AdSense – vybíráme zp?sob platby28.December

Pokud jste již úsp?šn? provedli vaše první p?ihlášení do AdSense, sta?í pouze vybrat zp?sob platby vašich vyd?laných pen?z a jste kompletn? p?ipraveni na vyd?lávání pomoci tohoto programu.Existují v zásad? dva zp?soby, jak vám bude Google peníze doru?ovat. První z nich je nedávno zavedený bankovní p?evod, druhým pak zaslání šeku na vaší adresu, který vám následn? proplatí vaše banka. Každá z metod má svoje výhody a nevýhody, které pozd?ji rozeberu v samostatném ?lánku. zp?sob platby lze kdykoliv zm?nit, takže nemusíte v?šet hlavu pokud si nejste nyní úpln? jisti.

adsense7.gif

Pokud jste se nyní rozhodli pro volbu zasílání šek?, je všechno velice jednoduché. V záložce “M?j ú?et” sta?í ve zp?sobu platby zatrhnout tuto volbu. Google nabízí ješt? dv? možnosti doru?ování šek? – tu standardní, kdy vám šek p?ijde v normální obálce, nebo druhou volbu – Expresní doru?ení. To zahrnuje dodání kurýrem p?ímo do vašich rukou, takže nehrozí riziko ztráty nebo poškození šeku b?hem p?epravy.Za tuto možnost si ale budete muset trošku p?iplatit – konkrétn? je tato ?ástka stanovena na 21 dolar?, což je n?co málo p?es 400 K?. Je jenom na vás zvážit zda se vám tato volba vyplatí. Já osobn? alespoň do za?átku doporu?uji volbu nechat na standardním šeku. Na expresní doru?ení m?žete p?ejít kdykoliv pozd?ji, až budete mít t?eba vyšší výd?lky.Druhou možností zasílání vašich odm?n je klasický bankovní p?evod. Zde funguje velice propracovaný systém, kdy musíte do administra?ního rozhraní p?epsat p?esnou ?ástku, kterou vám Google pošle na váš ú?et za ú?elem jeho ov??ení. Teprve pak je tato metoda pln? aktivována a vy m?žete p?ijímat peníze bez jakékoliv námahy. Díky tomu že Google posílá peníze z ?eského ú?tu, nemusíte se obávat ani vysokých poplatk? za p?íchozí platbu ze zahrani?í.A? už zvolíte jakýkoliv zp?sob, ?eká vás pravd?podobn? ješt? ov??ení vaší identity – až vyd?láte vašich prvních 50 dolar?, pošle Google na vaší adresu dopis se speciálním kódem, který pak budete muset opsat ve správ? ú?tu. Tím se ov??í vaše adresa a od tohoto okamžiku budete moci bez problém? p?ijímat všechny p?íchozí platby.

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.