AdSense – vybíráme zp?sob platby28.December

Pokud jste již úsp?šn? provedli vaše první p?ihlášení do AdSense, sta?í pouze vybrat zp?sob platby vašich vyd?laných pen?z a jste kompletn? p?ipraveni na vyd?lávání pomoci tohoto programu.Existují v zásad? dva zp?soby, jak vám bude Google peníze doru?ovat. První z nich je nedávno zavedený bankovní p?evod, druhým pak zaslání šeku na vaší adresu, který vám následn? proplatí vaše banka. Každá z metod má svoje výhody a nevýhody, které pozd?ji rozeberu v samostatném ?lánku. zp?sob platby lze kdykoliv zm?nit, takže nemusíte v?šet hlavu pokud si nejste nyní úpln? jisti.

adsense7.gif

Pokud jste se nyní rozhodli pro volbu zasílání šek?, je všechno velice jednoduché. V záložce “M?j ú?et” sta?í ve zp?sobu platby zatrhnout tuto volbu. Google nabízí ješt? dv? možnosti doru?ování šek? – tu standardní, kdy vám šek p?ijde v normální obálce, nebo druhou volbu – Expresní doru?ení. To zahrnuje dodání kurýrem p?ímo do vašich rukou, takže nehrozí riziko ztráty nebo poškození šeku b?hem p?epravy.Za tuto možnost si ale budete muset trošku p?iplatit – konkrétn? je tato ?ástka stanovena na 21 dolar?, což je n?co málo p?es 400 K?. Je jenom na vás zvážit zda se vám tato volba vyplatí. Já osobn? alespoň do za?átku doporu?uji volbu nechat na standardním šeku. Na expresní doru?ení m?žete p?ejít kdykoliv pozd?ji, až budete mít t?eba vyšší výd?lky.Druhou možností zasílání vašich odm?n je klasický bankovní p?evod. Zde funguje velice propracovaný systém, kdy musíte do administra?ního rozhraní p?epsat p?esnou ?ástku, kterou vám Google pošle na váš ú?et za ú?elem jeho ov??ení. Teprve pak je tato metoda pln? aktivována a vy m?žete p?ijímat peníze bez jakékoliv námahy. Díky tomu že Google posílá peníze z ?eského ú?tu, nemusíte se obávat ani vysokých poplatk? za p?íchozí platbu ze zahrani?í.A? už zvolíte jakýkoliv zp?sob, ?eká vás pravd?podobn? ješt? ov??ení vaší identity – až vyd?láte vašich prvních 50 dolar?, pošle Google na vaší adresu dopis se speciálním kódem, který pak budete muset opsat ve správ? ú?tu. Tím se ov??í vaše adresa a od tohoto okamžiku budete moci bez problém? p?ijímat všechny p?íchozí platby.

První p?ihlášení do AdSense28.December

V p?ípad? úsp?šného procesu podání žádosti do AdSense vám p?ijde pozitivní email s více informacemi, a vám už nic nebrání se poprvé p?ihlásit do Google AdSense. P?ed samotným provozem ú?tu je ale pot?eba provést n?kolik nastavení, která si nyní projdeme.

K zalogování sta?í kliknout na odkaz v emailu, nebo využít adresy google.com/adsense. Zde už sta?í zadat váš email jako uživatelské jméno, spolu s heslem které jste zvolili p?i podávání žádosti o registraci do AdSense.

adsense4.gif

Jako úpln? první na vás vysko?í anglický dokument, který je nutno p?e?íst a to pak potvrdit. Jedná se o kompletní podmínky služby Google AdSense – bohužel p?estože jste podávali žádost na ?eský web a zbytek administrace bude v ?eštin?, tento jediný dokument je kompletn? anglicky. Up?ímn? ?e?eno, mnoho lidí ho asi pro?ítat nebude, a netrp?liv? odskroluje ke konci stránky.

Zde sta?í zaškrtnout polí?ko, že jste si tento text p?e?etli a budete se podle n?j ?ídit a následn? kliknout na tla?ítko “I Accept”. Tímto se kone?n? dostanete do svého ú?tu.

adsense3.gif

P?ed samotným nasazením reklamních kód? je ješt? vhodné doplnit pot?ebné informace a nastavení. To vám signalizuje r?žový ráme?ek “Vaše platby jsou momentáln? pozdrženy” v horní ?ásti statistik.

adsense5.gif

První d?ležitou v?cí je odeslání daňového formulá?e. Nemusíte se bát, všechno probíhá zcela bez problém? a pro uživatele v ?eské republice naprosto automaticky. Menší povinnosti mohou nastat pouze v p?ípad? že využíváte nap?íklad n?jaký americký webhosting nebo zam?stnáváte n?koho ve Spojených státech Amerických. Interaktivní formulá? vám podle vašich odpov?dí bude zobrazovat další otázky a odkáže na pot?ebné dokumenty – v?tšin? ?eských uživatel? ale sta?í zvolit t?ikrát ne a formulá? odeslat. Tím vaše daňové povinnosti v??i Googlu jako americké spole?nosti kon?í.

adsense6.gif

Nyní zbývá už pouze zvolit jakým zp?sobem budete chtít zasílat platby, a máte všechno p?ipraveno.

