Prohlédn?te si všechny reklamy AdSense na vašem webu25.January

Pokud na svém webu nebo blogu používáte AdSense, je dost dob?e možné že se vám stále zobrazují ty stejné reklamy. Zvlášt? pokud nep?idáváte nový obsah, je tém?? jisté že se zde nic m?nit nebude. Pokud vás ale zajímá, které reklamy vidí ostatní návšt?vníci, mám zde n?kolik tip?.

AdSense totiž vybírá z dostupných reklam nejenom podle nejvyšší možné ?ástky za proklik, ale také hlavn? podle lokace návšt?vníka. U nás zatím detailn?jší cílení nemá v?tší smysl, ale nap?íklad v Americe je možné zacílit reklamy na konkrétní stát, m?sto i ur?itou ?tvr?. Inzerenti tak mohou snadno dosáhnout detailního zacílení na potenciální zákazníky – pokud máte obchod s kv?tinami v Dallasu, nemá cenu zobrazovat tuto reklamu n?komu kdo práv? te? sedí kdesi ve Washingtonu.

Pro zobrazování reklam na vašich stránek jsem vybral 3 r?zné nástroje. Každý funguje trošku jinak a každý p?ináší mírn? odlišné výsledky, takže je pouze na vás který se vám bude nejvíce zamlouvat.

1. AdSense Preview Tool

Oficiální rozší?ení p?ímo od Googlu, které se instaluje jako plugin do Internet Exploreru. To je jeho asi nejv?tší slabina, v ostatních prohlíže?ích ho nem?žete použít. Po nainstalování pluginu m?žete snadno pomocí n?kolika klik? v novém okn? zobrazit potenciální reklamy na dané stránce, v?etn? možnosti geografického zacílení na jinou oblast, než ve které se práv? nacházíte. Je tedy celkem logické že americký návšt?vník na ?eském webu uvidí anglicky psané reklamy.

Co je na AdSense Preview Tool sympatické je fakt, že za prokliky zobrazené v rámci tohoto nástroje nikdo nedostává zaplaceno, a tak m?žete voln? klikat jak se vám zachce a vyzkoušet tak na jaké stránky reklamy sm??ují. Jedná se ale pouze o reklamy zobrazené v novém okn? Preview Tool. Více informací o tomto nástroji v?etn? instalace lze nalézt zde.

2. AdSense Sandbox

Populární nástroj od tv?rc? jednoho z nejaktivn?jších internetových for Digitalpoint. Prostým zadáním adresy n?jakého webu se vám zobrazí až 20 ukázkových reklam, v závislosti na vaší aktuální geografické pozici. Funguje samoz?ejm? i u web?, které AdSense v?bec nepoužívají.

Použití tohoto nástroje se m?že hodit nap?íklad p?i tvorb? nového weblogu. Pokud pot?ebujete zjistit, jestli je na vaši stránku dostate?né množství kontextov? p?íbuzných reklam, není nic jednoduššího než p?ed ostrým startem stránek pomocí Sandboxu všechno vyzkoušet. Na stejné stránce naleznete také nástroj pro generování graf? vašich výd?lk?, zobrazení a proklik?, o kterém jsem psal již d?íve.

3. Ad Comparison Tool

Poslední stránka nabízí podobné možnosti jako dva p?edchozí nástroje, je ale o n?co p?ehledn?jší a má více nastavení. V jednom formulá?i si snadno m?žete vybrat barevnou paletu, formát a hlavn? lokaci návšt?vníka. Následn? vám bude vygenerována stránka s ukázkou všech dostupných banner?. ?eská republika jako zem? chybí, ponecháním volby na “Auto” ale snadno docílíte zobrazení ?eských reklam.

Zajímavostí tohoto nástroje je možnost porovnání reklam AdSense spolu s výsledky dalších partnerských program? a to Yahoo Publisher Network (YPN) a Chitika. Tyto služby ale nemají pro ?eského uživatele v?tší význam, a? už kv?li nemožnosti registrace (YPN) nebo zobrazování pouze anglických reklam (Chitika). Tento nástroj lze nainstalovat i v mírn? upravené podob? jako plugin do Firefoxu.

10 tip? jak s AdSense nikdy nevyd?lat více než pár cent? za m?síc10.January

V?tšina z vás by na tomto webu ?ekala spúe ?lánek s opa?ným názvem, jak s AdSense vyd?lat stovky dolar? – ob?as ale není na škodu zmínit také n?kolik základních chyb, kterých se dopouští mnoho i pom?rn? zkušených webmaster?. Pokud se vám “poda?í” na vašem blogu dát dohromady více t?chto špatných postup? a technik, vaše výd?lky opravdu z?stanou na spúe sm?šných ?ástkách a radost z AdSense vás prav?podobn? velice brzy p?ejde.

Zde je tedy seznam 10 ?astých chyb, jichž byste se m?li vyvarovat:

1. Nové ?lánky púete jenom párkrát za m?síc – jak už jsem zde n?kolik zmiňoval, bez ?astých nebo alespoň pravidelných aktualizací si váš weblog nem?že najít sv?j okruh ?tená??. S návšt?vností v ?ádu jednotek nebo desítek uživatel? denn? nem?žete nikdy dosáhnout vyšších výsledk?, pro to je pot?eba co nejvíce trafficu. Více podorbností o frekvenci blogování je k dispozici v ?lánku Ješt? než za?nete blogovat.

