Google AdSense – jsme p?ijati!17.December

Po jednom až dvou dnech od registrace v Google AdSense (v mnoha p?ípadech pouze hodinách) vám na váš email p?ijde výsledek vaší žádosti. Pokud vše prob?hlo v po?ádku p?esn? podle pravidel, m?li byste být p?ijati a email by m?l mít následující podobu.

Blahop?ejeme!Vaše žádost o Google AdSense byla schválena. Nyní m?žete aktivovat sv?jú?et a b?hem n?kolika minut za?ít zobrazovat reklamy Google na svýchstránkách.KROK 1: Aktivujte sv?j ú?et.Navštivte prosím stránku https://www.google.com/adsense?hl=cs .P?ihlaste se do svého ú?tu pomocí emailové adresy a hesla, které jstezadali ve své p?ihlášce, a p?ijm?te Smluvní podmínky služby AdSense.KROK 2: Vložte reklamní kód AdSense do svých webových stránek.Ři?te se kroky na záložce ‘Nastavení AdSense’ pro p?ekopírováníreklamního kódu do vašich stránek a za?n?te provozovat reklamy Google.KROK 3: Sledujte své výsledky.Poté, co se Vaše reklamy rozb?hnou, m?žete se kdykoli podívat na svézisky v online p?ehledech svého ú?tu. Vezm?te prosím na v?domí, žesvoje zisky nemusíte maximalizovat, pokud na svých webových stránkáchmáte n?které z následujících prvk?:* robots.txt* rámy (frames)* formulá?e a dynamický obsah* nadm?rné množství obrázk?* nucené p?ihlašování ?i p?ístup na hesloVíce technických rad a tip?, jak své stránky optimalizovat pro AdSense,naleznete na stránce: https://www.google.com/adsense/faq-tech?hl=csDÅ®LEŽITí‰ POZNíMKY:* Až se ve Vašem ú?tu nast?ádá výd?lek 50 USD, a to kombinací p?íjm? zAdSense pro obsah a AdSense pro vyhledávání, zašleme Osobníidentifika?ní ?íslo (PIN) na poštovní adresu, kterou jste nám poskytli.Než Vám budeme moci zaslat peníze, budete PIN kód muset zadat nastránce Informace o ú?tu. Mezitím však budete stále moci na svýchwebových stránkách zobrazovat reklamy a vyhledávací polí?ka Google anadále získávat výd?lky.* Jestliže robot Google ješt? Vaše stránky nenavštívil, je možné, žerelevantní reklamy n?kolik hodin neuvidíte. Do?asn? uvidítepravd?podobn? jen nekomer?ní reklamy (ze kterých nezískáte žádné p?íjmy)* Google nem?že poskytovat výsledky vyhledávání SiteSearch, pokud Vašestránky nejsou v indexu vyhledáva?e Google. Vezm?te prosím na v?domí,že p?idáním pole SiteSearch do své stránky tuto stránku neza?adíte dofronty pro návšt?vu našich robot?. Jestliže chcete hlavní URL svýchstránek robotovi nabídnout ru?n?, m?žete tak u?init na stráncehttp://www.google.com/addurl.html . Takovéto vložení stránky všakza?azení do indexu Google nezaru?uje.* Majitelé webových stránek nebo t?etí spole?nosti najaté majitelem,nesm?jí ani ru?n? ani pomocí robota generovat neplatné prokliky.Klikání na reklamy na vlastních stránkách je porušením pravidel, protoprosíme z žádného d?vodu na reklamy neklikejte. Sledujeme všechnyaktivity v AdSense a rušíme ú?ty ú?astník?, kte?í porušují pravidla.Více informací se dozvíte ve Smluvních podmínkách Google AdSense naadrese: https://www.google.com/adsense/localized-terms?hl=csDOTAZY?Pokud máte další dotazy, doporu?ujeme Vám navštívit naši stránkuPodpory AdSense na adresehttps://www.google.com/support/adsense?hl=cs . Pokud na našichstránkách nenaleznete odpov?? na svou otázku, nebojte se nás prosímkdykoli kontaktovat emailem na adrese adsense-cs@google.com.Vítejte v Google AdSense. T?šíme se, že Vám pom?žeme odkrýt skute?nýpotenciál Vašich webových stránek.S pozdravem,Tým Google AdSense

Nyní vám již opravdu nic nebrání prvnímu p?ihlášení do služby, vygenerování kód? pro vaše stránky a ?ekání na první výdelky…

Žádné komentáře

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.