N?kolik tip? k první výplat? z AdSense12.January

Od vstupu AdSense na ?eský trh uplynul již m?síc a pár dní, a tak by asi bylo vhodné napsat n?jaký ten ?lánek o platebním systému AdSense, aneb jak se vyd?lané penízky dostanou k vám. Procházením r?zných diskuzí a ?lánk? zjiš?uji že mnoho ?eských uživatel? o tom nemá moc jasno, a tak se pokusím situaci pon?kud osv?tlit.

P?ed samotným textem ješt? dodám, že postup vyplácení pen?z je pom?rn? dob?e popsán i v nápov?d? k AdSense. N?které ?ásti jsou ale stále v angli?tin?, což m?že být pro n?které uživatele problém, proto p?ináším tento ?lánek.

5 krok? k první výplat?

P?ed samotným obrdržením první platby je pot?eba u?init respektive zkontrolovat p?t následujících krok?:

1. Zkontrolujte vaší adresu – základem obdržení prvního šeku nebo pen?z p?evodem na ú?et je mít uvedenou správnou adresu v nastavení vašeho ú?tu. Z bezpe?nostních d?vod? je zakázané m?nit jméno majitele ú?tu a zemi, s tím by ale v?tšina z vás nem?la mít problémy. Uvedením jména n?jakého vašeho kamaráda nebo známého si akorát zp?sobujete zbyte?né potíže, proto v?ele doporu?uji mít tyto hodnoty vypln?ny pravdiv? a vždy podle aktuálních údaj?.

2. Nastavte správné daňové údaje – ?eských uživatel? se tento krok p?íliš netýká, ale n?které firmy to mohou pot?ebovat. P?ed obrdržením první platby je v n?kterých p?ípadech pot?eba vyplnit daňové údaje pro americké ú?ady. To se vás m?že týkat i v p?ípad?, že nap?íklad hostujete váš server v USA, nemusíte tam nutn? bydlet nebo pracovat.

3. Vyberte si formu platby – tady není o ?em diskutovat, na výb?r je možnost zasílání vašich výd?lk? šekem nebo bankovním p?evodem. Platbu šekem a jeho proplacení proberu detailn? pravd?podobn? v zít?ejším ?lánku, s p?evodem na ú?et nejsou v naprosté v?tšin? p?ípad? žádné problémy. Platby chodí z ?eské banky, takže se nemusíte obávat vysokých poplatk? za platbu ze zahrani?í.

4. Zadejte váš PIN – p?ed odesláním vaší první platby musíte v nastavení vašeho AdSense ú?tu zadat bezpe?nostní kód PIN. Tohle ?íslo vám bylo odesláno poštou v moment?, kdy jste dosáhli prvních 50 dolar?. Na vložení PINu do systému máte 6 m?síc?.

5. Vyd?lejte prvních 100 dolar? – tato ?ástka je limitem pro odeslání vaší první i všech následujících plateb. Pokud jste za jeden m?síc nevyd?lali $100, není se ?eho bát, peníze jsou vám automaticky p?evedeny do dalšího m?síce a postupn? se st?ádají.

Samotný proces odeslání pen?z

Pokud jste úsp?šn? splinili uvedených p?t podmínek, nebrání vám již nic netrp?liv? o?ekávat vaší první platbu. Budete si na ní ale ješt? muset trošku po?kat, protože Google neposílá peníze okamžit? po skon?ení prvního m?síce kdy nast?ádáte $100, jak je uvedeno výše. Celý systém se ?ídí podle následujícího schématu. Všechno ješt? trošku zjednoduším na konkrétních p?íkladech fikitvního roku.

1. až 31.leden – st?ádání vašich výd?lk?. Za toto období pot?ebujete nast?ádat minimáln? $100 (nebo dosáhnout této ?ástky sou?tem výd?lk? z minulých m?síc?).

první týden v únoru (resp. první m?síc po dosažení $100 ve výd?lcích) – potvrzení vašich výd?lk? Googlem, kompletní ?ástka se objeví v historii plateb na vašem ú?t?

15.únor – poslední termín pro zm?nu vaší adresy, kontkatních údaj?, daňových detail? a zadání PIN kódu (pokud jste tak ješt? neu?inili). Do tohoto data lze také nastavit takzvané pozdržení, které vám p?evede vyd?lanou ?ástku do dalšího m?síce – to se m?že hodit pokud chcete dostat t?eba v?tší sumu pen?z najednou.

