2 zásadní zm?ny v Google AdSense12.January

Za?átek nového roku p?inesl dv? zásadní zm?ny v programu Google AdSense. Tyto novinky vyvolaly zna?nou míru nevole a mnoho uživatel? AdSense pravd?podobn? p?ipravily o tu?né zisky. Tyto zm?ny se v obou dvou p?ípadech týkají i ?eských webmaster? využívající tento systém a mnoho z nich asi nebude mít zrovna radost.

1. Zm?na odm?n za p?ivedení nového uživatele AdSense

Google b?hem n?kolika posledních m?síc? zkoušel nový platební model pro Google doporu?ení, neboli Google Refferals. Jedná se o bannery a textové odkazy lákající k zaregistrování do služby AdSense, které se i na mnoha ?eských webech do?kaly zna?né obliby. Z neznámého d?vodu se Googlu nový platební model nelíbil, a tak se s platností od konce ledna navrátí k tomu p?vodnímu.

Zaniká tak možnost vyd?lat 5 dolar? za p?ivedení webmastera, který b?hem 180 dn? po registraci vyd?lá minimáln? 5 dolar?. Stejn? tak byla zrušena odm?na $250, pokud tento nový webmaster vyd?lal za 180 dn? s AdSense alespoň $100. Od konce ledna tak bude odm?na jediná, v p?vodní form?: 100 dolar? v moment?, kdy váš naverbovaný uživatel AdSense taktéž vyd?lá svých prvních 100 dolar?.

Tyto zm?ny mají celkem zásadní význam. Snížení té vyšší ?ástky z $250 na $100 je více než znatelné. Ve finále ale m?že mnohem v?tší roli hrát ono zrušení p?tidolarové odm?ny. Naprostá v?tšina uživatel? AdSense totiž nikdy na 100 dolar? nedosáhne a $5 je tak mnohem reáln?jší hranice. Nyní tato možnost relativn? snadného výd?lku kon?í a vy budete muset doufat v p?ivedení šikovných majitel? webových projekt? s vyšší návšt?vností. Ale …

2. Zrušení Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, jižní Ameriky a Japonska. 

Toto je naprosto ne?ekaná rána pod pás, která ve výsledku znamená konec Refferal programu pro ?eské uživatele. Z naprosto nepochopitelného d?vodu totiž Google se stejnou platností od posledního týdne v lednu ruší Google doporu?ení pro všechny zem? krom? USA, latinské Ameriky a Japonska. Webmaster zaregistrovaný s ?eskou adresou tak již nebude mít možnost získat ani korunu za naverbování nových uživatel?.

Touto zm?nou Google naštve asi hlavn? ?eské majitele zahrani?ních web?, kte?í mohli mnohem snadn?ji získávat provize za p?ivedení nových uživatel?. Google jaksi neberu v úvahu, že váš web m?že mít klidn? 80% návšt?vník? z USA a vy p?esto sídlíte v ?eské republice. Pokud prost? máte v nastavení AdSense ?eskou adresu, celý produkt pro vás kon?í.

Jako malá út?cha m?že posloužit fakt, že alespoň ostatní Doporu?ení bude možné stále propagovat (odm?na za vypln?ní formulá?e, nákup, objednávku služeb, …). Tento model se ale na místním trhu nesetkal práv? s velkým ohlasem a výb?r nabídek k propagování je v ?R zna?n? omezen. Já osobn? našt?stí n?jaké významné propagování systému Google AdSense neprovád?l, mnoho ostatních uživatel? ale tato novinka pravd?podobn? nepot?ší. A Google se prozatím netvá?í, že by nám cht?l ješt? n?kdy Doporu?ení AdSense zp?ístupnit…

2 komentářů

 1. Ahoj, zrušenídoporu?ení není zrovna milé, ale nepochopil jsem, co vše se vlastn? ruší:
  1) Jen doporu?ení lidí do AdSense?
  2) Všechny doporu?ení placená Googlem? (AdSense, AdWords, Firefox)
  3) úpln? celý systém doporu?ení v?etn? doporu?ení placených ostatními firmami (v ?R tuším pneu, “jestli ti n?kdo dluží klikni”,…)

  Díky za vysv?tlení 🙂

 2. jen doporuceni lidi do adsense. ostatni zustava, jak jsem ale napsal tak moc lidi tyto alternativy nepropaguje…

 3.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.