9 tip? jak vydržet s blogováním17.October

Jedním z tradi?ních problém? za?ínajících bloger? je udržení morálky a frekvence psaní nových p?ísp?vk?. Již n?kolikrát jsem tady zmiňoval, že p?es 80% nových blog? po pár dnech prost? skon?í – autor zjistí, že jeho stránky nikdo nenavšt?vuje, blogování ho p?estane bavit, dojdou nápady a celkov? opadné ono po?áte?ní nadšení. Touto fází si musí projít každý, ale pouze ti co vytrvají mají šanci vybudovat úsp?šný a populární web.

Existují ale ur?ité tipy, které vám mohou s p?ekonáním t?žkého období pomoci. I po letech psaní na vás m?že p?ijít ona nálada, kdy se sami sebe zeptáte, zda vám to za to stojí, psát párkrát do týdne pro skupinu neznámých lidí. Aby vás podobné myšlenky v?bec nenapadaly, zkuste se ?ídit t?mito radami:

1. Téma je alfa i omega

Extrémn? d?ležitý poznatek, o kterém jsem se rozepsal v samostatném ?lánku. Pokud zakládáte blog, m?li byste ho psát o tématu, které je pro vás opravdu blízké a v kterém se dostate?n? vyznáte. Jen tak se vyhnete omu “vyschnutí” nových nápad? a jen tak budete moci zab?hnout do hloubky probíraného materiálu. Jestli pracujete jako programátor, pak prost? pište o programování, o problémech s kterými jste se setkali a co zrovna ?ešíte. Téma blogu musí být n?co, co máte rádi a do ?eho se nebudete nutit. Z psaní musíte mít radost p?edevším vy.

2. Za?n?te zlehka

Nemá cenu si stanovovat od zá?atku nereálné cíle. První okamžiky, dny a týdny budou pravd?podobn? dost t?žké a tak je lepší za?ít s nevelkými ambicemi a v p?ípad? nar?stajícího úsp?chu si trošku p?idat. Nem?žete mít hned po prvním dni blogování stovky návšt?vník? denn?, ale ?asem se k této hranici m?žete pom?rn? lehce dopracovat.

3. Ud?lejte z blogování váš zvyk

Stanovte si ur?itou frekvenci, s kterou budete psát. Pro za?átek bych to nijak nep?ehán?l, pár p?ísp?vk? za týden bude opravdu sta?it. Musí se ale jednat o zajímavé ?lánky s ur?itou hodnotou pro ?tená?e. D?ležité je tuto frekvenci udržet. V p?ípad? rostoucí popularity m?žete samoz?ejm? p?ejít t?eba ne jeden nový ?lánek denn?, ale vždy je pot?eba ohlídat onu kontinuality a té se držet.

4. Stanovte si p?esný ?as

V?tšina lidí má relativn? hodn? volného ?asu, to pouze náš mozek nám neustále namlouvá, že máme n?co lepšího na práci a n?jaké volno vlastn? v?bec neexistuje. Všechno je otázkou preferencí – a pokud chcete vytvo?it úsp?šný blog, m?li byste z blogování ud?lat práv? takovou preferenci, na kterou si vždycky najdete ?as. Ideální je stanovení p?esného ?asu, t?eba ve?er po zprávách, v polední p?estávce, to už záleží na vás. Když se tohoto plánování budete držet, nem?že se vám stát, že najednou p?ijde den, kdy si prost? namluvíte, že volný ?as nemáte. Takovýto okamžik je pak ?asto za?átkem konce.

5. D?lejte si poznámky

Vytvo?ení ur?itého seznamu je velice dobrou pom?ckou pro budoucí p?ísp?vky. P?e?etli jste si v novinách zajímavý ?lánek, který vás donutil k n?jakému zamyšlení? Poznamenejte si vaše myšlenky a ve vašem pravidelném blogovacím ?ase se o nich zmiňte na vašich stránkách. Seznam takovýchto nápad? pro vás pak bude sloužit jako snadná inspirace pro nové ?lánky.

6. Nechte se inspirovat

Druhou metodou pro hledání inspirace pravidelné ?tení ostatních blog? ve vaší oblasti. Ve vašem prohlíže?i si vytvo?te složku záložek t?ch stránek, které pravideln? informují o vývoji ve vaší problematice a ?as od ?asu si je projd?te. Najdete tak snadno inspiraci pro vaše další psaní, které m?žete využít i k získání nových návšt?vník? (viz další bod). Pokud pracujete ?asto na r?zných po?íta?ích, vyplatí se použití služeb pro tvorbu záložek jako delicio.us.

7. Vytvo?te si vztahy s ostatními blogery

Po p?e?tení n?jakého toho komentá?e na blogu vašeho kolegy m?žete velice snadno získat ?ást jeho ?tená??. Sta?í poslat p?ísp?vek reagující na jeho názor, s odkazem na originální ?lánek. Velice údernou zbraní je také p?idání nesouhlasného komentá?e, s odkazem na váš web, kde detailn?ji rozeberete váš názor. Pokud se dostanete do podv?domí ostatních bloger?, i oni za?nou reagovat na vaše p?ísp?vky a vaše popularita i návšt?vnost p?jde nahoru. Tyto vztahy ?asto kon?í i poznáním toho druhého v reálném sv?t?, což se m?že op?t velice hodit.