2. Vaše reklamy jsou na “neviditelných” pozicích – základem rozumného výd?lku s AdSense je správné umíst?ní reklamních blok? na vaší stránce. Zde platí n?kolik jednoduchých pravidel – mnohem vyšší míru prokliku mají reklamy viditelné bez skrolování. Pokud umístíte banner na konec stránky, naprostá v?tšina ?tená?e se k n?mu v?bec nedostane, nebo ho v ostatním obsahu snadno p?ehlédnou. Nejlépe fungují ?tvercové formáty, skyscrapery (120×600 px, 160×600 px) a leaderboard (728×90 px). Velice dob?e funguje také pozice p?ed, nebo na za?átku ?lánku (jako je tomu t?eba na tomto blogu).

3. Zmatené nadpisy ?lánk? – až napúete pár ?lánk?, rychle zjistíte, že správný nadpis prodává. Spousta návšt?vník? je líná ?íst p?i rychlém procházení webu obsah celého ?lánku, a o?ima projíždí jenom nadpisy. Pokud se vám poda?í takového ?tená?e zaujmout již nadpisem, máte velikou šanci, že se na chvílí zastaví a p?e?te si celý vás ?lánek. Jen si vzpomeňte kolikrát vás zaujme “šokující” nadpis v n?jakém bulvárním plátku a po p?e?tení ?lánku zjistíte, že se jednalo spúe o vábni?ku než v?tu shrnující obsah ?lánku.

4. Nevhodná slova v nadpisu / ?lánku – tento bod trochu souvisí s p?edchozí chybou, vztahuje se ale na n?co pon?kud jiného. Google AdSense je kontextovou službou a obsah zobrazovaných reklam tak odpovídá obsahu vašeho ?lánku. V ?eských podmínkách je toto problém sám o sob?, kv?li nedostatk? inzerent? se mohou pom?rn? ?asto objevovat nerelevantní nebo stále se opakující reklamy, ale nevhodnou volbou výraz? m?žete nízké odm?n? za proklik ješt? výrazn? pomoci. Pokud odb?hnete od b?žného tématu vašeho blogu, zp?sobí to také zm?nu zobrazovaných reklam a b?žný návšt?vník pravd?podobn? nebude chtít kliknout na n?jaký naprosto nerelevantní titulek.

5. Klikání na vlastní reklamy – tímto krokem se tém?? ur?it? v delším ?i kratším ?asovém období p?ipravíte o svojí možnost p?sobit v AdSense – klikání na vlastní reklamy je p?ísn? zakázáno a v naprosté v?tšin? p?ípad? se trestá zablokováním vašeho ú?tu v?etn? všech nast?ádaných výd?lk?. Titulek reklamy m?že být sice lákavý a možnost p?ivyd?lat “sám sob?” pár cent? ješt? více, ale tudy cesta opravdu nevede.

6. Podceňování alternativních reklam – volba zobrazování ve?ejných neziskových reklam AdSense v p?ípad? kdy robot nem?že najít vhodnou reklamu je p?inejmenším kontroverzní. Sice ud?láte dobrý skutek posláním návšt?vníka na n?jaký dobro?inný web, ale váš cíl je pravd?podobn? pon?kud jinde. Je tedy pom?rn? vhodné p?i tvorb? kódu nastavit jako alternativní URL stránku s reklamami n?jaké jiného partnerského programu – vedle obohacení obsahu vám to m?že p?inést alternativní zdroj zisku.

7. Další porušování pravidel – vedle klikání na vlastní reklamy, které je asi nejrychlejší cestou do záhuby, existují i další možnosti porušování pravidel: navád?ní návšt?vník? ke klikání na reklamy (“podpo?te tento web”, “klikn?te si”), psaní o nevhodných a zakázaných tématech (drogy, násilí, warez, gambling) nebo t?eba zobrazování dalších reklamních blok? jiných partnerských program? s kontextuálním cílením spole?n? s AdSense.

8. Šílený design vašich reklam – zatímco vhodnou volbou designu reklam, který pon?kud vystupuje ze zbytku obsahu vašeho webu m?žete p?ilákat pozornost návšt?vník?, použitím n?jaké šílené barevné kombinace zaru?en? díru do sv?ta neud?láte. Pro názornou ukázky takového vzhledu jsem ud?lal následující stránku s jedním odstrašujícím p?íkladem – ur?it? by vás napadli i další nevhodné kombinace…

9. Nevyužívání kanál? – jak jsem již psal d?íve, sledování výkonnosti jednotlivých reklamních banner? pomocí kanál? pat?í k základ?m správné optimalizace výkonu vašich stránek. Díky možnosti vytvo?ení až 200 kanál? m?žete detailn? sledovat každou reklamní jednotku a hrát si s pozicí reklamy, barevnými kombinacemi a r?znými formáty.

10. Snižování trafficu – bez lidí není pro blogy tak d?l?žitá zp?tná vazba a hlavn? neexistuje návšt?vník, který by se mohl ukliknout na n?jakou tu reklamu. Proto vždy v?nujte ?as možnostem zvýšení vašeho trafficu, možnostem propagace vašich stránek, vým?ny odkaz? nebo t?eba zaregistrování do nejr?zn?jších žeb?í?k? a toplist?. Berte vážn? p?ipomínky vašich ?tená??, pište pravideln? zajímavé a originální ?lánky, optimalizujte váš web pro vyhledáva?e. Prostým zkopírováním cizích ?lánk? nebo r?znými nelegálními SEO technikami (link farmy, MFA, redirecty, nelegální obsah atd.) jste na dobré cest? býti zabanováni z výsledk? vyhledáva?? a v takovém p?ípad? m?žete za?ít radši rovnou úpln? od za?átku.