AdSense nyní vyplácí i p?evodem na ú?et12.December

P?íchod Googlu do ?eské republiky už za?íná p?inášet první pozitiva. Po získání domény Google.cz je tady další zleh?ení života pro vlastníky ú?tu u Google AdSense. Mn? jakožto jednomu z dlouhodobých vlastník? takového ú?tu dnes p?išel od Google email informující o nové možnosti vyplácení vyd?laných pen?z.

Až dote? bylo vše vy?izováno formou šek?, které vám p?išly z Ameriky a vy jste s nimi museli zajít do banky, ?ekat n?jaké t?i týdny, a pak vám byly peníze p?ipsány na ú?et. Krom? toho, že si p?i podobné ?innosti užijete docela dost nep?íjemností (zam?stnanci banky v?tšinou nemají ani nejmenší tušení jak takový šek zpracovat a peníze p?ipsat na ú?et), je tato metoda hlavn? dost zdlouhavá a víceménn? i nebezpe?ná – šek vám m?že ze schránky kdokoliv vzít, nebo se m?že ztratit kdekoliv po cest? (kvalitu služeb ?eské pošty všichni dob?e známe).

Nová metoda p?evodu pen?z na ú?et je zatím otev?ená pouze pro úzkých okruh vybraných zákazník? z naší republiky (ono jich tady asi ani moc není). Google to má vymyšleno opravdu dob?e – v administraci svého ú?tu vyplníte detaily o bankovním spojení a vaší bance. Google pak má deset dn? na to, aby vám na ú?et p?ipsal ur?itou sumu pen?z (ne?ekejte žádné tisíce, bude se jednat o pár dolar?). Vaším úkolem je op?t v nastavení vašeho AdSense konta vepsat p?esnou ?ástku která p?išla. Tím se ov??í, že peníze opravdu p?išly, a všechno m?že skv?le fungovat i v budoucnu.

Po tomto “betatestu” pravd?podobn? Google spustí ostrý provoz pro všechny uživatele. Osobn? si myslím, že se jedná o velice užite?nou službu, a? už kv?li mnohem rychlejšímu vyplacení pen?z, nebo kv?li úspo?e ?asu a hodinovému ?ekání v bance. Poplatek za p?íjem pen?z ze zahrani?í je v?tšinou cca 100 K?, což je ale u šek? také (tam je to obvykle ješt? víc), takže ani po finan?ní stránce tratit nebudete.

3 komentářů

  1. Já jsem n?kde ?etl, že se za p?íjem pen?z neplatí žádný poplatek, protože má google ú?et v citibank. M?žete mi to n?kdo potvrdit, jestli je to pravda?

  2. N?jak ten dotaz nechápu, vždy? (ne)ú?tování poplatku za p?íchozí platby a jeho výši si ur?uje každá banka sama dle svého ceníku?
    Je tedy úpln? jedno, že Google skute?n? posílá peníze ?ech?m z ú?tu v Citibank, d?ležitý je ceník banky p?íjemce.

  3. presne tak, zalezi na tom u ktere banky mate jaky ucet a jak jsou nastaveny poplatky. platba prichazi z CR takze nebudete platit zadne horentni sumy za mezinarodni transakci.

  4.  

Přidejte váš komentář

You must be logged in to post a comment.