2 zásadní zm?ny v Google AdSense12.January

Za?átek nového roku p?inesl dv? zásadní zm?ny v programu Google AdSense. Tyto novinky vyvolaly zna?nou míru nevole a mnoho uživatel? AdSense pravd?podobn? p?ipravily o tu?né zisky. Tyto zm?ny se v obou dvou p?ípadech týkají i ?eských webmaster? využívající tento systém a mnoho z nich asi nebude mít zrovna radost.

1. Zm?na odm?n za p?ivedení nového uživatele AdSense

Google b?hem n?kolika posledních m?síc? zkoušel nový platební model pro Google doporu?ení, neboli Google Refferals. Jedná se o bannery a textové odkazy lákající k zaregistrování do služby AdSense, které se i na mnoha ?eských webech do?kaly zna?né obliby. Z neznámého d?vodu se Googlu nový platební model nelíbil, a tak se s platností od konce ledna navrátí k tomu p?vodnímu.

Zaniká tak možnost vyd?lat 5 dolar? za p?ivedení webmastera, který b?hem 180 dn? po registraci vyd?lá minimáln? 5 dolar?. Stejn? tak byla zrušena odm?na $250, pokud tento nový webmaster vyd?lal za 180 dn? s AdSense alespoň $100. Od konce ledna tak bude odm?na jediná, v p?vodní form?: 100 dolar? v moment?, kdy váš naverbovaný uživatel AdSense taktéž vyd?lá svých prvních 100 dolar?.

Tyto zm?ny mají celkem zásadní význam. Snížení té vyšší ?ástky z $250 na $100 je více než znatelné. Ve finále ale m?že mnohem v?tší roli hrát ono zrušení p?tidolarové odm?ny. Naprostá v?tšina uživatel? AdSense totiž nikdy na 100 dolar? nedosáhne a $5 je tak mnohem reáln?jší hranice. Nyní tato možnost relativn? snadného výd?lku kon?í a vy budete muset doufat v p?ivedení šikovných majitel? webových projekt? s vyšší návšt?vností. Ale …

2. Zrušení Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, jižní Ameriky a Japonska. 

Toto je naprosto ne?ekaná rána pod pás, která ve výsledku znamená konec Refferal programu pro ?eské uživatele. Z naprosto nepochopitelného d?vodu totiž Google se stejnou platností od posledního týdne v lednu ruší Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, latinské Ameriky a Japonska. Webmaster zaregistrovaný s ?eskou adresou tak již nebude mít možnost získat ani korunu za naverbování nových uživatel?.

Touto zm?nou Google naštve asi hlavn? ?eské majitele zahrani?ních web?, kte?í mohli mnohem snadn?ji získávat provize za p?ivedení nových uživatel?. Google jaksi neberu v úvahu, že váš web m?že mít klidn? 80% návšt?vník? z USA a vy p?esto sídlíte v ?eské republice. Pokud prost? máte v nastavení AdSense ?eskou adresu, celý produkt pro vás kon?í.

Jako malá út?cha m?že posloužit fakt, že alespoň ostatní Doporu?ení bude možné stále propagovat (odm?na za vypln?ní formulá?e, nákup, objednávku služeb, …). Tento model se ale na místním trhu nesetkal práv? s velkým ohlasem a výb?r nabídek k propagování je v ?R zna?n? omezen. Já osobn? našt?stí n?jaké významné propagování systému Google AdSense neprovád?l, mnoho ostatních uživatel? ale tato novinka pravd?podobn? nepot?ší. A Google se prozatím netvá?í, že by nám cht?l ješt? n?kdy Doporu?ení AdSense zp?ístupnit…

Nový interaktivní banner pro Google AdSense21.December

Google poslední dobou opravdu nelení a p?ináší jednu novinku za druhou. Zatím posledním a pravd?podobn? velice významným p?ínosem do služby Google AdSense je testování nového reklamního formátu – jedná se o jakýsi interaktivní banner. Podle prvních informací se bude pravd?podobn? jednat o kombinaci klasických banner? a Google refferals, kdy webmaster dostává zaplaceno v moment?, kdy si zákazník zakoupí n?jaký produkt.

Podobný reklamní formát již n?kolik let nabízí ?ada konkurence: nejznámn?jší je asi spole?nost Chitika. Vzhled je s novým interaktivním bannerem od Googlu tém?? shodný: obrázek produktu dopln?ný názvem, krátkým popiskem a cenou. Návšt?vník má možnost projít n?kolik produkt?, p?i?emž pro každý z nich se vždy zobrazí aktuální informace. Tém?? shodn? vypadá widget Google Checkout, který je možné umístit na personalizovanou stránku iGoogle.

newad.jpg

Na velice podobném systému funguje i kontroverzní systém Widgetbucks, který byl spušt?n teprve nedávno. Tyto bannery jsou nejvíce ú?inné na technicky zam??ených webech typu Gizmodo nebo Engadget, kde je velká pravd?podobnost, že se v p?ípad? vhodného cílení zákazník rozhodne n?co zakoupit. Jednou z kritizovaných vlastností je velký datový p?enos a dlouhá doba pot?ebná k na?tení reklamy, která tak logicky zpomaluje na?ítání vašich stránek.

