Šok: ú?et AdSense zablokován17.January

P?ed pár hodinami jsem prod?lal menší nervový šok – po p?ihlášení do AdSense se mi místo b?žných report? objevila stránka s krátkou v?tou oznamující, že tento ú?et není aktivní. Zkusil jsem to tedy podruhé, pak i v jiném prohlíže?i a žádná zm?na. To už mi za?ínal nabíhat mráz po zádech.

Podíval jsem se tedy do své mailové schránky a opravdu, byl zde jeden docela nep?íjemný email od Googlu:

Dobrý den,

Zjistili jsme, že Váš AdSense ú?et je propojen s ú?tem, který byl
zablokován z d?vodu neplatných kliknutí, a proto jsme zablokovali Váš
ú?et, Poznamenáváme, že ú?astník, jehož ú?et byl pro takovouto aktivitu
zablokován, se nem?že dále ú?astnit programu AdSense a už neobdrží
žádnou další platbu. Výd?lky ve Vašem ú?tu budou náležit? vráceny
postiženým inzerent?m.

Jak je uvedeno ve Smluvních podmínkách našeho programu, Google si
vyhrazuje právo kdykoli ukon?it ú?ast kteréhokoliv ú?astníka.

S pozdravem,

Tým Google AdSense

Co na to ?íct? Doufám pouze, že se jedná o omyl Googlu, který bude velice brzy napraven a m?j ú?et znova aktivován. Neznám jediný d?vod pro? by m?l být m?j ú?et propojen s n?jakým jiným a netuším jak na tuto v?c tým AdSense p?išel.

Jako postranní efekt došlo samoz?ejm? k vypnutí všech reklamních blok? (s asi dvouhodinovým spožd?ním), které te? zobrazují pouze prázdnou bílou stránku. Okamžit? jsem na tuto zprávu odepsal s vysv?tlením celé situace a up?ímn? doufám, že bude vše co nejd?íve napraveno. Po t?ch n?kolika letech s AdSense mi taková zpráva p?ijde p?inejmenším zvláštní…

První šek z Google AdSense13.January

Po v?erejším ?lánku, který vám mohl trochu p?iblížit co všechno musí prob?hnout p?ed tím, než obdržíte vaší platbu z AdSense jsem slíbil popsat také proces vyplacení šeku. Jedná se o jednu ze dvou voleb, jak se k vám vyd?lané peníze mohou dostat. Nebudu to asi zbyte?n? zdržovat, a na rovinu ?eknu že metoda Eletronického p?evodu pen?z na ú?et (EFT) je mnohem lepší variantou. Až donedávna však toto nebylo v naší zemi možné, Google p?idal tuto možnost teprve p?ed n?kolika m?síci a šeky mohou stále n?koho více zaujmout.
Vyplácení odm?n pomocí šek? je v cizin? velice rozší?ené. V?tšina zahrani?ních partnerských program? vám jako neamerickému ob?anovi nabídne pravd?podobn? tuto volbu. Bohužel, ?eské banky a obyvatelé celkov? nejsou na práci s šeky tém?? v?bec zvyklí, a tak se m?že objevit n?kolik problém?.

P?ed tím než odejdete do banky…

Jednoho krásného dne se vám tak m?že ve vaší schránce objevit zajímavá obálka, na kterou jste asi opravdu dlouho ?ekali. P?estože Google sídlí v Americe, šeky jsou odesílány ze Švédska (alespoň tedy podle razítka). Jedná se o obálku formátu A5, v které je jeden p?eložený list A4 obsahující krom? n?kolika informacích o vašich výd?lcích hlavn? šek samotný.

Nazelenalý kus papíru s vodotiskem a n?kolika dalšími ochranými prvky opatrn? odtrhn?te od zbytku papíru – ten m?žete zahodit, není na n?m nic d?ležitého. Šek samotný ale pe?liv? st?ežte, pokud se vám ho povede roztrhnout, polít nebo jinak znehodnotit, m?žete ho rovnou zahodit.