8. Komentujte chyt?e

Dobrým zp?sobem na p?ilákání nových návšt?vník? pro vaše p?ísp?vky je chytré komentování na ostatních stránkách. Co tím myslím? Je to snadné – zkuste se na napsání komentá?e chvíli soust?edit, aby za n?co stál. P?idejte vaše praktické zkušenosti, nebojte se nesouhlasit. Kvalitní komentátor dokáže nalákat pozornost a náhodný ?tená? pak bude zv?davý, bude si chtít p?e?íst více vašich názor? a zkušenosti, což logicky vyústí v nášt?vu vašeho webu.

9. Pomáhejte ostatním

Pokud znáte ?ešení n?jakého problému, nad kterým ostatní tápou, neváhejte ani okamžik s jeho zasláním na vašich stránkách. Krom? v?elých dík? se pravd?podobn? do?káte i mnoha odkaz? z ostatních blog? a vaše renomé zna?n? stoupne. Já jsem nap?íklad napsal n?kolik jednoduchých plugin? pro WordPress a p?ineslo mi to prakticky bez práce desítky odkaz? a zmínek na ostatních stránkách.

11 komentářů

 1. To pravidelne pisanie je kruts pravda, tam kde pravidelne pridam text ma blog samozrejme vyssiu navstevnost.F

 2. pravda pravdoucí, také jsem za?ínající blogger a taky si procházím touto fází 🙂 blgger by se m?l hlavn? radovat i z malých úsp?ch?…nakonec d?lá to FF ne_?

 3. Nejhorší je ta pravidelnost 🙂 U mne je blogování siln? nárazové – n?kdy n?kolik p?ísp?vk? za den, n?kdy t?eba taky jen jeden za m?síc. Souhlasím s tím, že hodn? záleží na podn?tech, které ?lov?ka k psaní popíchnou. A taky o cíli – pro mne je blogování oddych, nemám žádné mety v po?tu ?tená??, odb?ratel? RSS atd … no t?eba to taky jednou p?ijde a budu chtít blog monetizovat alespoň do té míry aby si vyd?lal na provoz. Ale zatím to nehrozí 🙂

 4. Nogard: tak to jsme dva, když chci, tak púi.

  Já když se do psaní nutím, v?tšinou výsledek nestojí za nic. Ale když m? to chytne, tak se nebojím ob?tovat ?lánku klidn? i celé odpoledne…

 5. Tak nevím – je to recese?

 6. Podle mýho by si m?l jeden hlavn? na za?átku ?íct pro? to d?lá, co ho vede k založení blogu. Jestli je to jen to, že ho maj ostatní okolo, tak to samoz?ejm? nikdy nevydrží. Jinak pro blogování doporu?uju rozhodn? vlastní systém, je to mnohem lepší. M?j oblíbenej je wordpress.

 7. 3. Ud?lejte z blogování váš zvyk

  Na co proboha udržovat n?jakou frekvenci? Když m? napadne n?co o ?em si myslím že by mohlo lidi zajímat, napúu o tom. Když ne, dám si pauzu. Kdyby se tím ?ídilo t?ch 95% takybloger? co prost? obden musejí mít nový post, hned by se zm?nil pom?r kvalitních informací a škváru. Je mi up?ímn? líto t?ch, co púou vatu jen aby udrželi návšt?vnost.
  A nedá mi to, ned?lejte prosím z blogování “váš” zvyk, ale sv?j.

  8. Komentujte chyt?e

  Komentuj jako vymašt?ný pako a ?tená?i p?ijdou taky.
  Chceš aby si t? všimli, p?ilep si na hlavu plyšovýho pštrosa a za pythonovské švihlé ch?ze broukej motiv Star Wars.
  Až budou komentá?e sloužit výhradn? k ú?elu který autor popisuje, nebude t?eba pole pro p?ísp?vek – bude sta?it URL.

  rel=”nofollow” na takový!

 8. Honza: nofollow není všemocný. pokud vím, tak t?eba takový Seznam (který je z hlediska ?eského internetu pom?rn? d?ležitý), ho stejn? v úvahu nebere.

 9. A.D. Není všemocný, ale pom?že nejmíň pro Google.

  Nerad bych byl za protivného morouse, každý si m?žeme psát o ?em chceme – ale když vidím blogera zoufale bojujícího o ?tená?e všemi možnými prost?edky vyjma kvalitního obsahu, doporu?il bych mu spú 9 tip? jak s blogováním p?estat.

 10. Já krom? osobního (nepravidelného) blogu púu taky video blog. Ten se snažím udržovat pravideln? – vybírám videa z YouTube i z TheDailyShow.com a komentuju je, p?ípadn? dávám do souvislostí dv? videa nebo tak. N?kdo mi psal, že to už ani není blog, co myslíte? Uznávám, že je to spú takový filtr, ale je to docela ?tené, a i já si tam chodím do svého archivu koukat na oblíbená videa 🙂

 11. ja som za?al písa? blog o nábytku .. návštevnos? celkom služne stúpa ale ani za toho boha sa ludom nechce moc reagovat ci na nieco sa pytat v komentaroch … vyhlasil som aj sutaz specialne namierenu na zvysenie miery komentovania a akosi stale takmer nic
  http://www.dobremag.net/januarova-sutaz-o-nabytok-a-interierove-doplnky-ikea/

 12.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.