Uvidíme jak se Google k celé situaci postaví, zatím nebyla vydána žádná oficiální informace a i po spušt?ní bude asi služba dostupná hlavn? pro zahrani?ní trh. Jedná se ale o další zajímavou možnost zpen?žení obsahu vašeho webu, která je zcela v souladu s trendem Googlu expandovat do dalších a dalších oblastí internetové reklamy.

Google uvádí AdSense Ad Review Center15.December

Google na oficiálním blogu AdSense oznámil novou, velice zajímavou vlastnost systém Google AdSense. B?hem n?kolika p?útích m?síc? bude do administrace všech uživatel? p?idána záložka AdSense Review Center, která umožní mnohem v?tší kontrolu nad reklamami zobrazovanými na vašich stránkách. Konkrétn? tedy nad reklamami zacílenými práv? na váš web. To vám umožní zajistit korektnost a relevanci takovýchto reklam a v p?ípad? nevhodného obsahu takovou reklamu zablokovat.

Tuto vlastnost nabízí v?tšina pokro?ilých reklamních systém?, mnoho uživatel? ji ale nevyužívá. Možnost zablokovat konkrétní reklamu je sice zajímavá a v jistých situacích velice užite?ná, p?i nesprávném použití si ale takto m?žete velice snadno spúe uškodit. Inzerenti cílící na váš web v?tšinou platí za reklamu nemalé ?ástky, p?evyšující standardní cenovou hladinu. Tím, že je vy?adíte, tak snížíte cenu pro všechny ostatní inzerenty a ve finále m?žete znateln? prod?lat.

AdSense Ad Review Center bude postupn? spoušt?no na jednotlivých ú?tech uživatel?. V zásad? budete mít na výb?r ze dvou možností: “auto-allow”, kdy se nové reklamy automaticky schválí a za?nou zobrazovat a pak možnost manuální kontroly. Tato volba ale znamená, že budete muset pravideln? kontrolovat nové reklamy a povolovat je (nebo naopak zamítat). Po 24 hodinách bude reklama i p?i volb? manuální kontroly automaticky zobrazena.

P?estože asi v?tšina uživatel? AdSense tuto novou možnost p?íliš nevyužije, m?že se hodit na odstran?ní nevhodných reklam, hlavn? u v?tších web?, které tyto cílené inzeráty nej?ast?ji zobrazují.

Prosincové novinky v Google AdSense6.December

B?hem n?kolika posledních dn? rozesla Google všem svým registrovaným uživatelem systému Google AdSense newsletter s n?kolika zajímavými tipy a novinkami. Dnes dorazil tento email i do schránek ?eských uživatel? a tak ho zde otiskuji:

Nové a vylepšené funkce služby AdSense

Své inzerenty si vyberte na základ? Doporu?ení 2.0

Nyní mohou všichni ú?astníci využít nového vylepšení našeho programu doporu?ení: reklamy s cenou za akci od našich inzerent? AdWords. Krom? odkazování Vašich uživatel? na produkty Google si m?žete vybrat z mnoha skv?lých produkt? a služeb, které nabízí naši inzerenti. Obsah svých stránek a zájmy uživatel? m?žete propojit tak, že vyberete ur?ité reklamy, které chcete na stránce zobrazit. A navíc, ke stávajícím standardním jednotkám AdSense pro obsah m?žete na své stránce umístit až t?i doporu?ující reklamy.

Doporu?ení AdSense

Chcete-li za?ít, sta?í p?ejít na kartu Nastavení služby AdSense, zvolit produkt Doporu?ení a za?ít vybírat ty nejvhodn?jší reklamy pro Vaše stránky. O výhodách doporu?ení si m?žete p?e?íst další informace v našem p?ísp?vku na blogu Inside AdSense.

Upravte tvar svých reklam pomocí zaoblených roh?

S nejv?tší pravd?podobností jste si všimli, že jsme letos provedli zm?ny reklamních formát?. Víte ale, že tvar Vaší reklamní jednotky si m?žete p?izp?sobit volbou mezi hranatými, mírn? zaoblenými a velmi zaoblenými rohy? Pokud chcete za?ít používat tyto nové tvary, p?ejd?te ve svém ú?tu na kartu Nastavení služby AdSense. Doporu?ujeme Vám, abyste si vybrali takový styl zaoblení roh?, který se bude nejlépe hodit ke stylu Vašich stránek.