P?ed odchodem do banky byste m?li mít samoz?ejm? z?ízený n?jaký ú?et, na který vám ?ástka z šeku bude p?ipsána. Nejedná se totiž o cestovní šek, který by vám mohla banka na míst? vyplatit v hotovosti – vy budete muset podepsat Dohodu o p?evzetí šeku k nezávaznému inkasu a p?ibližn? po 3 týdnech se vám peníze objeví na ú?t?.

Ob?as ?ekejte problémy

Když jsem n?kdy na za?átku roku 2004 p?inesl první šek do ?eské spo?itelny a požádal o jeho vyplacení, podívala se na m? zam?stnankyn? banky jak na n?jakého afrického k?ováka, jestli to opravdu myslím vážn?. O?ividn? podobný akt nikdy ned?lala a její kolegyn? na tom nebyly o nic lépe.

Nakonec to ale dob?e dopadlo – paní si vytáhla tlustou složku interních návod? a na?ízení, kde našla jakýsi stoh dokument? o proplácení šek?. Asi po p?lhodin? zadávání dat do po?íta?e metodou pokys omyl, opisování r?zných údaj? z šeku a finálního vytišt?ní a podepsání dohody o p?evzetí šeku vše dob?e dopadlo. T?žko ?íct, zda jsem byl více nervózní já (opravdu to nevypadalo že bych mohl n?jaké peníze kdy vid?t) nebo ona. B?hem dvou až t?í týdn? ale opravdu drobná ?ástka p?išla a já m?l obrovskou radost, že to skute?n? funguje.

adsense-sek.jpg

Jak šel ?as, zam?stnankyn? ?eské spo?itelny bu? prošly n?jakým cvi?ením, nebo se prost? postup mechanicky nau?ily. Drobné problémy se sice objevují po?ád (“September je ?íjen nebo listopad?”), ale v?tšinou už to mladé i starší sle?ny a paní zvládají pouze s jednostránkovým návodem ve zkráceném ?asovém intervalu. Jednou se mi dokonce poda?ilo jednu zam?stnankyni rozhodit tak, že si zavolala jakousi vedoucí, která zkušeným postupem celou v?c vy?ídila asi za dv? minuty. Tak by to m?lo vypadat.

K vyplacení šeku budete krom? ?ísla ú?tu pot?ebovat také ob?anský pr?kaz na prokázání identifikace. Tady mohou nastat nep?íjemné problémy, protože na šeku musí být opravdu uvedeno vaše jméno. Pokud jsou šeky vystaveny na firmu, m?li byste se vybavit n?jakým zplnomocn?ním nebo jiným ov??ením že jste opravdu oprávn?n za daný subjekt jednat. V p?ípad? že jméno nebo n?co jiného nebude sed?t vám v 99% p?ípad? šek nikdo neproplatí.

N?co to také stojí

Vyplacení šeku není zadarmo. M?l jsem zkušenost se t?emi r?znými bankami (konkrétn? ?S, eBanka a ?SOB) a všude se poplatek za zpracování pohybuje v podobných relacích: za p?ípsání pen?z na váš ú?et zaplatíte nej?ast?ji 1% ?ástky na šeku, nejmén? však 100 až 150 K?. Horní hranice bývá nastavena v?tšinou na cca 1500 K?, ale to už byste museli mít šek s n?jakými 7 tisíci dolar?, a to se asi v?tšin? lidí hned taknepošt?stí.

Jedná se tedy o ?ástku asi 5 až 8 dolar?, což není až tak hrozné. Stále ale existuje volba p?ímého p?evodu na ú?et, kde nezaplatíte nic. Dejte si pozor, jestli je opravdu všechno správn? vypln?no – za pokus o vyplacení špatn? vypln?ného nebo neplatného šeku jsou docela nep?íjemné pokuty. Jak jsem již zmiňoval, peníze by se na vašem ú?tu m?ly objevit v rozmezí 2 až 3 týdn? od sepsání dohody.

