10 zp?sob? jak naštvat každého blogera16.March

S rostoucí popularitou blog? se musí mnoho webmaster? n?jak vypo?ádat se situací, kdy ?tená? není až tak spokojen s ?lánkem nebo weblogem jako celkem. Když pominu asi nejrázn?jší metodu vypnutí komentá??, jde kolikrát o docela náro?né um?ní vypo?ádat se s takovými “?tená?i”. Odebráním možnosti p?idávat komentá?e sice všem takovým problém?m zamezíte, ale p?icházíte tak asi o nejzajímav?jší ?ást psaní vlastního webu, zp?tnou komunikaci se ?tená?em.

Hodn? nových bloger? je ze za?átku opravdu na vážkách, když vidí že nikdo komentá?e nep?idává, zatímco ostatní stránky jich mají desítky. První komentá? je tak ?asto brán jako jakési parciální vít?zství a silný impulz k další tvorb?. S postupem ?asu se kolem jednotlivých blog? vytvá?ejí celé komunity uživatel?, které se pak t?eba rozhodnout založit i další spole?ný projekt, t?eba n?jaké komunitní fórum. Problémem komentá?ových diskuzí je ale práv? fakt, že p?ispívat m?že kdokoliv. To ?asto vede k naprosto nevhodným komentá??m typu “jo jsem první”, které pouze shazují celkovou úroveň webu.
Nyní ale zpátky k nadpisu – zde uvádím 10 zp?sob?, jak snadno v komentá?ích naštvat každého blogera. Vezmeme to hezky odzadu:

10. Nesouhlasit s autorem.
9. Upozorňovat na chyby v gramatice a pravopisu.
8. Zasílat komentá?ový spam.
7. P?idat komentá? o n??em absolutn? nerelevantním k danému ?lánku / blogu.
6. Poslat nesmyslný komentá? pouze za ú?elem získání zp?tného odkazu.
5. Provokovat blogera (“tady to je fakt o ni?em”).
4. Říct blogerovi že jeho virtuální ego mu za?íná p?er?stat p?es hlavu.
3. Vygooglovat n?co neznámého a osobního o majiteli blogu a zve?ejnit to.
2. Porovnávat autor?v weblog s R.H. 🙂

A nakonec ta zaru?en? nejú?inn?jší metoda:

1. Obvinit blogera z toho, že cenzuruje nebo maže komentá?e.

Až tedy budete n?kdy pot?ebovat oplatit n?komu v komentá?ích jeho nep?íjemnou poznámku, máte celkem široké portfolio možností jak to u?init. Otázkou ale z?stává, jestli ale práv? váš komentá? nebude urychlen? odstran?n :D.