Mírn? zaoblené Velmi zaoblené
zaoblené rohy

Od aktualizovaných reklam Vás d?lí jediné kliknutí

Všechny ú?ty AdSense, v?etn? toho Vašeho, byly nedávno aktualizovány tak, aby bylo možné využít novou funkci pro správu reklam. Tato nová funkce Vám umožÅˆuje uložit na našich serverech podrobnosti o Vaší jednotce AdSense, v?etn? nastavení velikosti a barvy reklamy a nastavení kanálu. Znamená to, že ze svého ú?tu m?žete jednotku AdSense aktualizovat a m?nit její nastavení, aniž by bylo nutné m?nit kód reklamy na Vaší stránce. Chcete zm?nit barvu ohrani?ení banneru na svých stránkách? Sta?í použít naši novou funkci pro správu reklam a zm?nit barvu, kliknout na tla?ítko Uložit a hotovo – daná jednotka AdSense má na Vašich stránkách úpln? nové ohrani?ení.

Chcete-li za?ít tuto novou funkci využívat, sta?í si p?e?íst našeho pr?vodce ovládáním správy reklam, nebo p?ejít na kartu Získat reklamy, kterou naleznete ve svém ú?tu na kart? Nastavení služby AdSense.

Nové jazyky ve služb? AdSense: ?e?tina a rumunština

S pot?šením oznamujeme, že služba AdSense pro obsah je nyní k dispozici v ?e?tin? a rumunštin?. Máte-li stránky v ?e?tin? ?i rumunštin?, m?žete za?ít používat službu AdSense pro obsah. Sta?í se p?ihlásit do svého ú?tu, kliknout na kartu Nastavení služby AdSense a vybrat možnost AdSense pro obsah.

Rumunští ú?astníci mohou rovn?ž používat AdSense pro vyhledávání, což umožní uživatel?m jejich webových stránek vyhledávat ur?itá témata na webu ?i v rámci jejich vlastních stránek.

Další informace o t?chto dvou produktech naleznete v našem Centru nápov?dy.

Zdroje AdSense

Stránka Optimaliza?ní tipy – zjistíte, jak zlepšit ú?innost služby AdSense pomocí osv?d?ených a zaru?ených tip?.

Osudy slavných: Jeremy Shoemaker18.November

Pokud se alespoň trošku zajímáte o vyd?lávání na internetu, není vám jist? t?eba jméno Jeremy Shoemaker p?edstavit. Momentáln? jeden z nejuznávan?jších odborník? se proslavil p?ed dv?ma lety, kdy na foru Digitalpoint zve?ejnil sv?j šek z Google AdSense. ?ástka uvedená na tomto šeku byla šokující: 132 994 amerických dolar? – v té dob? tedy n?jaké 3 miliony korun, vyd?lané za jeden m?síc.

Tento šek se postupem ?asu stal na internetu ur?itým fenoménem a Jeremy byl a stále ješt? je považován za vzor mnoha za?ínajícím internetovým nadšenc?m. Jeremy ani nyní nijak neskrývá použití ur?itých kontroverzních technik, ale to mu vzhledem k uvedené ?ástce nikdo nem?l za zlé. AdSense samoz?ejm? nebyl jediný zp?sob, kterým tento internetový zbohatlík vyd?lává peníze – screenshot z administrace affiliate systému Commission Junction s více než sedmi sty tisíci dolar? na kont? není o moc mén? impozantní.

Nedávno na svém blogu pan Shoemaker zve?ejnil 7 odpov?dí na nej?ast?jší otázky, které prý tém?? každý den dostává na sv?j mail. Web, který umožnil všechny výd?lky se nachází na adrese nextpimp.com – nyní již v kompletn? p?ed?lané podob?. Hlavní náplní jsou vyzván?ní na mobilní telefony. Pomocí služby Web Archive se m?žete podívat, jak stránka vypadala zhruba p?ed dv?ma lety, tedy v dob? nejvyššího boomu.

V sedmi odpov?dích Jeremy uvádí nap?íklad to, že z celkového výd?lku byly náklady pouze 299 dolar? za hosting, žádná reklama ani propagace v té dob? na web neb?žela. Sedmdesát procent trafficu byly p?ímé p?ístupy, pouhých 15% z vyhledáva?? a zbytek jsou odkazy z jiných web?. Autor také uvádí, že pr?m?rná denní návšt?vnost tvo?ila 75 tisíc unikátních návšt?vník?.

Nezbývá než vyjád?it obdivný respekt, takovýto úsp?ch se poda?í málokomu…

 

Novější příspěvky - Starší příspěvky