Nakonec ješt? dodám, že peníze jsou p?ed p?ipsáním na ú?et samoz?ejm? p?epo?ítány podle aktuálního kurzu na Koruny. Jedná se ale o devizový kurz pro nákup, který se pohybuje p?ibližn? o necelou jednu korunu pod b?žným kurzem vypisovaným ?eskou národní bankou – nenechte se tedy zmást pon?kud nižší ?ástkou p?i p?evodu. Google ale p?i posílání pen?z p?ímo na ú?et nepoužívá o moc lepší ?ísla, takže tady si moc nepom?žete. Díky stále posilující Korun? navíc m?žete v budoucnu ?ekat trvalé snižování tohoto kurzu a tím i vaší odm?ny. P?eji hodn? št?stí v bance a samoz?ejm? také “tu?né” šeky z AdSense :).

N?kolik tip? k první výplat? z AdSense12.January

Od vstupu AdSense na ?eský trh uplynul již m?síc a pár dní, a tak by asi bylo vhodné napsat n?jaký ten ?lánek o platebním systému AdSense, aneb jak se vyd?lané penízky dostanou k vám. Procházením r?zných diskuzí a ?lánk? zjiš?uji že mnoho ?eských uživatel? o tom nemá moc jasno, a tak se pokusím situaci pon?kud osv?tlit.

P?ed samotným textem ješt? dodám, že postup vyplácení pen?z je pom?rn? dob?e popsán i v nápov?d? k AdSense. N?které ?ásti jsou ale stále v angli?tin?, což m?že být pro n?které uživatele problém, proto p?ináším tento ?lánek.

5 krok? k první výplat?

P?ed samotným obrdržením první platby je pot?eba u?init respektive zkontrolovat p?t následujících krok?:

1. Zkontrolujte vaší adresu – základem obdržení prvního šeku nebo pen?z p?evodem na ú?et je mít uvedenou správnou adresu v nastavení vašeho ú?tu. Z bezpe?nostních d?vod? je zakázané m?nit jméno majitele ú?tu a zemi, s tím by ale v?tšina z vás nem?la mít problémy. Uvedením jména n?jakého vašeho kamaráda nebo známého si akorát zp?sobujete zbyte?né potíže, proto v?ele doporu?uji mít tyto hodnoty vypln?ny pravdiv? a vždy podle aktuálních údaj?.

2. Nastavte správné daňové údaje – ?eských uživatel? se tento krok p?íliš netýká, ale n?které firmy to mohou pot?ebovat. P?ed obrdržením první platby je v n?kterých p?ípadech pot?eba vyplnit daňové údaje pro americké ú?ady. To se vás m?že týkat i v p?ípad?, že nap?íklad hostujete váš server v USA, nemusíte tam nutn? bydlet nebo pracovat.

3. Vyberte si formu platby – tady není o ?em diskutovat, na výb?r je možnost zasílání vašich výd?lk? šekem nebo bankovním p?evodem. Platbu šekem a jeho proplacení proberu detailn? pravd?podobn? v zít?ejším ?lánku, s p?evodem na ú?et nejsou v naprosté v?tšin? p?ípad? žádné problémy. Platby chodí z ?eské banky, takže se nemusíte obávat vysokých poplatk? za platbu ze zahrani?í.

4. Zadejte váš PIN – p?ed odesláním vaší první platby musíte v nastavení vašeho AdSense ú?tu zadat bezpe?nostní kód PIN. Tohle ?íslo vám bylo odesláno poštou v moment?, kdy jste dosáhli prvních 50 dolar?. Na vložení PINu do systému máte 6 m?síc?.

5. Vyd?lejte prvních 100 dolar? – tato ?ástka je limitem pro odeslání vaší první i všech následujících plateb. Pokud jste za jeden m?síc nevyd?lali $100, není se ?eho bát, peníze jsou vám automaticky p?evedeny do dalšího m?síce a postupn? se st?ádají.

