google totiž v poslední aktualizaci pravidel AdSense tuto techniku zakázal. P?esn?ji ?e?eno, omezil jí tím, že mezi obrázkem a reklamním blokem musí být svislá ?ára z?eteln? odd?lující tyto dva elementy. I p?esto lze ale stále potkat mnoho stránek, které toto pravidlo porušují a riskují tak postih ze strany Googlu.

AdSense s jinými kontextovými programy

O této významné zm?n? jsem psal v samostatném ?lánku, kde najdete podrobn?jší informace. Nyní tak m?žete využívat nap?íklad programu AdFox a AdSense na jedné stránce.

YouTube bude odm?ňovat autory videí

Tato zm?na nesouvisí p?ímo s AdSense jako s produktem pro váš web, ale zprost?edkovan? se ho také týká. Google totiž oznámil, že pracuje na novém systému, který bude odm?ňovat autory videí, kte?í nahrávají svojí tvorbu na web YouTube.com. Detailní informace zatím nejsou známy, ale odm?na bude ur?ité procento z kliknutí na reklamní bannery na YouTube, pokud se vaše video dostane mezi tzv. Featured videos.

$250 za doporu?ení uživatele

Na za?átku února Google p?edstavil nový model doporu?ení AdSense. Tento pon?kud opomíjený zp?sob výd?lk? dokáže p?i vhodném nasazení vyd?lat také pom?rn? dost pen?z. S rostoucí popularitou a všeobecnou známostí Googlu ale tato možnost klesá, a tak ur?it? v?tšina administrátor? tuto zm?nu ocení. Detailn? jsem nový model popsal v samostatném ?lánku.

Google Checkout p?ímo v reklamách

Odpov?? Googlu na sv?tovou dominanci PayPalu v podob? Google Checkouts dostává novou injekci. Google totiž za?al p?ed n?kolika dny experimentovat se zobrazováním malých nákupních vozí?k? p?ímo vedle titulku inzerátu. Tato ikonka ve zkratce znamená, že daný inzerent je majitelem n?jakého elektronického obchodu, ve kterém m?žete platit práv? pomocí služby Google Checkout.

Služba Google Checkout je v?bec zajímavá. Pro nové uživatele nabízí do za?átku 10 dolar? jako vstupní bonus. Pak je pot?eba nahrát další peníze, nej?ast?ji pomocí kreditní karty. Nyní už vám nic nebrání vesele utrácet ve stále se rozši?ujícím portfoliu eshop? podporujících tuto službu. Na Google Checkout je sympatické to, že sdružuje vy?izování všech objednávek na jednom míst? – vidíte tak jaké zboží jste již obdrželi, jaké je na cest?, a jaké se zrovna hledá ve skladu. PayPal má zatím stále mnohem v?tší oblast p?sobnosti, ?asem se ale pravd?podobn? do?káme zna?ného rozší?ení i této služby.

Co se ?eských luh a háj? tý?e, ikonku nákupního vozíku asi jen tak neuvidíte. Je to samoz?ejm? dáno tém?? (nebo možná úpln?) nulovou podporou obchodník? této služby. I to se ale m?že snadno postupem ?asu zm?nit. Ikonky Google Checkout m?žete nyní vid?t i p?ímo ve výsledcích hledání Googlu.

AdSense v hebrejštin?

Nakonec pon?kud mén? významná novinka – Google p?ed n?kolika dny spustil AdSense pro obsah pro weby psané v hebrejštin?. Mnoho lidí z Izraele a dalších zemí tak pravd?podobn? nyní zažívá stejné vzrušení, jako jste zažívali vy po p?íchodu AdSense na ?eský trh. Seznam podporovaných jazyk? AdSense pro obsah se tak rozší?il již na úctyhodných 24.

Zm?ny v doporu?ení uživatel? do AdSense25.February

Na za?átku února Google p?edstavil novou strukturu doporu?ení AdSense. Ta je pro valnou v?tšinu mnohem výhodn?jší, než p?edchozí model. Nový systém je dvoufázový a funguje následovn?. Za p?ivedení nového uživatele do systému AdSense dostanete 5 dolar? v moment?, kdy daný uživatel vyd?lá tuto ?ástku (má na to 180 dní). Nemusíte tak ?ekat až vyd?lá prvních 100 dolar? s AdSense, jak tomu bylo doposud.

Tím ale všechno nekon?í: pokud se tomuto webmasterovi poda?í opravdu vyd?lat on?ch $100, vy dostanete bonus další, a tentokrát mnohem vyšší: 250 dolar? k dobru vašeho ú?tu. Op?t zde platí lh?ta p?l roku. Jedná se tak o pom?rn? významný nár?st a zvýšenou možnost výd?lku. Je sice pravda, že alespoň u nás už asi v?tšina aktivních administrátor? o AdSense ví a je tak pom?rn? t?žké získat nového aktivního uživatele, m?že se to ale ur?it? poda?it. I kdybyste m?li sbírat bonusy po on?ch p?ti dolarech, bude se jednat o p?íjemné obohacení. A na ?ástku p?ti dolar? b?hem 180 dn? by m?l dosáhnout snad opravdu každý.

Drobné zm?ny se týkají i doporu?ení Google AdWords. Zde byla ?ástka taktéž zm?n?na na 5 dolar?, pokud zadavatel inzerce b?hem prvních 90 dn? od aktivace ú?tu utratí alespoň 5 dolar?. Pokud inzerent rozhodne investovat 100 dolar? b?hem 90 dn?, dostanete dalších $40.

Kone?n?, do hry vstupují také speciální bonusy. V p?ípad? AdSense je to velice slušných 2 tisíce dolar? za p?ivedení 25 minimáln? 25 nových uživatel? AdSense, z nichž každý vyd?lá v rozp?tí 180 dn? od registrace alespoň $100. Podobn? je tomu u verbování nových sil do AdWords, zde je akorát po?et lidí snížen na 20 a odm?na na $600. Na tyto speciální bonusy ale pravd?podobn? dosáhne opravdové minimum webmaster?, i tak se ale jedná o p?íjemnou motivaci, která se Googlu nakonec stejn? vyplatí…

 

Novější příspěvky