28.únor (resp. poslední den v m?síci) – pokud všechno souhlasí, váš ú?et je aktivní, PIN kód zadán, dochází k odeslání platby.

b?ezen (resp. 2 m?síce po dosažení $100 ve výdelcích) – obdržení platby. Váš šek respektive peníze na ú?et v?tšinou p?ijdou p?ibližn? b?hem dvou až t?í týdn?. Dopis ze spojených stát? do ?R v?tšinou dorazí p?ibližn? za 10 dní, ?asto se ale n?kde pozdrží. Platby p?evodem na ú?et bývají zpravidla o n?co rychlejší. Spolu se zaú?továním ve vaší bance je ale ?ekejte spúe až ke konci m?síce.

25.b?ezen – pokud jste do tohoto data (to znamená do dvou m?síc? od vašeho minimáln? stodolarového m?síce) neobdrželi váš šek, kontaktujte Google s žádostí o vystavení nového šeku. Osobn? doporu?uji spúe ješt? týden po?kat a až pak podat tuto žádost, ?eská pošta ?asto dokáže vymyslet opravdu komplikovanou cestu do vaší schránky. V p?ípad?, že máte ve vašem ú?tu nastaveno zasílání doporu?ených šek?, m?la by vám tato obálka p?ijít již b?hem prvního nebo maximáln? druhého týdne. Z osobní zkušenosti mohu ?íct, že za n?kolik let p?ijímání šek? od Googlu se neztratil ani jeden, maximáln? dorazil o n?co pozd?ji.

Záv?r

Z výše uvedeného textu je tedy patrné, že na vaše první peníze si budete muset chvilku po?kat. V internetových vodách je to ale n?co zcela b?žného a AdSense je na tom ješt? relativn? dob?e – n?které partnerské programy platí t?eba se zpožd?ním 3 až 4 m?síc?. D?ležité je ale to, že peníze z AdSense opravdu chodí a celý systém skute?n? funguje.

Nakonec ješt? malé doporu?ení: pokud chcete s vašimi pen?zi operovat co nejd?íve, doporu?uji spúe možnost p?evodu výd?lku na ú?et. V p?ípad? zasílání šek? totiž budete muset ješt? navštívit vaší banku, zadat p?íkaz k vyplacení šeku a ?ekat další p?ibližn? m?síc než se vám vaše odm?na skute?n? objeví na kont?. Detailní postup vyplacení šeku proberu v p?ístím ?lánku…

21 komentářů

 1. 31. únor? :o)

  Takže když jsem prvních $100 dosáhl za?átkem ledna, mohu své peníze o?ekávat až n?kdy v b?eznu? ?ekal jsem to už b?hem února…

 2. Ten 31.únor je je moc hezkej 😀

 3. Další upln? zbyte?nej ?lánek…..
  Nezdá se ti že tim akorát zabíráš místo na weblozích ?
  O co jde publikováním t?chto mizerných ?lánk? je snad všem jasné.

 4. honzie- ten m? praštil do oka

 5. No zajímalo by m?, jak rychle obvykle p?ichází PIN. Já ho ješt? nedostal, p?i?emž 50 $ jsem m?l už 24.12…

  Možná je to zp?sobené adresou, poda?ilo se vám n?komu napsat do adresy znaky s diakritikou?

 6. unor uz jsem opravil, chybicka se vloudila 🙂

  jinak co se tyce toho PINU, myslim ze mas jeste tak tyden cas, pres Vanoce se toho asi moc nenapracuje a zname jak to obcas chodi s postou v CR, natozpak kdyz jde neco ze zahranici. co se tyce zbytecnosti nebo uzitecnosti clanku – to uz tady nebudu komentovat, nikdo vas nenuti sem chodit…

 7. to web: Hele, nevim proc tu prudis, myslim ze na weblozich jsou mnohem zbytecnejsi autori. Ja treba cekal penize taky behem unora, diky tomuhle clanku vim, ze si budu muset pockat…

 8. to “anonym web”:
  Vždy jsem marn? p?emýšlel, kde jsou všichni ti závistiví ?eši, o kterých se po?ád n?kde púe, protože osobn? žádné neznám, ani jsem ve svém okolí na žádné zatím našt?stí nenarazil.

  Zde je však názorný p?íklad bu? nemocného ?lov?ka, nebo notorického závistivce, jinak si jeho p?ipomínky nedokáži vyložit.

  1) Kde na sv?tovém internetu je málo místa, aby kdokoliv ?ímkoliv n?kde “zabíral místo”?!? Kolik milión? opravdu zbyte?ných stránek existuje a tam také chodíte opruzovat?