Samotný proces odeslání pen?z

Pokud jste úsp?šn? splinili uvedených p?t podmínek, nebrání vám již nic netrp?liv? o?ekávat vaší první platbu. Budete si na ní ale ješt? muset trošku po?kat, protože Google neposílá peníze okamžit? po skon?ení prvního m?síce kdy nast?ádáte $100, jak je uvedeno výše. Celý systém se ?ídí podle následujícího schématu. Všechno ješt? trošku zjednoduším na konkrétních p?íkladech fikitvního roku.

1. až 31.leden – st?ádání vašich výd?lk?. Za toto období pot?ebujete nast?ádat minimáln? $100 (nebo dosáhnout této ?ástky sou?tem výd?lk? z minulých m?síc?).

první týden v únoru (resp. první m?síc po dosažení $100 ve výd?lcích) – potvrzení vašich výd?lk? Googlem, kompletní ?ástka se objeví v historii plateb na vašem ú?t?

15.únor – poslední termín pro zm?nu vaší adresy, kontkatních údaj?, daňových detail? a zadání PIN kódu (pokud jste tak ješt? neu?inili). Do tohoto data lze také nastavit takzvané pozdržení, které vám p?evede vyd?lanou ?ástku do dalšího m?síce – to se m?že hodit pokud chcete dostat t?eba v?tší sumu pen?z najednou.

28.únor (resp. poslední den v m?síci) – pokud všechno souhlasí, váš ú?et je aktivní, PIN kód zadán, dochází k odeslání platby.

b?ezen (resp. 2 m?síce po dosažení $100 ve výdelcích) – obdržení platby. Váš šek respektive peníze na ú?et v?tšinou p?ijdou p?ibližn? b?hem dvou až t?í týdn?. Dopis ze spojených stát? do ?R v?tšinou dorazí p?ibližn? za 10 dní, ?asto se ale n?kde pozdrží. Platby p?evodem na ú?et bývají zpravidla o n?co rychlejší. Spolu se zaú?továním ve vaší bance je ale ?ekejte spúe až ke konci m?síce.

25.b?ezen – pokud jste do tohoto data (to znamená do dvou m?síc? od vašeho minimáln? stodolarového m?síce) neobdrželi váš šek, kontaktujte Google s žádostí o vystavení nového šeku. Osobn? doporu?uji spúe ješt? týden po?kat a až pak podat tuto žádost, ?eská pošta ?asto dokáže vymyslet opravdu komplikovanou cestu do vaší schránky. V p?ípad?, že máte ve vašem ú?tu nastaveno zasílání doporu?ených šek?, m?la by vám tato obálka p?ijít již b?hem prvního nebo maximáln? druhého týdne. Z osobní zkušenosti mohu ?íct, že za n?kolik let p?ijímání šek? od Googlu se neztratil ani jeden, maximáln? dorazil o n?co pozd?ji.

Záv?r

Z výše uvedeného textu je tedy patrné, že na vaše první peníze si budete muset chvilku po?kat. V internetových vodách je to ale n?co zcela b?žného a AdSense je na tom ješt? relativn? dob?e – n?které partnerské programy platí t?eba se zpožd?ním 3 až 4 m?síc?. D?ležité je ale to, že peníze z AdSense opravdu chodí a celý systém skute?n? funguje.

Nakonec ješt? malé doporu?ení: pokud chcete s vašimi pen?zi operovat co nejd?íve, doporu?uji spúe možnost p?evodu výd?lku na ú?et. V p?ípad? zasílání šek? totiž budete muset ješt? navštívit vaší banku, zadat p?íkaz k vyplacení šeku a ?ekat další p?ibližn? m?síc než se vám vaše odm?na skute?n? objeví na kont?. Detailní postup vyplacení šeku proberu v p?ístím ?lánku…

10 tip? jak s AdSense nikdy nevyd?lat více než pár cent? za m?síc10.January

V?tšina z vás by na tomto webu ?ekala spúe ?lánek s opa?ným názvem, jak s AdSense vyd?lat stovky dolar? – ob?as ale není na škodu zmínit také n?kolik základních chyb, kterých se dopouští mnoho i pom?rn? zkušených webmaster?. Pokud se vám “poda?í” na vašem blogu dát dohromady více t?chto špatných postup? a technik, vaše výd?lky opravdu z?stanou na spúe sm?šných ?ástkách a radost z AdSense vás prav?podobn? velice brzy p?ejde.

