P?ed registrací do AdSense…17.December

Ne každý web nebo weblog se m?že ucházet o ?lenství v Google AdSense. Podmínky p?ijetí sice nejsou p?íliš p?ísné, ale po?et zamítnutých žádostí také není úpln? zanedbatelný.Zaprvé se p?edpokládá pravdivé uvedení všech údaj? v registraci. Pokud napúete do jména p?íjemce a vaší adresy jenom nesmyslnou zm?? znak?, m?žete se s AdSense rovnou rozlou?it – p?i registraci na n?jaký freemail vám sice toto jednání m?že projít, tady jde ale o skute?ný business a tak radši uvád?jte všechno tak jak to ve skute?nosti je.P?ed samotnou registrací je velice d?ležité pro?íst si Pravidla programu Google AdSense, tak jak jsou uve?ejn?ny na webu služby. K dispozici je nyní i ?eský p?eklad, takže opravdu v?ele doporu?uji tuto stránku pro?íst. T?ch pár minut vám pak m?že ušet?it nejeden problém.Asi tím nejv?tším problémem je vylou?ení se služby – v takovém p?ípad? vám p?ijde email o vašem pochybení a váš ú?et bude bez náhrady zrušen, a? už na n?m máte 10 tisíc dolar?, nebo pár cent?. Jestli vás ihned napadne zaregistrovat se prost? znovu, m?žete na to rovnou zapomenout – zav?ením ú?tu pro vás AdSense kon?í ve všech stránkách, jednou vylou?ený uživatel se již nem?že znovu ucházet o ?lenství v programu. Vzhledem k nutnosti uvést pravdivé údaje pro zasílání následných výd?lk? nep?ipadá v úvahu ani nap?íklad n?jaká zm?na adresy nebo uvedení nepravého jména.Pokud si nejste úpln? jisti s n?kterou drobností p?ed nebo i po registraci, co nejrychleji se obra?te na podporu služby AdSense. Z mých zkušeností mohu ?íct, že vám zde opravdu tém?? pokaždé dob?e poradí a objasní p?ípadné nejasnosti.Pro kontaktování podpory m?žete využít bu? webový formulá?, nebo p?ímo adresu ?eské podpory adsense-cs@google.com.

1 komentář

  1. Ja bych ani registraci nedoporu?ila. To co te? google provádí a kolika lidem absolutn? bezd?vodn? blokl ú?et, aniž by cokoliv proušili – to co tu uvádíte je nesmysl. Ne že Vám p?íjde email s vysv?tlením – tomu co tam púou já ne?íkám vysv?tlení, ale kváky. Vždy ho blokují v týdnu, kdy má být schválena výplata, d?lají to jak se jim to hodí, v?dí dob?e, že proti jejich monopolu nemá nikdo šanci se postavit. Tak se mi zhnusili, až se mi z celýho webu d?la n?jak nanic. Nad?ela jsem se jak v?l, abych všechny reklamy dala správn? a dob?e barevn? atd. A když jsem skon?ila, tak už ani neza?nu. U m? je google podvodná firma, která se ráda baví tím, že blokuje ú?et koho je zrovna napadne. A na to, že by Vám ?ekli pro? zapomeňte, p?ece jste nic neporušili, tak by tam ani nem?li co napsat. Takto vidím já google. Solidní firma totiž má krom? adresy uveden na webu email a mobil, nebo pevnou aspoň. A ne takový schovávání se za formulá?e, když tak okrádají lidi, mají jist? i dost lidí na to, kte?í se takovéto práci s klienty a zákazníky mohou v?novat. To je asi tak vše co se k tomu dá ?íct. Pokud by snad n?kdo rád reagoval, bu?te tak lasakvi a zdržte se komentá?? typu, že jsem jist? n?co porušila a bla bla. Já vím dob?e jak co bylo a nebylo. Byla jsem normální oby?ejnej user, nic extra na jejich placení, nemám k tomu již co dodat. Takže laskav? reagujte bu? v?cn? a nebo v?bec. D?kuji.

    Eli

  2.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.