Historie Google AdSense17.December

AdSense je mnohými považováno za malou revoluci – tato služba dokázala v roce 2001 zázra?n? oživit zplaksnutou internetové bublinu. Takzvaný Dot Com boom nabral nové obrátky a AdSense slaví úsp?chy dodnes.Technologie AdSense je pom?rn? složitá – v praxi neexistuje mnoho podobných služeb, které by dokázaly v reálném ?ase najít a zobrazit kontextuáln? podobné inzeráty. Po?átky AdSense sahají do roku 2003, technologie pro zobrazování reklam je ale ješt? mnohem starší. P?vodn? je vyvinula spole?nost “WordNet and Simpli” spolu s mnoha studenty a profesory americké Brown University. Obdobu této technologie poprvé nasadil malý internetová vyhledáva? Oingo v roce 1998.Pozd?ji zm?nila spole?nost Oingo název na Applied Semantics, na?ež byla kompletn? odkoupena Googlem. Ten op?t po mírné modifikaci spustil službu pod názvem Google AdSense v roce 2003.Vedle p?vodních textových odkaz? postupem doby p?ibyly grafické bannery a nedávno i video reklamy. Google také neustále uvádí nové formáty reklamních blok? a vylepšuje možnosti nastavení a administrace služby. V roce 2005 p?edstavil Google také možnost vkládat reklamy AdSense do RSS zdroj?, které mají více než 100 ?tená??. Tato možnost se ale p?íliš nerozší?ila.Vedle regulérních textových reklam Google nabízí také službu Adsense for Search, aneb prohledávání ur?itého webu se zobrazováním kontextuálních reklam. Majitel? web? mohou pomocí AdSense for Search nechat prohledávat sv?j web a v p?ípad? zadání n?jakého relevantního termínu se ve výsledcích objeví klasická reklama, která po prokliknutí p?inese majiteli op?t n?jaké to procento ze zisku.V roce 2004 Google p?estal po vln? kritiky omezovat zobrazování reklam po zadání ur?itých ochranných známek – od té doby m?že zobrazovat a zadávat reklamy na takovéto termíny kdokoliv.

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.