Zde je tedy seznam 10 ?astých chyb, jichž byste se m?li vyvarovat:

1. Nové ?lánky púete jenom párkrát za m?síc – jak už jsem zde n?kolik zmiňoval, bez ?astých nebo alespoň pravidelných aktualizací si váš weblog nem?že najít sv?j okruh ?tená??. S návšt?vností v ?ádu jednotek nebo desítek uživatel? denn? nem?žete nikdy dosáhnout vyšších výsledk?, pro to je pot?eba co nejvíce trafficu. Více podorbností o frekvenci blogování je k dispozici v ?lánku Ješt? než za?nete blogovat.

2. Vaše reklamy jsou na “neviditelných” pozicích – základem rozumného výd?lku s AdSense je správné umíst?ní reklamních blok? na vaší stránce. Zde platí n?kolik jednoduchých pravidel – mnohem vyšší míru prokliku mají reklamy viditelné bez skrolování. Pokud umístíte banner na konec stránky, naprostá v?tšina ?tená?e se k n?mu v?bec nedostane, nebo ho v ostatním obsahu snadno p?ehlédnou. Nejlépe fungují ?tvercové formáty, skyscrapery (120×600 px, 160×600 px) a leaderboard (728×90 px). Velice dob?e funguje také pozice p?ed, nebo na za?átku ?lánku (jako je tomu t?eba na tomto blogu).

3. Zmatené nadpisy ?lánk? – až napúete pár ?lánk?, rychle zjistíte, že správný nadpis prodává. Spousta návšt?vník? je líná ?íst p?i rychlém procházení webu obsah celého ?lánku, a o?ima projíždí jenom nadpisy. Pokud se vám poda?í takového ?tená?e zaujmout již nadpisem, máte velikou šanci, že se na chvílí zastaví a p?e?te si celý vás ?lánek. Jen si vzpomeňte kolikrát vás zaujme “šokující” nadpis v n?jakém bulvárním plátku a po p?e?tení ?lánku zjistíte, že se jednalo spúe o vábni?ku než v?tu shrnující obsah ?lánku.

4. Nevhodná slova v nadpisu / ?lánku – tento bod trochu souvisí s p?edchozí chybou, vztahuje se ale na n?co pon?kud jiného. Google AdSense je kontextovou službou a obsah zobrazovaných reklam tak odpovídá obsahu vašeho ?lánku. V ?eských podmínkách je toto problém sám o sob?, kv?li nedostatk? inzerent? se mohou pom?rn? ?asto objevovat nerelevantní nebo stále se opakující reklamy, ale nevhodnou volbou výraz? m?žete nízké odm?n? za proklik ješt? výrazn? pomoci. Pokud odb?hnete od b?žného tématu vašeho blogu, zp?sobí to také zm?nu zobrazovaných reklam a b?žný návšt?vník pravd?podobn? nebude chtít kliknout na n?jaký naprosto nerelevantní titulek.

5. Klikání na vlastní reklamy – tímto krokem se tém?? ur?it? v delším ?i kratším ?asovém období p?ipravíte o svojí možnost p?sobit v AdSense – klikání na vlastní reklamy je p?ísn? zakázáno a v naprosté v?tšin? p?ípad? se trestá zablokováním vašeho ú?tu v?etn? všech nast?ádaných výd?lk?. Titulek reklamy m?že být sice lákavý a možnost p?ivyd?lat “sám sob?” pár cent? ješt? více, ale tudy cesta opravdu nevede.

