Google AdSense – úvod17.December

Jedním z hlavních témat tohoto webu bude také program Google AdSense, který vám nyní trochu p?iblížím.

Google AdSense je reklamní program, umožÅˆující b?žným webmaster?m umístit na jejich stránky reklamní blok, který zobrazuje textové (i grafické) odkazy. Jedná se o Pay Per Click (PPC) aplikaci, což znamená že tito webmaste?i mohou za kliknutí na reklamu získávat ur?itou provizi – v naprosté v?tšin? p?ípad? tedy nedostávají zaplaceno za po?et zobrazení reklamního bloku ale za proklik. Poslední novinkou je vedle banner? a textových odkaz? p?idání i video reklam.
Google AdSense je kontextová služba – zobrazené reklamy jsou tedy vybírány na základ? obsahu vašich stránek a m?ly by být v ur?itém sm?ru p?íbuzné k zam??ení vašeho webu. V ?eských podmínkách toto ješt? nemusí být pravidlem, vzhledem k nízkému po?tu inzerent?, ale do budoucna se kontextuálnost bude se zvyšujícím se po?tem reklam také zlepšovat.

Webmaste?i si mohou vybrat z desítek r?zných formát? reklamního bloku, který pak umístí na svoje stránky. AdSense rovn?ž umožÅˆuje pln? editovat vzhled a barvy reklam. Reklamní bannery obsahují všechny b?žné, i mén? standardní formáty.

Zdrojem všech odkaz? je služba Google AdWords, kam inzerenti zadávají reklamy na svoje produkty. Díky možnosti zacílení reklamy na ur?itou zemi ?i dokonce m?sto vám AdSense pravd?podobn? zobrazí zcela jiné reklamy než n?komu žijícímu na druhém konci republiky nebo v zahrani?í.

Vzhledem k tomu, že Google je americká firma, vaše p?ípadné provize jsou zobrazeny v dolarech. Po nast?ádání ur?ité ?ástky vám Google vystaví šek, který bude následn? zaslán na vaší adresu. Druhou možností je elektronický p?evod p?ímo na váš bankovní ú?et (Electronic Funds Transfer – EFT).

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.