Google Trends s denními aktualizacemi13.October

Jednou z nejdr?ležit?jších v?cí p?ed spušt?ním n?jakého blogu je d?kladné promyšlení téma, o kterém hodláte psát. Znít to asi jako pouhá fráze, ale v??te, že díky správnému rozhodnutí se m?žete stát bu? velice úsp?šným bloggerem, nebo také velice rychle skon?it v propadlišti internetových d?jin. Detailn?ji jsem tuto myšlenku spolu s dalšími ?innostmi, které je dobré promyslet p?ed spušt?ním blogu, prezentoval v tomto starším ?lánku.

Každý zkušenejší majitel weblogu vám ?ekne, že je t?eba držet krok s vývojem ve vašem oboru. Púete-li o mobilních telefonech, ignorování zprávy o uvedení iPhone na trh by bylo opravdu trestuhodné. Stejn? tak stránky o po?íta?ových hrách prost? musí uvád?t informace o demoverzích hlavních herních titul?, protože na n? ?ekají tisíce hrá??. Když ale žádný specifický obor nebo zam??ení nemáte, je na ?ase vyhledat to zaru?en? pravé téma: a práv? tady vám m?že královsky pomoci aplikace Google Trends.

Google navíc v posledních dnech provedl jednu zásadní zm?nu: výsledky jsou nyní aktualizovány každý den, a ne pouze jednou za m?síc, jak tomu bylo d?íve. M?žete si tak s mnohem v?tší p?esností prohlédnout denní trendy ve vyhledávání, s p?ehlednými grafy i geografickým rozložením popularity. Tak t?eba pro dnešek Google Trends zobrazuje termín “Baltimore Marathon” jako nejprogresivn?jší. Výsledky v Google Trends jsou v?tšinou založeny na n?jakých celosv?tových událostech, katastrofách nebo kulturních akcích, lze ale vysledovat i ur?ité dlouhodobé trendy.

Já jsem podle Google Trends založil již n?kolik web?. P?estože se nejedná o n?jaké trháky, sv?j okamžik slávy si ur?it? vydobily a dote? se drží na p?edních p?í?kách výsledk? ve vyhledáva?ích, s pom?rn? stálým po?tem návšt?vník? prakticky bez práce. Pokud používáte službu personalizované homepage iGoogle, m?žete si Hot Trends p?idat i sem pomocí speciálního gadgetu. Ur?it? se vyplatí ?as od ?asu na tuto stránku podívat, a? už pro inspiraci nebo jenom zjišt?ní, co zrovna “fr?í”.

 

Novější příspěvky