6. Podceňování alternativních reklam – volba zobrazování ve?ejných neziskových reklam AdSense v p?ípad? kdy robot nem?že najít vhodnou reklamu je p?inejmenším kontroverzní. Sice ud?láte dobrý skutek posláním návšt?vníka na n?jaký dobro?inný web, ale váš cíl je pravd?podobn? pon?kud jinde. Je tedy pom?rn? vhodné p?i tvorb? kódu nastavit jako alternativní URL stránku s reklamami n?jaké jiného partnerského programu – vedle obohacení obsahu vám to m?že p?inést alternativní zdroj zisku.

7. Další porušování pravidel – vedle klikání na vlastní reklamy, které je asi nejrychlejší cestou do záhuby, existují i další možnosti porušování pravidel: navád?ní návšt?vník? ke klikání na reklamy (“podpo?te tento web”, “klikn?te si”), psaní o nevhodných a zakázaných tématech (drogy, násilí, warez, gambling) nebo t?eba zobrazování dalších reklamních blok? jiných partnerských program? s kontextuálním cílením spole?n? s AdSense.

8. Šílený design vašich reklam – zatímco vhodnou volbou designu reklam, který pon?kud vystupuje ze zbytku obsahu vašeho webu m?žete p?ilákat pozornost návšt?vník?, použitím n?jaké šílené barevné kombinace zaru?en? díru do sv?ta neud?láte. Pro názornou ukázky takového vzhledu jsem ud?lal následující stránku s jedním odstrašujícím p?íkladem – ur?it? by vás napadli i další nevhodné kombinace…

9. Nevyužívání kanál? – jak jsem již psal d?íve, sledování výkonnosti jednotlivých reklamních banner? pomocí kanál? pat?í k základ?m správné optimalizace výkonu vašich stránek. Díky možnosti vytvo?ení až 200 kanál? m?žete detailn? sledovat každou reklamní jednotku a hrát si s pozicí reklamy, barevnými kombinacemi a r?znými formáty.

10. Snižování trafficu – bez lidí není pro blogy tak d?l?žitá zp?tná vazba a hlavn? neexistuje návšt?vník, který by se mohl ukliknout na n?jakou tu reklamu. Proto vždy v?nujte ?as možnostem zvýšení vašeho trafficu, možnostem propagace vašich stránek, vým?ny odkaz? nebo t?eba zaregistrování do nejr?zn?jších žeb?í?k? a toplist?. Berte vážn? p?ipomínky vašich ?tená??, pište pravideln? zajímavé a originální ?lánky, optimalizujte váš web pro vyhledáva?e. Prostým zkopírováním cizích ?lánk? nebo r?znými nelegálními SEO technikami (link farmy, MFA, redirecty, nelegální obsah atd.) jste na dobré cest? býti zabanováni z výsledk? vyhledáva?? a v takovém p?ípad? m?žete za?ít radši rovnou úpln? od za?átku.

Nepodceňujte sílu RSS!8.January

Jestli se chystáte rozjet n?jaký ten blog, nebo už n?jaký provozujete, nem?li byste rozhodn? podceňovat jednu v?c. Bez RSS feedu dnes nem?že žádný po?ádný weblog v?bec fungovat. Díky této možnosti mají vaši ?tená?i unikátní možnost sledovat krátký výpis posledních ?lánk? na vašem blogu, a i bez fyzického navštívení samotného webu mohou usoudit, zda si daný ?lánek p?e?íst nebo ne.

V dnešní dob? exituje velké množství RSS klient?, stejn? jako webových agregátor?. Nebudu je zde nyní rozebírat, každý ur?it? máte svojí oblíbenou RSS ?te?ku nebo se vám zobrazuje seznam posledních ?lánk? na n?jakém webu. P?i poslední v?tší aktualizaci zahrnul tuto možnost na svojí homepage i nejv?tší ?eský portál Seznam a mnoho lidí tuto službu ur?it? s radostí uvítalo – i já mám Seznam jako homepage a pod hlavi?kou p?idáno n?kolik nej?ten?jších web?, respektive jejich RSS kanál?.

