Nezapomeňte aktivovat váš AdSense ú?et zadáním PIN kódu5.January

Jak jsem se již n?kolikrát zmiňoval, p?i dosažení výd?lku v hodnot? 50 amerických dolar? vám Google odešle b?žnou poštou malou obálku obsahující speciální kód. Osobní identifika?ní ?íslo PIN, jak se toto bezpe?nostní opat?ení oficiáln? jmenuje, je jednoduchým ale funk?ním zp?sobem ov??ení vaší totožnosti.

?íslo je totiž odesláno na vaše jméno, které po registraci již nem?žete m?nit. Je tedy tém?? vylou?eno, aby n?který zabanovaný uživatel nap?íklad znova prošel registra?ní procedurou a zkoušel op?t vyd?lávat s AdSense, p?estože byl z tohoto systému vykázán za n?jaký proh?ešek.

?eská verze emailu informujícím o zaslání PIN kódu vypadá následovn?:

Dobrý den,

nedávno jsme Vám b?žnou poštou zaslali Osobní identifika?ní ?íslo (PIN). M?lo by Vám být doru?eno do 2-4 týdn?. Až obdržíte své ?íslo PIN, budete jej muset zadat ve svém ú?tu, abyste mohli p?ijímat platby z AdSense. Pro zadání ?ísla PIN se ?i?te pokyny, které naleznete v zásilce s Vaším ?íslem PIN.

Vezm?te prosím na v?domí, že na zadání ?ísla PIN mají ú?astníci 6 m?síc? od jeho p?vodního data vydání. Pokud své ?íslo PIN nezadáte do 4 m?síc?, za?neme na Vašich webových stránkách zobrazovat nekomer?ní reklamy. Pokud své ?íslo PIN nezadáte do 6 m?síc?, bude Váš ú?et zablokován a p?ípadné nevyplacené výd?lky budou vráceny p?íslušným inzerent?m. Více o našich pravidlech ohledn? ?ísla PIN se dozvíte na adrese http://www.google.com/adsense_pin_info

Pokud máte další otázky ohledn? plateb, navštivte prosím adresu http://www.google.com/adsense_payment_guide . Pokud dáváte p?ednost video-prezentaci t?chto informací, doporu?ujeme Vám podívat se na naše demo Platby (momentáln? dostupné pouze v angli?tin?), které najdete na adrese http://www.google.com/adsense_payment_demo .

S pozdravem,

Tým Google AdSense

Z vlastní zkušenosti mohu opravdu potvrdit, že se jedná p?ibližn? o 3 týdny, než k vám tato obálka dorazí. Pokud ani po m?síci nic nep?išlo, konktujte podporu AdSense bu? p?es email adsense-cs@google.com nebo pomocí oficiálního kontaktního formulá?e – jak se púe ve zpráv?, po 6 m?sících by vám Google ú?et zrušil bez možnosti jakékoliv náhrady. PIN kód je t?eba zadat jak v p?ípad? zvolení šek? tak bankovních p?evod? jako zp?sobu platby vašich vyd?laných pen?z.

6 komentářů

 1. V jakém jazyce komunikujete e-mailem s podporou Google? ?esky nebo anglicky?

 2. Bug: Já to zkusil ?esky a došla ?eská odpov??.

  Admin: V poli “Jméno” mám Brouka.. 😉

 3. je to celkem jedno, odpovi temer pokazde nezavisle na jazyku.

  pro komunikaci v cestine doporucuji email adsense-cs@google.com.

  pro anglictinu je pak vhodnejsi psat na adsense-support@google.com

 4. “p?ípadné nevyplacené výd?lky budou vráceny p?íslušným inzerent?m”

  Tak to bych cht?l vid?t 😀

 5. 2 Mazlo: ver tomu ze to tak je, na me konto v Google AdWords mi bylo nekolikrat vraceno urcite mnozstvi penez at uz kvuli neplatnym kliknutim nebo zavrenym uctum. Google hraje fer 😉

 6. jj, presne tak 😉

 7.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.