10 otázek, které byste si m?li položit p?ed napsáním nového ?lánku30.January

Spousta blogger? se ?asto dostává do fáze, kdy prakticky nemá o ?em psát. Jelikož ale cht?jí zachovat alespoň frekvenci nových ?lánk?, na kterou jsou jejich ?tená?i zvyklí, plodí další a další p?ísp?vky. Takovýto obsah je však v naprosté v?tšin? p?ípad? zcela o ni?em a jeho p?idaná hodnota tém?? nulová.

Zde je seznam deseti otázek, které je dobré položit si sám sob? p?ed napsáním nového p?ísp?vku na váš blog. Možná bude tento seznam fungovat jako dobrý filtr vašeho potenciálního obsahu, ale v??te mi že dodržením t?chto krok? stoupne kvalita vašeho blogu o n?kolik t?íd.

1. Hlavní zám?r p?ísp?vku?

Co bylo hlavním d?vodem pro nový ?lánek? Zaslouží si tento nám?t v?bec nový p?ísp?vek? Nepúu prost? “jen tak”, abych m?l na blogu n?jaký nový ?lánek?

2. Co o?ekávám od ?tená?e?

Dobrý ?lánek by m?l v ?tená?ovi vyvolat reakci, a? již pozitivní nebo negativní, která se nejsnadn?ji projeví v komentá?ích respektive ve zp?tných odkazech na váš text.

3. P?inesl jsem n?jakou p?idanou hodnotu?

Dává ?lánek vaším ?tená??m n?co užite?ného, n?jakou novou informaci, p?idanou hodnotu? Mnoho ?lánk? pouze vlastními slovy sd?luje to, co je již jinde dostupné – vy byste m?li vždy nabídnout ?tená??m nový pohled, informaci a užitnou hodnotu.

4. Použil jsem dobrý titulek?

úsp?ch v?tšiny p?ísp?vk? závisí na vhodn? zvoleném nadpise / titulku. Ten se totiž objevuje ve vyhledáva?ích, v RSS ?te?kách, lidé na n?j odkazují a pokud návšt?vníka zaujme na první pohled, je zde velká šance že si p?e?te celý váš p?ísp?vek. V dnešní usp?chané dob? je dobrý nadpis opravdu efektivní zbraní v boji za vyšší návšt?vnost.

5. Nemám v textu gramatické chyby nebo p?eklepy? 

Není nic otravn?jšího než ?íst blog plný gramatických chyb, zbyte?ných p?eklep? a nesrozumitelného textu. Po napsání každého p?ísp?vku byste si m?li celý text vždy znova v klidu p?e?íst a opravit p?ípadné nedostatky.

6. Byl jsem dostate?n? stru?ný?

?tená?i nemají rádi dlouhé texty. Nikdo nemá p?íliš ?asu na ?tení zdlouhavé omá?ky. Snažte se psát co nejstru?n?ji a p?echázejte k jádru problému bez zbyte?ného zaobírání se nepodstatnými detaily.

7. Odkázal jsem na p?íbuzné ?lánky?

Odkazováním na vaše starší ?lánky s podobnou tématikou m?žete znateln? zvýšit po?et zobrazených ?lánek na vašem webu a ?tená?i tím nabízíte šanci detailn?jší analýzy daného problému, kterou návšt?vník ve v?tšin? p?ípad? rád využije.

8. Nechal jsem prostor pro komentá?e?

Weblog bez komentá?? jakoby ani nebyl – zp?tná vazba s vašimi ?tená?i je jednou z nejd?ležit?jších aspekt? úsp?šného blogu, a také jakýmsi zdrojem zábavy pro vás jako autora. Zkuste schváln? vyzvat ?tená?e na konci p?ísp?vku k vyjád?ení jejich názor? nebo zkušeností, sami budete p?ekvapeni pozitivní odezvou.

9. Použil jsem vhodná klí?ová slova?

Každý ?lánek je souborem slov – vy byste si p?edem m?li ujasnit, jaké výrazy chcete zvýraznit a na n? se v textu zam??it. P?i vhodné volb? klí?ových slov m?že být výsledný efekt opravdu znatelný, a optimalizovaný traffic z vyhledáva?? vám bude zaslouženou odm?nou.

10. Odkázal jsem na zdroje a inspiraci?

Odkazováním na cizí weblogy nikdy neud?láte škodu. Krom? toho, že se jedná o slušnost, je zmín?ní zdroje nebo p?inejmenším textu který vás inspiroval vhodné i z hlediska zlepšení pozice ve vyhledáva?ích a zvýšení trafficu.

10 komentářů

 1. Jako bych už tento ?lánek na n?jakém zahrani?ním servru ?etl ;).

 2. Otázka ?. 11: Neporušil som licenciu WordPressu?

 3. klepeto: staci si pozorne precist clanek a nemusis mit pocit “jako bych”, inspiraci jsem primo odkazal 🙂

 4. http://www.stacho.cz/pravo/porusovani-gnu-licence-v-praxi/

 5. stejne tak ctenar by si mel polozit otazku jestli se musi schovavat pod dvema ruznymi prezdivkami a chodit na web pres nemecky proxy server 🙂

 6. Vy jste se serverem problogger n?jak domluven na tlumo?ení jejich ?lánk? do ?eštiny, nebo jen tak nezávazn? vyd?láváte? 😀

 7. na zadnem tlumoceni jsem se nedomlouval, tohle je normalni clanek se standardnim postupem, zdroj je uveden, neni to zadny doslovny preklad naopak je pridano spousta vlastnich poznatku. nezapominej, ze porad jeste opravdu hodne lidi ma s anglictinou problemy a tak clanek v cestine urcite oceni.

 8. Hannesi, nic si z t?hle komentá?? ned?lej. Možná od ?lánku ?ekali n?co, co ješt? nikdo nikdy nevymyslel a dostanou to zdarma 😉

 9. Jako spousta jiných ?lánk? na tomto blogu se mi i tento ?etl jak po másle. Za?ínám totiž s blogováním a vzhledem k tomu, že do ni?eho nechodím nep?ipraven, tak tyhle ?lánky jsou jak chleba hladového ?tená?e 🙂 Ne, vážn?. Díky 🙂

 10. Ahoj!
  Jsem fakt nadšená….je to vážn? super ?lánek a v??im, že mi ur?it? pom?že, ptž zrovna rozjíždim blog ;o)
  Díky moc

 11.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.