P?ítomnost RSS kanálu na vašem blogu m?že být hlavn? v za?átcích opravdu zásadní. Pokud vytvo?íte nový weblog, který ješt? nedostává moc odkaz? z vyhledáva?? nebo z ostatních web?, je psání zajímavých ?lánk? jediným opravdu funk?ním zp?sobem jak p?ilákat ?tená?e. Bez obsahu to prost? nejde, a u weblog? to platí zvlášt?. Zmiňoval jsem to již v ?lánku “Ješt? než za?nete blogovat” a p?ipomenu to op?t: váš návšt?vník si na web zvykne chodit pouze v p?ípad?, že na n?m bude pravideln? nacházet n?co zajímavého. Pokud napúete jeden ?lánek za m?síc, moc pravidelných ?tená?? asi nezískáte.

Díky RSS lze ale i na nový weblog p?ilákat slušné množství lidí. Nejd?íve je samoz?ejm? nutné p?ipravit podmínky pro n?jaký ten efekt napsání nového ?lánku – to znamená dostate?n? zviditelnit váš RSS kanál, p?idat ho do r?zných webových ?te?ek a agregátor?. Pokud se vše povede, m?že pak efekt napsání nového ?lánku vypadat nap?íklad jako na následujícím grafu. Ten pochází z jednoho z prvních dn? po spušt?ní úsp?šného blogu, kdy již existovalo ur?ité množství ?tená?? a web?, které zaindexovaly místní RSS. Aktualizace pak vyvolala doslova lavinu nových ?tená??…

snap000458.gif

Jak toho využít?

Používání RSS kanálu má ale i své nevýhody. Tou hlavní je fakt, že ?tená? používající RSS namísto b?žného navšt?vování webu a kontroly nových ?lánk? nebo komentá?? prost? jenom zapne jakýsi program a ten mu ukáže jestli p?ibylo n?co nového. To je na jednu stranu hodn? praktické, ale z pohledu zpen?žení blogu dost neš?astné. Takový ?tená? totiž nem?že eventuáln? kliknout na n?jakou tu reklamu, které by ho mohla zaujmout p?i b?žné kontrole webu.

Nic ale není tak špatné jak to vypadá na první pohled, a to je i tento p?ípad. N?kolik chytrých hlav p?išlo na zajímavou myšlenku p?idat reklamy i do RSS kanálu. Technicky to není nic náro?ného: zobrazí se vám t?eba 5 nadpis? ?lánku na n?jakém webu s n?kolika prvními v?tami a pak se do RSS za?adí reklama. Stejný formát, stejný nadpis, akorát vás po kliknutí nep?esm?ruje na daný web, ale na stránku zadavatele reklamy. V RSS pak m?že klidn? následovat zbýbvajících 5 položek.

V zahrani?í je již tento model díky n?kolika spole?nostem pom?rn? b?žný, i když ho používají spúe menší weblogy. U nás jsem nenarazil na jediný RSS feed, který by podobnou v?c praktikoval, a asi to tak ješt? chvíli z?stane. Nebyl by to ale Google s jeho AdSense, aby nepronikl také do této oblasti. V sou?asné dob? tak probíhá beta testování vkládání reklam do RSS kanál?.

Funguje to úpln? stejn? jako b?žné reklamní bloky AdSense, prost? se na základ? obsahu webu (resp. RSS kanálu) zobrazí kontextov? p?íbuzná reklama. Z kliknutí na takovou položku pak majitel RSS kanálu získává tradi?ní provizi z AdSense. Zní to zajímav?, co ?íkáte? Momentáln? však Google již nep?ibírá žádné další betatestery a p?esné datum nasazení této možnosti pro všechny uživatele AdSense také není známo. Bude se ale nesporn? jednat o další zajímavou možnost zpen?žení vašeho zajisté kvalitního webového obsahu…

 

Novější příspěvky - Starší příspěvky