Google nad?luje: dáre?ek od AdSense28.December

Google umí velice dob?e pe?ovat o své zákazníky. Po loňském roce, kdy Google rozesílal svým nejaktivn?jším klient?m povedenou USB sadu, nezapomn?l ani letos rozeslat nejvíce vyd?lávajícím uživatel?m drobný dárek. Zatímco loňské balení obsahovalo nap?íklad USB rozbo?ova?, bezdrátovou mini myšku ideální k notebooku, nabíje?ku tohoto hlodavce, 128 MB flash disk nebo headset, letos se v Googlu rozhodli pro jeden “lepší” dárek. Vše samoz?ejm? v barvách Googlu.

Krabi?ka rozesílaná donáškovými službami FedEx a DHL do celého sv?ta obsahovala letos digitální hodiny s integrovanou pam?tí a mnoha dalšími funkcemi. Pestrá krabice v barvách Googlu vás po rozbalení p?ivítala modrou karti?kou s velkou vlo?kou a logem Googlu. Na druhé stran? bylo p?ání š?astného prožití letošních Vánoc, ve všech jazycích kde AdSense operuje. ?eština s titulkem “Š?astné a Veselé” letos nechyb?la.
LCD panel s mnoha funkcemi je opravdu povedený, má následující specifikace:

  • rozlišení 960×240 pixel?
  • zobrazování obrázk? ve formátu JPG
  • p?ehrávání audio soubor? – MP3, WAV, WMV
  • p?ehrávání videa – pouze v ASF
  • interní pam?? a možnost rozší?ení SD pam??ovou kartou
  • možnost p?ipojení k USB
  • napájení 4 AA bateriemi nebo ze sít?

Z ?eské republiky asi tento dáre?ek dostalo minimum nebo žádní uživatelé AdSense, protože služba byla spušt?na teprve nedávno. Abyste dostali tento dárek, pot?ebujete navíc p?íjem minimáln? kolem 2 tisíc dolar? m?sí?n?. P?esn? tato suma není známa, ale podle všeho se hranice pohybovala kdesi na této úrovni. Dárky byly odesílány do celého sv?ta krom? n?kolika problematických zemí.

P?idávám ješt? n?kolik fotografií:

googlegift5.jpg

krabice s dárkem

googlegift6.jpg

karti?ka s pozdravem

googlegift7.jpg

p?ání v mnoha jazycích

googlegift8.jpg

samotný LCD panel

googlegift9.jpg

univerzální nabíje?ka pro všechny zem?

Uvidíme k ?emu se odhodlá Google p?út? – zatím ale máte další motivace dosáhnout s AdSense po?ádných výd?lk? :).

I Google má váno?ní p?estávky28.December

I tak velká spole?nost jako je Google dop?ává svým zam?stnanc?m ?ádný váno?ní oddych. Google je proslavený svým p?ístupem k zam?stnanc?m, kte?í si mohou dop?át oproti ostatním zam?stnáním ?adu výhod – obrovským výb?rem kvalitního jídla zadarmo v kantýn? po?ínaje a možností p?izp?sobit si pracovišt? k obrazu svému kon?e.

Každý kdo si cht?l b?hem letošních Vánoc zaregistrovat nový AdSense ú?et však musel po?ítat s mírným zdržením. B?žná doba nutná ke schválení nebo zamítnutí vašeho ú?tu, která se ve v?tšin? p?ípad? pohybuje do 24 hodin, maximáln? do dvou dn?, byla b?hem Vánoc pon?kud delší – jednalo se p?ibližn? o jeden týden.

Google na všechny emaily a registrace v období svátk? odpovídal následujícím automatickým textem rozesílaným na uživatel?v email:

Dobrý den,

d?kujeme Vám za Váš email. Tato automaticky generovaná odpov?? potvrzuje, že jsme Váš dotaz obdrželi.

V pr?b?hu svátk? (Vánoce, Velikonoce, státní svátky) se m?že stát, že Vám neodpovíme v obvykle krátkém ?ase.

Uv?domujeme si naléhavost Vašeho vzkazu a d?kujeme za Vaši trp?livost. Na každý jednotlivý email odpovíme.

S pozdravem,

Tým Google AdSense

V angli?tin? pak p?icházel mírn? obsáhlejší email i s odkazy na diskuzní fórum a nápov?du AdSense:

Hello,

Thanks for writing in to Google AdSense. This is an auto-generated email
to let you know we’ve received your message and we look forward to getting
back to you.

