Vítejte na webu úsp?šný blog17.December

Myšlenka na projekt UspesnyBlog.info se zrodila již p?ed n?kolika lety. V té dob? jsem si dost hrál s r?znými affiliate systémy a získával d?ležité zkušenosti ohledn? provozu vlastních blog?, v?etn? možnosti jejich zhodnocení. Na první pohled se to sice zdá asi dost nepravd?podobné, ale správnými postupy lze na provozu vlastního blogu vyd?lat pom?rn? slušné peníze.

Samoz?ejm? vás nechci ihned okamžit? p?esv?d?ovat o výhodnosti a pohádkovém bohatství, které m?žete získat, ale ta možnost existuje. Dosáhne na ni sice pouhý zlomek lidí, ale ti už se pak vícemén? vezou na vln? zisku. Cesta k takovému blogu je však velice dlouhá a dost náro?ná. Díky tomuto webu se vám pokusím p?edat alespoň ?ást svých zkušeností s provozem mnoha weblog?, a? už ?eských nebo zahrani?ních a tím tuto cestu notn? zkrátit.

Vedle obecných rad o získání více návšt?vník? a optimalizaci stránek se hodlám zam??ovat hlavn? na program Google AdSense. Ten byl vlastn? takovým posledním impulzem pro spušt?ní tohoto webu. Vstup AdSense na ?eský trh pro obsah umožnil i t?m nejmenším weblog?m a projekt?m vyd?lat n?jaké ty finance, a? už na pokrytí náklad? na hosting, nebo jako ?istý zisk. O AdSense v ?R momentáln? neexistuje žádný komplexn?jší web, proto hodlám pokrýt v?tšinu úskalí a záludností této služby.

Veškeré své dotazy a p?ipomínky m?žete psát na m?j email czhannes (at) gmail.com, p?ípadn? m? kontaktovat na ICQ 120739241.

Hannes

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.