  2) Jak m?žete v?d?t, že to co nezajímá vás, nebude pro tisíce jiných uživatel? VELMI zajímavé? Jste snad nejchyt?ejší na sv?t? a p?emýšlíte za nás všechny?

  3) Pro? sem chodíte, když vás ty ?lánky nezajímají?

  4) Pro? nepúete lepší blog, abyste si vyd?lal ješt? o pár tisíc K? více, než autor http://www.uspesnyblog.info?

 9. /to web/ Blog je práv? o tom, že si na n?m jakožto autor m?žete psát co chcete a jak chcete. Pokud se autor rozhodl psaním blogu živit, je to op?t jeho v?c. Když si p?e?tete Blesk, také se dozvíte povrchní informace a p?esto je ?ada lidí, kterým takto psané ?lánky vyhovují a opakovan? si jej kupují.

 10. P?evod na ú?et p?ichází oficiáln? nejpozd?ji do pátého dne t?etího m?síce (tj. v p?íkladu do 5.3.), ve skute?nosti však už na konci druhého m?síce (na konci února). Pro? tedy mluvú o n?jakém zaú?továním na konci b?ezna?

  Po?kat si musejí jen ti, kdo dostávají platbu šekem – realistický termín výplaty lednových pen?z šekem je suma sumárum až duben.
  Ale kdo by si nechával posílat peníze šekem, když je to dražší a trvá to mnohem déle?

 11. Chci všechny upozornit, že veškeré platby od Google musíte ?ádn? zdanit, tzn. podat p?íslušné daňové p?iznání. Neví n?kdo, do jaké kategorie to spadá? Tak m? napadá, že byste správn? m?li mít p?íslušný živnostenský list, jde o prodej reklamy, živnost jako každá jiná.

 12. Ješt? dopln?ní:
  Jakmile si dáte na web AdSense, stáváte se firmou podnikající ve vydavatelství a reklam?. Na to musíte mít živnost. Pokud dáte na web Adsense, nemáte živnost a necháte si poslat peníze, jde pak o neprávn?né podnikání, bacha na to lidi.

 13. To je samoz?ejmé, že t?eba mít ŽL. Jedin?, že byste se s Googlem domluvili (netvrdím, že to lze) na Dohod? o pracovní ?innosti nebo Dohodn? o provedení ?innosti. To pak daní Google, ale je tam dán n?jaký m?sí?ní limit…

 14. A myslíte si, že ty mraky bloger? kte?í mají na stránkách Adsense mají živnostenský list na podnikání ve vydavatelství a reklam?? Naprostá v?tšina ne a vsadím se, že ani neví že by to m?li danit. To budou mít za rok finan?ní ú?ady žn?. Hannes by m?l na toto téma n?co napsat nebo spousta v?tšinou mladých lidí spadne do docela solidního pr?seru. Na web si Adsense dává bezmyšlenovite kdekdo.

 15. >Hannes by m?l na toto téma n?co napsat
  Pochybuji že se tu takový ?lánek objeví, protože to není jenom o opsání nápov?dy adsense.

 16. Ale byl by první, kdo se tematice dan?ní a nutnosti mít kv?li Adsense ŽL za?ne v?novat

 17. musím platit daň, když jsem si u adfoxu minulý rok vyd?lal 4500 K? ? – jsem student

 18. 2 pavel: a mᚠŽL?

 19. Nemam ZL a takovy drobny, jako je par tisic Kc rocne, tomuhle bordelu, co si rika “stat”, priznavat nebudu. Co by s nima delal? Rozdal je kamosum propojenym se vsema tema Srbama a Cunkama, nebo – treba – soudcum, ktery je pak prohlasej jako za neviny? Mozna ten system je tak blbej, ze tem lidem to porad prochazi. Mozna jsou idioti ty lidi, co na to cumej v bedne, a je jim to sumak. Kdyz je nejhur, prepne se na jinej program. Ja ale tak blbej s dovolenim nejsem a financovat to myma penezma nebudu. To bych byl blazen. A to nejsem.

  ps pro vsechny kdo by meli potrebu mi vysvetlovat, jak je ten muj nazor nemoralni a podobny kyde – mate samozrejme na vas nazor stejny pravo jako ja na ten muj.

 20. ale jo, tohle mi pomohlo, aspon vim jak to asi bude vypadat =)

 21. Ahoj, nemyslím, že je to zbyte?ný ?lánek. T?eba já zde našel hned n?kolik odpov?dí… Díky.

 22.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.