10 tip? jak s AdSense nikdy nevyd?lat více než pár cent? za m?síc10.January

V?tšina z vás by na tomto webu ?ekala spúe ?lánek s opa?ným názvem, jak s AdSense vyd?lat stovky dolar? – ob?as ale není na škodu zmínit také n?kolik základních chyb, kterých se dopouští mnoho i pom?rn? zkušených webmaster?. Pokud se vám “poda?í” na vašem blogu dát dohromady více t?chto špatných postup? a technik, vaše výd?lky opravdu z?stanou na spúe sm?šných ?ástkách a radost z AdSense vás prav?podobn? velice brzy p?ejde.

Zde je tedy seznam 10 ?astých chyb, jichž byste se m?li vyvarovat:

1. Nové ?lánky púete jenom párkrát za m?síc – jak už jsem zde n?kolik zmiňoval, bez ?astých nebo alespoň pravidelných aktualizací si váš weblog nem?že najít sv?j okruh ?tená??. S návšt?vností v ?ádu jednotek nebo desítek uživatel? denn? nem?žete nikdy dosáhnout vyšších výsledk?, pro to je pot?eba co nejvíce trafficu. Více podorbností o frekvenci blogování je k dispozici v ?lánku Ješt? než za?nete blogovat.

2. Vaše reklamy jsou na “neviditelných” pozicích – základem rozumného výd?lku s AdSense je správné umíst?ní reklamních blok? na vaší stránce. Zde platí n?kolik jednoduchých pravidel – mnohem vyšší míru prokliku mají reklamy viditelné bez skrolování. Pokud umístíte banner na konec stránky, naprostá v?tšina ?tená?e se k n?mu v?bec nedostane, nebo ho v ostatním obsahu snadno p?ehlédnou. Nejlépe fungují ?tvercové formáty, skyscrapery (120×600 px, 160×600 px) a leaderboard (728×90 px). Velice dob?e funguje také pozice p?ed, nebo na za?átku ?lánku (jako je tomu t?eba na tomto blogu).

3. Zmatené nadpisy ?lánk? – až napúete pár ?lánk?, rychle zjistíte, že správný nadpis prodává. Spousta návšt?vník? je líná ?íst p?i rychlém procházení webu obsah celého ?lánku, a o?ima projíždí jenom nadpisy. Pokud se vám poda?í takového ?tená?e zaujmout již nadpisem, máte velikou šanci, že se na chvílí zastaví a p?e?te si celý vás ?lánek. Jen si vzpomeňte kolikrát vás zaujme “šokující” nadpis v n?jakém bulvárním plátku a po p?e?tení ?lánku zjistíte, že se jednalo spúe o vábni?ku než v?tu shrnující obsah ?lánku.

4. Nevhodná slova v nadpisu / ?lánku – tento bod trochu souvisí s p?edchozí chybou, vztahuje se ale na n?co pon?kud jiného. Google AdSense je kontextovou službou a obsah zobrazovaných reklam tak odpovídá obsahu vašeho ?lánku. V ?eských podmínkách je toto problém sám o sob?, kv?li nedostatk? inzerent? se mohou pom?rn? ?asto objevovat nerelevantní nebo stále se opakující reklamy, ale nevhodnou volbou výraz? m?žete nízké odm?n? za proklik ješt? výrazn? pomoci. Pokud odb?hnete od b?žného tématu vašeho blogu, zp?sobí to také zm?nu zobrazovaných reklam a b?žný návšt?vník pravd?podobn? nebude chtít kliknout na n?jaký naprosto nerelevantní titulek.

5. Klikání na vlastní reklamy – tímto krokem se tém?? ur?it? v delším ?i kratším ?asovém období p?ipravíte o svojí možnost p?sobit v AdSense – klikání na vlastní reklamy je p?ísn? zakázáno a v naprosté v?tšin? p?ípad? se trestá zablokováním vašeho ú?tu v?etn? všech nast?ádaných výd?lk?. Titulek reklamy m?že být sice lákavý a možnost p?ivyd?lat “sám sob?” pár cent? ješt? více, ale tudy cesta opravdu nevede.

6. Podceňování alternativních reklam – volba zobrazování ve?ejných neziskových reklam AdSense v p?ípad? kdy robot nem?že najít vhodnou reklamu je p?inejmenším kontroverzní. Sice ud?láte dobrý skutek posláním návšt?vníka na n?jaký dobro?inný web, ale váš cíl je pravd?podobn? pon?kud jinde. Je tedy pom?rn? vhodné p?i tvorb? kódu nastavit jako alternativní URL stránku s reklamami n?jaké jiného partnerského programu – vedle obohacení obsahu vám to m?že p?inést alternativní zdroj zisku.