Due to the long holiday weekend in the U.S., there may be a delay in
responding to your email. Please be assured that we’ll respond just as
soon as we can. In the meantime, you can find the answers to commonly
asked questions in our Help Center at:
https://www.google.com/support/adsense . Alternatively, feel free to post
your question on the forum just for AdSense publishers: the AdSense Help
Forum (http://groups.google.com/group/adsense-help).

We appreciate your patience and understanding.

Sincerely,

The Google AdSense Team

I p?es mírné zdržení byla v?tšina žádostí b?hem dneška ?i v?erejška zodpov?zena.

Google AdSense – jsme p?ijati!17.December

Po jednom až dvou dnech od registrace v Google AdSense (v mnoha p?ípadech pouze hodinách) vám na váš email p?ijde výsledek vaší žádosti. Pokud vše prob?hlo v po?ádku p?esn? podle pravidel, m?li byste být p?ijati a email by m?l mít následující podobu.

Blahop?ejeme!Vaše žádost o Google AdSense byla schválena. Nyní m?žete aktivovat sv?jú?et a b?hem n?kolika minut za?ít zobrazovat reklamy Google na svýchstránkách.KROK 1: Aktivujte sv?j ú?et.Navštivte prosím stránku https://www.google.com/adsense?hl=cs .P?ihlaste se do svého ú?tu pomocí emailové adresy a hesla, které jstezadali ve své p?ihlášce, a p?ijm?te Smluvní podmínky služby AdSense.KROK 2: Vložte reklamní kód AdSense do svých webových stránek.Ři?te se kroky na záložce ‘Nastavení AdSense’ pro p?ekopírováníreklamního kódu do vašich stránek a za?n?te provozovat reklamy Google.KROK 3: Sledujte své výsledky.Poté, co se Vaše reklamy rozb?hnou, m?žete se kdykoli podívat na svézisky v online p?ehledech svého ú?tu. Vezm?te prosím na v?domí, žesvoje zisky nemusíte maximalizovat, pokud na svých webových stránkáchmáte n?které z následujících prvk?:* robots.txt* rámy (frames)* formulá?e a dynamický obsah* nadm?rné množství obrázk?* nucené p?ihlašování ?i p?ístup na hesloVíce technických rad a tip?, jak své stránky optimalizovat pro AdSense,naleznete na stránce: https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=csDÅ®LEŽITí‰ POZNíMKY:* Až se ve Vašem ú?tu nast?ádá výd?lek 50 USD, a to kombinací p?íjm? zAdSense pro obsah a AdSense pro vyhledávání, zašleme Osobníidentifika?ní ?íslo (PIN) na poštovní adresu, kterou jste nám poskytli.Než Vám budeme moci zaslat peníze, budete PIN kód muset zadat nastránce Informace o ú?tu. Mezitím však budete stále moci na svýchwebových stránkách zobrazovat reklamy a vyhledávací polí?ka Google anadále získávat výd?lky.* Jestliže robot Google ješt? Vaše stránky nenavštívil, je možné, žerelevantní reklamy n?kolik hodin neuvidíte. Do?asn? uvidítepravd?podobn? jen nekomer?ní reklamy (ze kterých nezískáte žádné p?íjmy)* Google nem?že poskytovat výsledky vyhledávání SiteSearch, pokud Vašestránky nejsou v indexu vyhledáva?e Google. Vezm?te prosím na v?domí,že p?idáním pole SiteSearch do své stránky tuto stránku neza?adíte dofronty pro návšt?vu našich robot?. Jestliže chcete hlavní URL svýchstránek robotovi nabídnout ru?n?, m?žete tak u?init na stráncehttp://www.google.com/addurl.html . Takovéto vložení stránky všakza?azení do indexu Google nezaru?uje.* Majitelé webových stránek nebo t?etí spole?nosti najaté majitelem,nesm?jí ani ru?n? ani pomocí robota generovat neplatné prokliky.Klikání na reklamy na vlastních stránkách je porušením pravidel, protoprosíme z žádného d?vodu na reklamy neklikejte. Sledujeme všechnyaktivity v AdSense a rušíme ú?ty ú?astník?, kte?í porušují pravidla.Více informací se dozvíte ve Smluvních podmínkách Google AdSense naadrese: https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=csDOTAZY?Pokud máte další dotazy, doporu?ujeme Vám navštívit naši stránkuPodpory AdSense na adresehttps://www.google.com/support/adsense?hl=cs . Pokud na našichstránkách nenaleznete odpov?? na svou otázku, nebojte se nás prosímkdykoli kontaktovat emailem na adrese adsense-cs@google.com.Vítejte v Google AdSense. T?šíme se, že Vám pom?žeme odkrýt skute?nýpotenciál Vašich webových stránek.S pozdravem,Tým Google AdSense

Nyní vám již opravdu nic nebrání prvnímu p?ihlášení do služby, vygenerování kód? pro vaše stránky a ?ekání na první výdelky…

 

Novější příspěvky - Starší příspěvky