7. Další porušování pravidel – vedle klikání na vlastní reklamy, které je asi nejrychlejší cestou do záhuby, existují i další možnosti porušování pravidel: navád?ní návšt?vník? ke klikání na reklamy (“podpo?te tento web”, “klikn?te si”), psaní o nevhodných a zakázaných tématech (drogy, násilí, warez, gambling) nebo t?eba zobrazování dalších reklamních blok? jiných partnerských program? s kontextuálním cílením spole?n? s AdSense.

8. Šílený design vašich reklam – zatímco vhodnou volbou designu reklam, který pon?kud vystupuje ze zbytku obsahu vašeho webu m?žete p?ilákat pozornost návšt?vník?, použitím n?jaké šílené barevné kombinace zaru?en? díru do sv?ta neud?láte. Pro názornou ukázky takového vzhledu jsem ud?lal následující stránku s jedním odstrašujícím p?íkladem – ur?it? by vás napadli i další nevhodné kombinace…

9. Nevyužívání kanál? – jak jsem již psal d?íve, sledování výkonnosti jednotlivých reklamních banner? pomocí kanál? pat?í k základ?m správné optimalizace výkonu vašich stránek. Díky možnosti vytvo?ení až 200 kanál? m?žete detailn? sledovat každou reklamní jednotku a hrát si s pozicí reklamy, barevnými kombinacemi a r?znými formáty.

10. Snižování trafficu – bez lidí není pro blogy tak d?l?žitá zp?tná vazba a hlavn? neexistuje návšt?vník, který by se mohl ukliknout na n?jakou tu reklamu. Proto vždy v?nujte ?as možnostem zvýšení vašeho trafficu, možnostem propagace vašich stránek, vým?ny odkaz? nebo t?eba zaregistrování do nejr?zn?jších žeb?í?k? a toplist?. Berte vážn? p?ipomínky vašich ?tená??, pište pravideln? zajímavé a originální ?lánky, optimalizujte váš web pro vyhledáva?e. Prostým zkopírováním cizích ?lánk? nebo r?znými nelegálními SEO technikami (link farmy, MFA, redirecty, nelegální obsah atd.) jste na dobré cest? býti zabanováni z výsledk? vyhledáva?? a v takovém p?ípad? m?žete za?ít radši rovnou úpln? od za?átku.

7 komentářů

 1. Viz. bod 1.- n?kdy je opravdu lepší nenapsat nic, než vydat “pahýl”. Tenhle ?lánek je zbyte?nej, akorát omýlá ty samé v?ci stále dokola a dokola…

 2. z pozice cloveka ktery uz s AdSense ma nejake ty zkusenosti mozna pouze opakuje znama fakta, pro noveho uzivatele AdSense ale na jednom miste shrnuje hned nekolik dulezitych faktoru. krome toho take prilaka nove ctenare a zobrazi se ve vysledcich vyhledavacu. takze zbytecny urcite neni, uz jenom kdyby mel ziskat par lidi z googlu za den…

 3. Celé by se to podle m? shrnout do jedné anglické v?ty, kterou jsem dnes ?etl – “It takes time and dedication to earn online money.” Všichni ti, kdo nadávají na AdSense, že jim vyd?lává jen pár cent?, tuhle v?tu evidentn? neznají. Jinak ?lánek shrnuje základní podmínky, pro za?áte?níky nutné ?tivo (takže i pro m? :-))

 4. Díky za p?ipomenutí v?cí, které už jsem v?d?l. Je to ale jeden z nej ?lánk?, na který asi budu odkazovat, když se m? n?kdo bude ptát, co teda jako s tím AdSense má d?lat.

 5. Docela bych nesouhlasil s názorem, že reklamní blok umíst?ný ve spodní pozici nemá význam. Vžijte se do situace návšt?vníka, který dolouskal ?lánek a vlastn? se dostal ve v?tšin? p?ípad? k pati?ce webu a p?emýšlí co dál.
  Lidi jsou hrozní klika?i místo toho aby rolovali zase nahoru.

 6. 2smajli: vzdycky je to o forme banneru a jeho presne pozici. kdyz byste dal treba velky ctverec nad formular pro vlozeni komentare, muze to byt velice dobra pozice. kdyz ale date malou uzkou nudlicku uplne na konec stranku za veskery text, moc ucinne to asi nebude…

 7. První ?lánek z mnoha, který m? svým zpracováním zaujal. Výstížný, p?ehledný, hezky upravený, chytlavý nadpis… co více ?íci.

  Jen by m? zajímalo, jaký máš CTR, pokud se držú všech t?chto rad.

  Já Adsense používám na svých webových stránkách a s nastavením, které jsem zvolil se dostanu v?tšinou na n?jakých 5-8%.

 8.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.